Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

Efter att ha avklarat denna kurs skall studenten
- kunna beräkna sannolikheten för sammansatta händelser genom att använda mängdoperationer
- känna till de viktigaste diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningarna samt känna igen situationer som kan modelleras med hjälp av dessa
- kunna applicera simultanfördelningar för att beräkna statistik för slumpvektorer samt känna igen när två stokastiska variabler är oberoende
- känna till metoder för att skatta parametrar i statistiska modeller
- kunna beräkna aposteriorifördelningar och göra slutledningar av dem
- kunna förklara vilka slutledningar man kan och inte kan göra med hjälp av p-värde från ett statistiskt test

Omfattning: 5

Tidtabel: 09.01.2023 - 22.02.2023

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Georg Metsalo

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  - sannolikhetsbegreppet och grundläggande räkneregler för sannolikheter
  - de viktigaste diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningarna
  - väntevärde, stickprovsmedelvärde och stora talens lag
  - varians, stickprovsvarians och normalapproximation
  - stokastiskt beroende och korrelation
  - beskrivning av data med hjälp av statistik och histogram
  - parameterskatting från statistiska modeller
  - begreppet konfidensintervall
  - apriorifördelning, likelihood-funktion och aposteriorifördelning
  - test av enkla statistiska hypoteser

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  föreläsningar, övningar och kurstentamen ELLER tentamen

Arbetsmängd
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Deltagande vid föreläsningar 24 timmar (4 timmar/vecka)
  Deltagande vid räkneövningar 24 timmar (4 timmar/vecka)
  Självständiga studier 36-72 timmar (6-12 timmar/vecka)
  Förberedelser för och deltagande vid examination 4-40 timmar

DETALJER

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Undervisningsspråket : svenska

  Undervisningsperiod : 2022-2023 Vår III
  2023-2024 Vår III

  Anmälning :

  Anmälan till undervisningen sker i Sisu (sisu.aalto.fi).