Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa laskea yhdistelmätapahtumien todennäköisyyksiä hyödyntämällä joukko-opin operaatioita

- tuntee tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat todennäköisyysjakaumat sekä tunnistaa tilanteita, joita niillä voi mallintaa

- osaa yhteisjakauman perusteella laskea satunnaisvektorin tunnuslukuja sekä tunnistaa, milloin kaksi satunnaismuuttujaa ovat stokastisesti riippumattomat

- tuntee menetelmiä tilastollisten mallien parametrien estimoimiseen

- osaa laskea posteriorijakaumia ja tehdä niistä päätelmiä

- osaa selittää, millaisia johtopäätöksiä voi ja ei voi tehdä valittuun tilastolliseen testiasetelmaan liittyvän p-arvon pohjalta

Laajuus: 5

Aikataulu: 04.09.2023 - 16.10.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pere

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - todennäköisyyden käsite ja peruslaskusäännöt
  - tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat todennäköisyysjakaumat
  - odotusarvo, otoskeskiarvo ja suurten lukujen laki
  - varianssi, otosvarianssi ja normaaliapproksimaatio
  - stokastinen riippuvuus ja korrelaatio
  - datan kuvaileminen tunnuslukujen ja histogrammin avulla
  - todennäköisyysjakauman parametrien estimointi
  - tilastollisen luottamusvälin käsite
  - priorijakauma, uskottavuusfunktio ja posteriorijakauma
  - yksinkertaisten tilastollisten hypoteesien testaaminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  luennot, harjoitukset ja kurssitentti TAI tentti

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen luennoille 24 h (4 h/viikko)

  Osallistuminen harjoituksiin 24 h (4 h/viikko)

  Viikottainen itsenäinen opiskelu 36-72 h (6-12 h/viikko)

  Osallistuminen ja valmistautuminen kokeisiin 4-40 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Opetukseen ilmoittaudutaan Sisussa (sisu.aalto.fi).