Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin valmennuksessa perehdytään syvällisesti tutkimusraportoinnin erityispiirteisiin sekä tuotetaan konkreettisesti omaa tutkimusraportointia fasilitoidussa tekstipajassa.

Suoritettuaan kurssin opiskelija osaa vahvasti hyödyntää prosessikirjoittamista osana opinnäytetyöskentelyään.

Hän kykenee muokkaamaan tutkimustekstiään laadukkaammaksi tekstipajassa saamansa opponoivan palautteen ja itsereflektion avulla.

Hän osaa opponoida analyyttisesti muiden kirjoittamia tutkimustekstejä sekä tarvittaessa antaa niihin kehittämispalautetta.

Opiskelija tunnistaa, kuinka kirjoitetaan argumentoivaa, analyyttista ja johdonmukaisesti jäsenneltyä tutkimusalansa tekstiä.

Hän hallitsee selkeän, tiiviin ja havainnollisen asiailmaisun.  

Laajuus: 3

Aikataulu: 07.09.2022 - 12.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sonja Kniivilä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tutkimuksellinen syvälukutaito ja tutkimusraportointi osana tutkivaa työotetta; tieteellisen tekstin ominaispiirteet kuten oleelliset rakennekysymykset, lähteiden oikeaoppinen käyttö, referointi, viittauskäytänteet ja argumentoinnin tekstuaaliset keinot; reflektoiva ja opponoiva työtapa osana tutkimuskirjoittamista

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  * pedagogiset, ohjatut tekstipajat

  * opponoiva työtapa

  * itsereflektio, omakohtainen evaluointi

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  * kontaktiopetus: 36 h

  * etätyöskentely: 45 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I