Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Julkisten rakennusten suunnittelun keskeisten perusteiden omaksuminen perehtymällä julkisen rakennuksen suunnitteluprosessiin harjoitustyön kautta. Kurssilla saavutetaan perustaidot julkisen rakennuksen toiminnallisesta sekä arkkitehtonisesta suunnittelusta. Luennoilla opitaan rakennussuunnitteluprosessiin liittyvien erikoissuunnittelijoiden rooleista (mm. rakennesuunnittelu, tekniset järjestelmät, akustiikka, kustannuslaskenta ja maisema- ja sisustussuunnittelu).

Laajuus: 3 - 9

Aikataulu: 09.01.2024 - 23.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pirjo Sanaksenaho, Esa Ruskeepää

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitustyö ja luennot arkkitehtuuria pääaineenaan opiskeleville (9 op). Vanhan tutkintorakenteen mukaan (ennen 1.8.2022 aloittaneet) voivat suorittaa kurssin 5 opintopisteen laajuisena.

  Sisustusarkkitehtuurin opiskelijat suorittavat kurssista vain luento-osan (3 op).

  Arkkitehtuuria pääaineenaan opiskelevat tekevät kurssilla harjoitustyön, jossa suunnitellaan pienehkö julkinen rakennus. Harjoitustyö tehdään yksilötyönä. Siinä sovelletaan ohjauksissa, luennoilla, erillisellä analyysikurssilla ja kirjallisuuden kautta saatuja tietoja ja taitoja käytännön suunnittelutyöhön. Harjoitustyötä edeltää erillinen analyysikurssi syyslukukaudella II-periodissa. Analyysikurssin hyväksytty suorittaminen on edellytys Rakennussuunnittelun perusteet -kurssille osallistumiseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Hyväksyttävästi, itsenäisesti suoritettu harjoitustyö.

  Harjoitustyön arvosteluperusteet:

  • Tontinkäyttö ja suhde ympäristöön
  • Julkisivut ja massoittelu
  • Tilallisuus, valonkäyttö ja materiaalit
  • Toiminnallisuus
  • Rakennettavuus, luonnonvarojen hyödyntäminen ja pitkäikäisyys
  • Esitys

  Kurssilla on käytössä arvostelumatriisi.

  Läsnäolovaatimus ohjatuissa harjoituksissa ja luennoilla on 80% kerroista. Osallistuminen tehtävänantoon sekä väli- ja loppukatselmuksiin on pakollista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arkkitehtuurin pääaineopiskelijat 240h (9op)

  • Lähiopetus: ohjaus ja katselmukset (1,5 periodia/10 viikkoa) 12x3h = 36h + palaute ja reflektointi 12h = 48h
  • Lähiopetus: luennot 7x2h = 14h + omaksumisaika 14h = 28h
  • Itsenäinen työ: harjoitustyö = 164h
  • Arkkitehtuurin pääaineopiskelijat vanhan tutkintorakenteen mukaan 135h (5op) + 4 op arkkitehtuurin erikoistyönä

   luennoista ja insinööriohjauksista
   – Lähiopetus: ohjaus ja katselmukset (1,5 periodia/10 viikkoa) 12x3h = 36h + palaute ja
   reflektointi 12h = 48h
   – Itsenäinen työ: harjoitustyö = 113 h

  Sisustusarkkitehtuurin opiskelijat 80h (3 op)

  • Lähiopetus: luennot 7x2h = 14h + omaksumisaika 14h = 28h
  • Itsenäinen työ: reflektioessee ja kirjallisuuteen tutustuminen = 52h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssimateriaali on ladattavissa My Courses -sivustolta.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja