Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 1. hahmottaa vesihuollon roolin kestävissä yhdyskunnissa [tieto]
 2. tiedostaa puhtaan juomaveden ja viemäröinnin merkityksen ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa ja ympäristönsuojelussa [asenne]
 3. osaa hallita juomaveden tuotantoketjuun liittyviä riskejä [taito]
 4. osaa ratkaista tavallisimmat matemaattiset vesihuoltoon liittyvät yhtälöt [taito]
 5. osaa selittää vesihuoltojärjestelmän eri osien tehtävät, sekä miten järjestelmä toimii ja miten se liittyy muuhun yhdyskunnan infrastruktuuriin [tieto]
 6. hahmottaa tavanomaisen maanalaisen omaisuuden elinkaaren: suunnittelu, rakentaminen, käyttö, kunnossapito ja saneeraus [tieto]
 7. osaa perustella erilaisten järjestelmäratkaisujen kestävyyden vesihuollossa [tieto]
 8. osaa työskennellä ryhmässä ja reflektoida omaa oppimista [taito]
 9. osaa soveltaa opittua tietoa käytännön ongelmiin [taito]

Laajuus: 5

Aikataulu: 26.02.2025 - 04.06.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heidi Salo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla käydään läpi vesihuollon eri osa-alueet veden hankinnasta talousveden jakeluun ja käyttöön, talousveden laadusta ja siihen kohdistuvista riskeistä verkostojen elinkaareen sekä viemäröinnistä jäteveden puhdistukseen. Kurssin aikana tutustutaan myös vesihuollon omaisuudenhallintaan, vesiturvallisuuteen sekä kestävän kehityksen tavoitteeseen puhtaan juomaveden ja sanitaation osalta. Kurssilla kiinnitetään erityisesti huomiota vesihuollon järjestelmien kestävään toteutukseen. Kurssilla toteutetaan projektityö, jossa tutustutaan määrätyn alueen vesihuollon järjestämiseen ja toimintaan sekä mietitään tulevaisuuden näkymiä kyseisen alueen vesihuoltoon liittyen. Projektityö koostuu viikoittaisista osatehtävistä, joita toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmätyönä. Kurssiin kuuluu laboratoriokerta, jossa havainnollistetaan käytännön esimerkeillä vesihuoltoon liittyvää suunnittelua, ilmiöitä ja järjestelmän osia. Laboratorioharjoitus tehdään ryhmätyönä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentti 50 %, harjoitustyöt 50 %

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itseopiskelu, luennot, tentti, projektityö, viikkoharjoitukset, laboratorioharjoitus

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin aikana jaetut materiaalit

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Kevät IV - V
  2025-2026 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen:

  kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).