Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Luentokurssi sisältää rakennussuunnittelun ja asuntosuunnittelun teoreettiset perusteet.

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija on tietoinen rakennus- ja asuntosuunnittelun sosiaalisesta merkityksestä ja  tehtäväkentästä sekä kestävän kehityksen periaatteista rakentamisessa. Hän on omaksunut tärkeimmät suunnittelun mitoitusperiaatteet ja keskeiset rakentamista koskevat määräykset sekä tuntee tilasuunnittelun lähtökohtia, joiden avulla hän jatkossa voi kehittää omaa arkkitehtonista ilmaisuaan. Lisäksi hän tuntee suunnitteluprosessin hallinnan yleiset periaatteet. Luentokurssi antaa opiskelijalle teoreettisen pohjan ja suunnittelun perustyökalut, joita hän soveltaa rakennus- ja asuntosuunnittelun suunnittelukursseilla ja sivuaineopiskelijoille ymmärryksen rakennussuunnittelun perusasioista.

Laajuus: 4

Aikataulu: 08.09.2022 - 08.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pirjo Sanaksenaho, Antti Lehto, Anne Tervo, Esa Ruskeepää

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentojen ja tehtävien avulla perehdytään kestävän rakennus- ja asuntosuunnittelun keskeisiin suunnitteluperiaatteisiin ja -välineisiin sekä lähiympäristön ulkotilojen suunnitteluun sekä käydään tilamitoituksen periaatteet ja rakennussuunnittelua koskevat lait ja määräykset pääpiirteittäin. Tutustumalla nykyarkkitehtuurin kiinnostaviin kotimaisiin ja kansainvälisiin kohteisiin perehdytään arkkitehtonisen ilmaisun mahdollisuuksiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin työmuoto on luennot, jotka pidetään kerran viikossa. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus min. 80 %. Kurssin suoritukseen sisältyy kaksi itsenäisesti tehtävää tehtävää sekä mahdollisesti luennon aikana tehtäviä pari-/ryhmätöitä, jotka korvaavat tentin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 14 x 2 h = 28 h

  Sisällön omaksuminen ja kirjallisuuteen perehtyminen: 27 h

  Tehtävät: 53 h

  Kokonaistyömäärä: 108 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Kurssin minimiopiskelijamäärä on 5.

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun