Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

1. tuntee erilaisia vuorovaikutustilanteita jäsenteleviä teorioita, käsityksiä ja toimintatapoja
2. osaa reflektoida ja kehittää omia toimintatapojaan taidekasvatuksellisissa vuorovaikutustilanteissa.

Laajuus: 3 - 4

Aikataulu: 07.04.2025 - 11.04.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taneli Tuovinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla käsitellään erilaisia vuorovaikutusilmiöitä ja -tilanteita teoriassa ja käytännössä taidekasvatuksen näkökulmasta. Kurssilla lisätään ymmärrystä opettajan, oppilaiden, oppilasryhmien ja kollegoiden välisistä vuorovaikutusilmiöistä, sekä pohditaan taidepohjaisten menetelmien mahdollisuuksia näissä tilanteissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen, tehtävien suorittaminen

  Kurssi toteutuu viiden päivän intensiivikurssina. Kurssin suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa sekä poissaolojen korvaamista kirjallisella tehtävällä. Tarkemmat tiedot tehtäväkohtaisista arvioinneista löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  3–4 ECTS ≈81h-108h

  Kontaktiopetus 40h

  Luennot, keskustelut ja ryhmätyöt 20h, workshop ja harjoitepohjainen työ 20h, itsenäinen työ 41 - 68h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oheinen kirjallisuus valikoiduin osin. Gerhard, S. (2007). Rakkaus ratkaisee. Helsinki:Edita.

  Hakkarainen, K., Lipponen, L. & Lonka, K. (2001). Tutkiva oppiminen. Järki, tunne ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Porvoo: WSOY.

  Keltikangas-Järvinen, L. (2006). Temperamentti ja koulumenestys. Helsinki: WSOY.

  Sinkkonen, J. & Kalland,M. (toim.) (2001). Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Helsinki: WSOY.

  Niemistö, R. (1999). Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsingin yliopiston tutkimus- jakoulutuskeskus Palmenia. Helsinki: Palmenia-kustannus. Nuorisotutkimus (2)2011.

  Salmivalli, C. (2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen. Jyväskylä: PS-Kustannus.

  Saloviita, T. (2007). Työrauha luokkaan. Jyväskylä: PS-Kustannus.

  Sava, I. &Vesanen-Laukkanen, V. (toim.) (2004). Taiteeksi tarinoitu oma elämä. Jyväskylä:PS-Kustannus.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  14 Vedenalainen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Kevät III - IV
  2025-2026 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen:

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään 8.
  Maksimiopiskelijamäärä 30. Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https//www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun