Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

 • Efter slutförd kurs har du tillägnat dig muntliga och skriftliga färdigheter i svenska med fokus på arbetslivet och det egna fackområdets behov.
 • Du kan i olika arbetsrelaterade sammanhang kommunicera på svenska på ett förståeligt och för sammanhanget lämpligt sätt.
 • Du kan framföra och argumentera för dina synpunkter på svenska.
 • Du förstår svenskspråkiga texter också i det egna fackområdet på allmän nivå.

Omfattning: 3

Tidtabel: 29.05.2023 - 21.06.2023

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Johanna Mäkelä

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden): B2

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • muntliga och skriftliga övningar i arbetsrelaterade kommunikationssituationer
  • terminologi inom det egna fackområdet
  • självständigt arbete, där bl.a. de centrala strukturerna i svenskan repeteras enligt behov
  • bearbetning och förbättring av uppgifter utgående från respons

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  o Muntliga och skriftliga övningar som utförs under kursen o Regelbundet och aktivt arbete. Godkänd prestation i kursen förutsätter att alla uppgifter lämnas in i tid och godkänns samt regelbundet deltagande i undervisningen

Arbetsmängd
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Kontaktlektioner 4 - 36 h. Mängden kontaktundervisning beror på kursform. Exempelvis erbjuder vi integrerade, intensiva kurser och nätbaserade kurser.
  • Självständigt arbete 45-77 h

DETALJER

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Kursen förbereder dig för det skriftliga (LC-5001) och muntliga (LC-5002) provet. Proven ordnas för dem som slutfört kursen.

  Studerande som deltar i kurserna anmäler sig inte till de separata allmänna proven, utan kursens lärare anvisar om hur de genomförs.

  I kursen kan ingå övningar som spelas in på video. I kursen kan även ingå kamratrespons.

  Bekräfta ditt deltagande i kursen genom att närvara på den första föreläsningen.

  Obs! Kursen ordnas då minst 10 studerande har anmält sig till kursen.

  Undervisningsspråket : svenska

  Undervisningsperiod : 2022-2023 Höst I
  2022-2023 Höst II
  2022-2023 Vår III
  2022-2023 Vår IV
  2022-2023 Vår V
  2023-2024 Höst I
  2023-2024 Höst II
  2023-2024 Vår III
  2023-2024 Vår IV
  2023-2024 Vår V