Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää aiempaa syvällisemmin, miten energiatekniikan teorioita voidaan soveltaa käytännön elämään ja mitä rajoitteita soveltamiseen saattaa liittyä. Opiskelija tuntee alan liiketoimintaa ja siihen liittyviä mahdollisuuksia sekä alan yhteiskunnallisia näkökohtia ja viranomaissäätelyä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 26.02.2024 - 20.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Henrik Holmberg

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäisesti ja ryhmissä toteutettavia vierailukäyntejä ja projektitöitä, joiden puitteissa opiskelijat tutustuvat erilaisiin energiateknisiin laitteisiin ja järjestelmiin käytännössä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, vierailukäynnit yrityksissä, projektityön tekeminen sekä projektityön tulosten esittäminen loppuseminaarissa. Opiskelijat muodostavat n. 5 hengen ryhmän, joka käy tutustumassa käytännön energiatekniikkaan liittyvään kohteeseen. Opiskelijat tekevät tämän jälkeen vierailukohteeseen liittyvän projektityön, jonka aihe jaetaan ennen vierailua. Projektityö ei välttämättä ole suoraan itse vierailukohteesta, mutta liittyy soveltuvin osin vierailukohteeseen.  Projektityön tekemisessä voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, kuten simulointityökaluja, Excel-laskelmia, kirjallisuudesta löytyvää tietoa jne. Opiskelijoiden tehtävänä on valita ne työkalut, joita he aikovat projektityössään käyttää. Vierailukäynnit yrityksissä sekä loppuseminaariin osallistuminen ovat pakollisia osasuorituksia kurssilla.  

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  133,5 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).