Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

 • Du klarar dig i arbetslivsrelaterade kommunikationssituationer muntligt och skriftligt på nivå B1, t.ex. e-post, presentationer och småprat.
 • Du kan framföra och argumentera för dina synpunkter på svenska.
 • Du förstår svenskspråkiga texter, också i det egna fackområdet.

Omfattning: 3

Tidtabel: 27.02.2023 - 05.04.2023

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Nanna Qvist

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden): B2

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • muntliga och skriftliga övningar i arbetsrelaterade kommunikationssituationer, till exempel småprat och e-post
  • träning med terminologi/ordförråd inom det egna fackområdet både muntligt och skriftligt
  • bearbetning och förbättring av uppgifter utgående från respons
  • självständigt arbete där bland annat de centrala strukturerna i svenskan repeteras enligt behov

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  o Muntliga och skriftliga övningar som utförs under kursen o Regelbundet och aktivt arbete. Godkänd prestation i kursen förutsätter att alla uppgifter lämnas in i tid och godkänns samt regelbundet deltagande i undervisningen.

Arbetsmängd
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Kontaktundervisning 4 - 36 timmar, självständigt arbete 45 - 77 timmar.
  • Mängden närstudier beror på kursform som kan vara till exempel integrerad, intensiv och nätbaserad kurs.

DETALJER

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Kursen förbereder dig för det skriftliga (LC-5001) och muntliga (LC-5002) provet. Proven ordnas för dem som slutfört kursen.

  Studerande som deltar i kurserna anmäler sig inte till de separata allmänna proven, utan kursens lärare anvisar om hur de genomförs.

  I kursen kan ingå övningar som spelas in på video. I kursen kan även ingå kamratrespons.

  Bekräfta ditt deltagande i kursen genom att närvara på den första föreläsningen.

  Obs! Kursen ordnas då minst 10 studerande har anmält sig till kursen.

  Undervisningsspråket : svenska

  Undervisningsperiod : 2022-2023 Höst I
  2022-2023 Höst II
  2022-2023 Vår III
  2022-2023 Vår IV
  2022-2023 Vår V
  2022-2023 Sommar
  2023-2024 Höst I
  2023-2024 Höst II
  2023-2024 Vår III
  2023-2024 Vår IV
  2023-2024 Vår V
  2023-2024 Sommar

  Anmälning :

  Anmälan till undervisningen sker i Sisu.