Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Aiempien kurssien kokemusten perusteella on suositeltavaa, että valtaosa laskentatoimen kandidaattiopinnoista on suoritettu kurssille tultaessa, koska muuten sen sisältö voi osoittautua liian haastavaksi. Tiedollisena tavoitteena on kasata yhteen laskentatoimen pääaineopiskelijoiden kandidaattiopinnot soveltavan case-opetuksen kautta niin, että osallistuja ymmärtää myös rahoituksen, verotuksen ja sopimusoikeuden liittymäpinnat laskentatoimeen. Taidollisena tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa saamaansa teoreettista tietämystä ja analyyttisia valmiuksia yritysten taloushallintoon liittyvien kokonaisvaltaisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 27.02.2024 - 12.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jari Melgin

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi rakennetaan kuuden viikottaisen teeman ympärille:
  1. Yritys- ja toimiala-analyysi,
  2. Laskentatoimi ja yrityksen rahoitus, riskienhallinta ja arvonmääritys
  3. Talous ja oikeus, due diligence, kauppasopimus ja kilpailuviranomaiset,
  4. Vastuullisuusraportointi ja verosuunnittelu
  5. Laskentatoimi ja strategia, laskentatoimi muutoksen välineenä
  6. Päätöksenteko, johtorymätyöskentely ja corporate governance.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin toteutus muodostuu kahdesta viikoittaisesta 4 tunnin sessiosta. Aluksi käydään lävitse laskentatoimen kokonaiskuva osana yrityksen johtamista ja ulkoista viestintää. Tämän jälkeen opiskelijat laativat pienryhmissä alustuksen ja raportin sovitusta teemasta. Kurssin aikana opiskelijat laativat neljä päiväkirjaa sovitun materiaalin perusteella.
  Kurssista järjestetään tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Kontaktiopetus, 32 h

  - Päiväkirjojen valmistelu, 48 h

  - Ryhmäraportin valmistelu 50 h

  - Tenttiin valmistautuminen 27 h

  - Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin aikana jaettava materiaali.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Capstone kurssin korvaaminen Opiskelija voi perustellusta syystä (esim. vaihto-opiskelu tai vakava sairaus - työssäkäynti ei tällainen perusteltu syy) korvata kandidaatin tutkinnon pääaineensa capstone kurssin tai tämän kurssin sijaan sisällyttää tutkintoonsa toisen Aalto-yliopiston korkeakoulun (ei Kauppakorkeakoulun) kurssin, kun hän on jättänyt normaalista hyväksilukukäytännöstä poiketen jo ennen korvaavan kurssin suorittamista perustellun korvaamishakemuksen Intossa kuvaillun hyväksilukuprosessin mukaisesti. Tässä yhteydessä pyydetään ao. tutkinnon osan vastuuopettajan tai ohjelmajohtajan lausunto siitä toteutuvatko capstone kurssin osaamistavoitteet opiskelijan korvaamaksi ehdottamassa kurssissa.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Syksy I
  2023-2024 Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisussa.