Topic outline

 • WELCOME TO THE COURSE!


  COURSE TIMELINE
  Timeline and functions of the course

  COURSE SCHEDULE

  Please note that classroom has changed!

  Monday
  19.10.2015 9:00 - 16:00 E-127, Arkadia-building
  Monday 26.10.2015 9:00 - 16:00 E-127, Arkadia-building
  Friday 13.11.2015 9:00 - 16:00 E-341, Arkadia-building
  Monday 23.11.2015 9:00 - 16:00 E-127, Arkadia-building
  Monday
  30.11.2015 9:00 - 16:00 E-127, Arkadia-building
  Friday 11.12.2015 9:00 - 16:00 E-127, Arkadia-building


  Marja Elonheimo (marja.elonheimo@aalto.fi)

  Christa Uusi-Rauva (christa.uusi-rauva@aalto.fi)


   

 • Here you can find all materials presented in the contact sessions.

 • Here you will find the pre-assignments concerning the contact sessions. The aim for the pre-assignments is to prepare you to the themes beforehand. Assignments are in form of reading material, writing material and search of information.

 • A learning log is a reflective piece of writing concerning the topics presented in the contact sessions and the thoughts and questions that arise to you. The aim of the learning logs is to focus and follow your learning.

  After each contact session, write an approximately 1-page long descriptive essay concerning the themes that were discussed. In the learning log you can write of for example:

  • What were your thoughts after the session?
  • What supported your learning in the session?
  • What kind of thoughts and feelings arouse to you concerning the themes presented?
  • Can you see change in you? How does it show in the way that you teach?
  • What would you like to focus on in the future?

  Post your essay to the submission boxes below by each deadline.

 • Project work wiki is a place where the participants can work towards their own objectives in a group. The group will set a common objective as form of research question. With the group, discuss and decide the actions needed to achieve the objective. At least two meetings (live or virtually) are recuired during the course. Make a plan for the meetings in order to further your objectives.

  Document the work of your group/team on MyCourses wiki -area.

  The groups will present their work (findings/outcomes etc.) at the last face-to-face session on the 11th December. Be prepared to plan and implement about 10 min session to whole group in order to present the others something that the group has learnt.

 • You can add tips about good books, links, researches etc. concerning the themes of this course. We have added some titles for categories to structure this page and to help you find different type on information. You are able to add titles as well if there does not exist any yet.


  Teaching and learning

  • Biggs, John and Tang, Katherine. Teaching for Quality Learning at University. 2007. McGraw-Hill.
  • Hunt, Lynne and Chalmers, Denise (ed.). University teaching in focus: a learning‐centred approach. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2013.
  • Crawley, Edward, Malmqvist, Johan, Östlund, Sören and Brodeur, Doris. Rethinking Engineering Education. The CDIO Approach. 2007. Springer.
  • UCD Dublin: Teaching Toolkit
  • Yliopistopedagogiikka-verkkolehti // Journal of University Pedagogy -online journal
  • Higher Education Teaching and Learning -group in LinkedIn: interesting discussions about teaching methods etc.


  • Engeström, Yrjö,  Perustietoa opetuksesta. 1982. Valtion painatuskeskus.
  • Eteläpelto, Anneli ja Tynjälä, Päivi (toim.). Oppiminen ja asiantuntijuus - Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. 1999. WSOY.
  • Illeris, K (ed.). 2009. Contemporary Theories of Learning. Learning theorists...in their own words.
  • Kauppila, Reijo A. Opi ja opeta tehokkaasti. Psyykkinen valmennus oppimisen tukena. 2004. PS-kustannus.
  • Lindblom-Ylänne, Sari ja Nevgi, Anne (toim.). Yliopisto-opettajan käsikirja. 2009. WSOYpro Oy.
  • Salmela-Aro, Katariina ja Erik-Nurmi, Jari. Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. 2005. PS-kustannus.
  • Tynjälä, Päivi. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. 1999. Tamme-Paino Oy.
  • Sahlberg, P. ja Sharan, S, (toim.) (2002) Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Porvoo: WS Bookwell Oy.
  • Säljö, R. (2001). Oppimiskäytännöt - sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY.
  • Vuorinen, Ilpo. Tuhat tapaa opettaa. Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. 1998. Vammalan Kirjapaino Oy.
  • Hakkarainen, Kai. Lonka, Kirsti ja Lipponen, Lasse. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. 2004. WSOY.
  • Puolimatka, Tapio. Opetuksen teoria. Konstruktivismista realismiin. 2002. Kustannusosakeyhtiö Tammi.
  • Rauste-von Wright, Maijaliisa. Von Wright, Johan ja Soini, Tiina. Oppiminen ja koulutus. 2003. WSOY.

  About feedback

  • Aalto, Mikko. Parjaavasta kolautteesta korjaavaan palautteeseen. MY GENERATION OY 2004.
  • Ranne, Jari. ANNA PALAA! KÄYTÄNNÖN PALAUTETAITOKIRJA. Kustantaja: Förlags ab Ai-ai oy. 2006

  ICT in education

  • CICERO Learning Network
  • Artikkelikirjoituksia verkkopedagogiikasta. 2005. Peda-forum. Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto.
  • Joutsenvirta, Taina ja Kukkonen, Arja. Sulautuva opetus. Uusi tapa opiskella ja opettaa. Palmenia.
  • Koli, Hannele. Verkko-ohjauksen käsikirja. Finn Lectura.
  • Levänen, Kirsi. Tervonen, Sari., Suhonen, Maija ja Stigell, Lauri. Verkko-opintojen mitoituksen arviointi. 2006. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja.
  • Löfström, Erika. Kanerva, Kaisa. Tuuttila, Leena. Lehtinen, Anu ja Nevgi, Anne. Laadukkaasti verkossa. Verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle. 2006. Yliopistopaino Helsinki.
  • Matikainen, Janne ja Manninen, Jyri. Aikuiskoulutus verkossa. Palmenia.
  • Montonen, Timo. Verkko-opiskelijan opas: Kokemuksia kirjoittajakoulutuksesta. 2008. Yliopistopaino Helsinki.
  • Nevgi, Anne. Löfström, Erika ja Evälä, Annika. Laadukkaasti verkossa. Yliopistollisen verkko-opetuksen ulottuvuudet. 2005. Yliopistopaino Helsinki.
  • Tervonen, Sari ja Keskisärkkä, Kirsi. Taitoja, tiimalaseja ja tilastoja. Käsikirja kompetenssien, mitoituksen ja tilastoinnin suunnitteluun ja seurantaan verkko-opiskelussa. 2007. Painopaikka Kopijyvä.

  Other

  • Aalto, Mikko. Ryppäästä ryhmäksi. 2000. Tammer-Paino Oy.
  • Collin, Kaija ja Paloniemi, Susanna. Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttinä. 2007. PS-kustannus.
  • Kauppila, Reijo A. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. 2006. PS-kustannus.
  • Ojanen, Sinikka. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian kehittelyä. 2000. Palmenia-kustannus
  • Pennigton, Donald C. Pienryhmän sosiaalipsykologia 2005. Tammer-Paino.
  •  Repo-Kaarento, Saara. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. 2007. Kansanvalistusseura.
  •  Säljö, Roger. Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. 2004. WSOY.