Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija hahmottaa arkkitehtuuriin liittyvien näkökulmien ja arvojen kulttuurisidonnaisuuden, moniarvoisuuden ja monitieteisyyden. Opiskelija tunnistaa arkkitehtuurin modernin aatehistorian tärkeimmät kehitysvaiheet ja osaa sijoittaa keskeisimmät modernin ajan arkkitehtuuriteoreettiset ilmiöt, teoreetikot, koulukunnat ja käsitteet laajempaan viitekehykseen. Opiskelija osaa tarkastella arkkitehtuuria koskevia kannanottoja kriittisesti, vertailla eri teoreettisia näkökulmia keskenään ja muodostaa omia kannanottoja arkkitehtuuriteoreettisiin kysymyksiin itsenäisesti ja analyyttisesti. 

Laajuus: 6

Aikataulu: 09.09.2022 - 02.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anni Vartola

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Johdantokurssi arkkitehtuurin teoriaan. Perehdytään arkkitehtuurin modernin aatehistorian keskeisimpiin ilmiöihin ja arkkitehtuurin teorian työskentelytapoihin ja käsitteistöön. Kurssilla luetaan arkkitehtuuria teoretisoivia kirjoituksia, keskustellaan niistä, tehdään teoreettisia analyyseja ajankohtaisista ilmiöstä, harjoitellaan kriittistä havainnointia ja laaditaan esitelmiä ja keskustelualustuksia. 

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää läsnäoloa kurssin tapaamiskerroilla ja annettujen tehtävien suorittamista. Jokaiselle tapaamiskerralle on oma lukupakettinsa ja tehtävänsä. Poissaolojen korvaamisesta sovitaan yksilöllisesti.

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi kokoontuu joka toinen viikko, yhteensä 7 kertaa á 2,5 tuntia; läsnäolo pakollinen. Kurssin peruslaajuus on 6 op, mutta kurssin voi suorittaa myös 3 op:n laajuisena. 6 op:n suorituksen työmäärä on 165 h sisältäen 18 h ohjattua työskentelyä ja 147 h itsenäistä työskentelyä. Kurssiin kuuluu luentoja, teoreettisten tekstien lukemista (suomeksi ja englanniksi) ja niistä tehtäviä yhteenvetopohdintoja, soveltavien arkkitehtuurihavaintojen tekemistä ja niistä laadittava oppimispäiväkirja. Kurssilla käytetään digitaalisia opetusmenetelmiä, etäopiskelu on mahdollista.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Kurssin minimiopiskelijamäärä on 5.

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun