Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija osaa sijoittaa yhdyskuntasuunnittelun osaksi suomalaista poliittista päätöksentekojärjestelmää, tunnistaa ja osaa organisoida erilaisia mahdollisuuksia järjestää vuorovaikutusta suunnittelun yhteydessä, tuntee keskeiset argumentaation ja retoriikan käsitteet ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutustilanteiden analysointiin ja kehittämiseen.

Laajuus: 6

Aikataulu: 25.04.2024 - 06.06.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hossam Hewidy

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kommunikaatio ja vuorovaikutus osana suunnittelua. Vuorovaikutus lainsäädännön ja poliittisen toiminnan tasolla. Suunnittelijan rooli päätösten valmistelussa ja vuorovaikutuksessa eri osallisryhmien kesken. Osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS). Argumentaation ja retoriikan perusteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin aikana opiskelijat suorittavat vuorovaikutukseen liittyviä harjoituksia, jotka sisältävät mm. suunnitteluargumentaation analyysia, osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadintaa ja esittelyä ryhmätöiden tuloksista. Tämän lisäksi he laativat yksilökohtaisen oppimisportfolion, jossa kootaan yhteen käsiteltyjä ja opittuja asioita. Arviointikriteereinä ovat opittujen käsitteiden ja menetelmien hallinta, esiintymisen vakuuttavuus ja kurssikonkonaisuuden hallinta.Tarkempi kuvaus annetaan kurssisivuston yhteydessä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja niiden reflektointi 10 + 10 h

  Kirjallisuuteen perehtyminen 30 h

  Harjoitustehtävien suorittaminen 60 h

  Seminaareihin osallistuminen ja rekflektointi 15+15 h

  Portfolion kokoaminen 16 h

  Yhteensä 156 h (6 op)

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppimateriaali ja ohjeistus annetaan MyCourses:issa kurssin aikana.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja