Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on oppia tunnistamaan oman alan ilmiöitä ja diskursseja, tarkastelemaan niitä kriittisesti ja analyyttisesti sekä luomaan relevantteja tutkimuskysymyksiä. Konkreettisena tavoitteena on oppia rakentamaan pienimuotoinen tutkielma, jossa tekijä tuo esille omaa tutkivaa työprosessiaan ja sen tuloksia.

Lisäksi tavoitteena on oppia akateemisia vuorovaikutustaitoja.

Laajuus: 10

Aikataulu: 06.09.2022 - 04.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heidi Fast, Taneli Tuovinen, Jani Vepsä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

heidi.fast@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaarissa harjoitellaan omakohtaisesti tutkimisen prosessia ja tutkimuksen esittämisen muotoja, kirjoittamisen ja kuvallisen esittämisen tapoja sekä kirjallisten ja kuvallisten lähteiden käyttöä. Opiskelija toteuttaa seminaarin yhteydessä kirjallisen tutkielman, joka on laajuudeltaan n. 15 sivua. Tutkielman näkökulma voi olla teoreettinen, teoreettis-empiirinen, taiteellinen tai produktiolähtöinen.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kandiseminaari ja Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät (2 op) -kurssi on integroitu ja opetus tapahtuu kandiseminaarin yhteydessä.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yhteiset seminaaritapaamiset ja henkilökohtainen ohjaus. Kandidaatintutkielmaa työstetään pääsääntöisesti itsenäisesti prosessikirjoittamisen menetelmiä soveltaen. Seminaaritapaamiset sisältävät mm. esittelyjä, opponointeja ja muita tehtäviä, jotka tukevat opiskelija itsenäistä työprosessia.  Osallistuminen kontaktiopetukseen vähintään 80 %.

  Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari arvostellaan asteikolla 0-5. Arvosanassa huomioidaan sekä seminaarityöskentelyyn osallistuminen että valmis opinnäyte. Opinnäytteen arviointiperusteet perustuvat taiteen kandidaatin opinnäyteohjeeseen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus (seminaarityöskentely ja henkilökohtainen ohjaus) 80h, itsenäinen työskentely 190h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kesä
  2023-2024 Syksy I - Kesä

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu.

  Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  6.9.2022 Kandiseminaari -info 

  13.9.2022–11.10.2022 Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät -kurssi

  25.10.2022–4.4.2023 Kandiseminaari


  Tarkempi ohjelma ks. kurssin MyCourses -etusivu.