Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelija osaa yhdistää taiteelliset tavoitteet, ajattelun ja käytännön tekemisen omassa työssään.
 • Opiskelija syventää osaamistaan taiteen eri tekniikoissa.
 • Opiskelija oppii suunnittelemaan ja käsitteellistämään taiteellista työskentelyään.
 • Opiskelijalle muodostuu näkemys, miten teokset tuottavat merkityksiä eri konteksteissa ja vuorovaikutuksessa vastaanottajaan.

Laajuus: 3

Aikataulu: 26.02.2024 - 08.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sini Vihma, Eveliina Hämäläinen, Havia, Lehtonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Vastuuopettaja:

Sini Vihma, sini.vihma@aalto.fi, +358 50 421 0991

Opettajat:

Ryhmä 1: 
Eveliina Hämäläinen, eveliina.hamalainen@aalto.fi
Maria Duncker, maria.duncker@aalto.fi

Ryhmä 2:
Inka Nieminen, inka.nieminen@aalto.fi
Sami Havia, sami.havia@aalto.fi

Ryhmä 3:
Kati Lehtonen, kati.t.lehtonen@aalto.fi
Ilmari Gryta, ilmari.gryta@aalto.fi

Oppimispalvelut:

studentservices@aalto.fi

Työpajamestari: 

Pauliina Parjanen, 050-470 9277
pauliina.parjanen@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Studio B:n keskeinen sisältö on lisätä opiskelijan ymmärrystä omasta toiminnastaan ja valintojensa seurauksista. Avainasemassa kurssilla on "sinä". Kurssilla painotetaan keskustelua ja vuorovaikutusta vertaisryhmässä sekä taiteen tekemistä ja ajattelua.

  Omaa taiteellista näkemystä ja käsitteellistä ajattelua syvennetään pidempikestoisissa tehtävissä. Näissä tehtävissä painotetaan tietoisuutta taiteen vuorovaikutteisuudesta.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Opetus tapahtuu kolmessa eri ryhmässä. Ryhmien muodostamisen jälkeen pääset tutustumaan sisältöihin ja aikatauluihin oman ryhmäsi kategoriassa MyCourses-sivulla. Seuraa myös viestejä MyCourses sivun Announcements -osiossa sekä aalto.fi -sähköpostissasi. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Havaitsemiseen ja kokemukseen perustuvat harjoitukset, jotka sisältävät kriittistä pohdintaa kummastakin. Opettajan antamat tehtävät. Tehtävälähtöinen ohjattu työskentely, sekä kurssin aikana toteutettava itsenäinen tehtävä. Kritiikki- ja keskustelutilaisuudet. Harjoitustöissä vaihtelevat tekniikat (yksilö- ja ryhmätyöt).

  Arvosteluperusteet. Opiskelijan henkilökohtainen edistyminen, aktiivinen osallistuminen sekä kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

 • koskee tätä kurssikertaa

  • Opetus perustuu harjoitustöihin ja kritiikkeihin. Arviointi 
   perustuu opiskelijan aktiivisuuteen, taidolliseen ja tiedolliseen edistymiseen sekä kykyyn ilmaista oppimaansa.
  • Kurssin arviointiasteikko on 0-5.
  • Opintojaksojen suorittaminen edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa kurssilla ja annettujen tehtävien suorittamista opettajan antamaan määräaikaan mennessä. 
  • Sairaudesta tai muusta vakavasta syystä johtuvasta poissaolosta pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse ensisijaisesti sille opettajalle, jonka tunneilta on poissa (tai jos tämä ei ole tavoitettavissa kurssin vastuuopettajalle).
  • Jos olet sairaana, tee omalle ryhmällesi osoitettu tehtävä sille päivälle, ja palauta se ohjeiden mukaan MyCoursesiin tehtävän palautuslaatikkoon.


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  48 h kontaktiopetusta ja 33 h itsenäistä työskentelyä

 • koskee tätä kurssikertaa

  48 h kontaktiopetusta: 

  Päivittäisen MyCoursesissa ilmoitetun ryhmän ohjelman mukaan, sis. tehtävät, ohjeistukset, keskustelut, kritiikit.

  33 h itsenäinen työskentely: 

  Itsenäiseen tehtävään sisältyy teksti- ja videomateriaaleihin tutustuminen, oman teoksen toteuttaminen sekä tekstiosuuden kirjoittaminen ohjeiden mukaan. Ohjeet tehtävään ja tehtävän palautuslaatikko löytyvät MyCoursesista. 

  Lisäksi mahdollisesti opettajien erikseen ohjeistamat valmistelut opetuspäivien tehtäviä varten.


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kontaktiopetuksessa tapahtuvaan työskentelyyn opiskelijat saavat materiaalit ja tarvikkeet. 
  Itsenäisen tehtävän teos toteutetaan vapaasti valittavilla materiaaleilla, joita voi hankkia myös itse. Tehtävän toteuttamiseen ei ole varattu erikseen luokkatiloja.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - V
  2023-2024 Kevät III - V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Etusijalla opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle.

  Minimiosallistujamäärä: katso toteutus. Maksimiosallistujamäärä: katso toteutus.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Varaudu opetuspäivinä maalaukseen ja kuvanveiston työskentelyyn sopivin vaattein, materiaaleina käytämme mm. hiiltä, savea, akryylimaaleja.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Opetuspäivät alkavat klo 9.15. Ruokatunneista sovitaan yhdessä opettajien kanssa päivän ohjelman mukaan.