Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuaan kurssin opiskelija osaa kertoa oman tutkinto-ohjelmansa alalla tehtävän tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta
hyödyntäen esimerkkejä teollisuudesta, terveydenhuollosta ja tiedeyhteisöstä. Monimuoto-opetuksessa, jossa on merkittävä painopiste omalla konkreettisella laboratoriotyöskentelyyn osallistumisella ja omien oppimistavoitteiden asettamisella, opiskelijalle muodostuu jo opintojen alussa käsitys yliopisto-opiskelun erityispiirteistä, joita ovat mm. akateeminen vapaus, tutkimuslähtöisyys, kriittisyys, suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, kokeilevuus, kekseliäisyys ja ongelmanratkaisuhakuisuus osana ryhmätyöskentelyä. Lisäksi opiskelija juurtuu osaksi tiedeyhteisöään samalla,
kun hän osallistuu eri korkeakoulujen (ELEC, CHEM, SCI kanssa yhteistyössä tuotettuihin laboratorioharjoituksiin. Kurssin alussa opiskelija omaksuu perusteet laboratoriotyöskentelyyn liittyvistä työ- ja kemikaaliturvallisuusasioista.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2022 - 31.05.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markus Turunen, Tomi Laurila

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Työ- ja kemikaaliturvallisuus, geenitekniikka ja tutkimuksen esteettiset sekä eettiset kysymykset, soluviljely, mikroskopia, biopolymeerien valmistus, aineen rakennetutkimus ja materiaalien käyttö lääketieteellisissä sovelluksissa, lääketieteellinen kuvantaminen, ihmisen fysiologisen tilan seuraaminen eri menetelmillä, opiskelijalähtöistä oppimistavoitteiden asettelua sekä tulosten esittely yksilöinä/ryhmissä suullisesti ja kirjallisesti. Oman mittauksen suunnittelu, toteutus, virhetarkastelu ja esittely ryhmässä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia. Kurssilla ei ole tenttiä. Arviointikohteita ovat:

  Kirjalliset harjoitustehtävät I periodissa (yksilö-/ryhmäarviointi),

  Laboratorioharjoitusraportit (läsnäolo laboratorioharjoituksessa vaaditaan) II-V periodissa (ryhmäarviointi),

  Omamittaustyö II-IV periodien aikana (ryhmäarviointi) ja

  Loppuraportti V periodissa (yksilöarviointi).

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  35 h kontaktiopetusta, 100 h itsenäistä opiskelua, n. 80 % pakollista läsnäoloa koskien laboratoriotöihin johdattelevia luentoja ja varsinaista laboratoriotyöskentelyä

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kevät V
  2023-2024 Syksy I - Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi).