Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla tutustutaan asiantuntijaesittämisen ja erityisesti konferenssiesittämisen oleellisiin piirteisiin workshop-työskentelypohjaisesti.

Valmennuksessa perehdytään esittämisviestinnän ydinasioihin.

Yhteistoiminnallisessa workshopissa harjoitellaan konkreettisesti konferenssiesittämistä.

Suoritettuaan kurssin osallistuja osaa hyödyntää erilaisia rakenteellisia vaihtoehtoja esityksensä tietosisällön muotoamiseen.

Hän ymmärtää sanallisen ja sanattoman viestinnän merkityksen asiantuntijaesiintymisessä.

Saamansa kehittävän palautteen sekä itsereflektion avulla osallistuja kykenee kehittämään omaa asiantuntijaesittämistään.

Hän osaa tarkastella muiden esityksiä analyyttisesti sekä antaa niihin kehittämispalautetta.

Osallistuja tunnistaa, kuinka rakennetaan loogis-analyyttinen, johdonmukaisesti jäsennelty tietoesitys omalla tutkimusalalla.

Hän hallitsee selkeän, tiiviin ja havainnollisen asiantuntijaesittämisen.    

Laajuus: 3

Aikataulu: 06.09.2022 - 11.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sonja Kniivilä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Asiantuntijaesityksen rakennekysymykset; tietoesittämisen ja erityisesti konferenssiesittämisen ominaispiirteet; esiintymisharjoitukset; reflektoiva työtapa osana esiintyjänä kehittymistä; sanattoman ja sanallisen viestinnän olemus asiantuntijaesittämisessä; havainnollistavien esityselementtien käyttö

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  yhteistoiminnallinen workshop-työskentely; omakohtainen esittäminen; palautetyöskentely; itsereflektointi

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  * kontaktiopetus: 36 h

  * etätyöskentely:  45 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I