Topic outline

 • You can add tips about good books, links, researches etc. concerning the themes of this course. We have added some titles for categories to structure this page and to help you find different type on information. You are able to add titles as well if there does not exist any yet.


  Teaching and learning

  • Biggs, John and Tang, Katherine. Teaching for Quality Learning at University. 2007. McGraw-Hill.
  • Hunt, Lynne and Chalmers, Denise (ed.). University teaching in focus: a learning‐centred approach. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2013.
  • Crawley, Edward, Malmqvist, Johan, Östlund, Sören and Brodeur, Doris. Rethinking Engineering Education. The CDIO Approach. 2007. Springer.
  • UCD Dublin: Teaching Toolkit
  • Yliopistopedagogiikka-verkkolehti // Journal of University Pedagogy -online journal
  • Higher Education Teaching and Learning -group in LinkedIn: interesting discussions about teaching methods etc.


  • Engeström, Yrjö,  Perustietoa opetuksesta. 1982. Valtion painatuskeskus.
  • Eteläpelto, Anneli ja Tynjälä, Päivi (toim.). Oppiminen ja asiantuntijuus - Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. 1999. WSOY.
  • Illeris, K (ed.). 2009. Contemporary Theories of Learning. Learning theorists...in their own words.
  • Kauppila, Reijo A. Opi ja opeta tehokkaasti. Psyykkinen valmennus oppimisen tukena. 2004. PS-kustannus.
  • Lindblom-Ylänne, Sari ja Nevgi, Anne (toim.). Yliopisto-opettajan käsikirja. 2009. WSOYpro Oy.
  • Salmela-Aro, Katariina ja Erik-Nurmi, Jari. Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. 2005. PS-kustannus.
  • Tynjälä, Päivi. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. 1999. Tamme-Paino Oy.
  • Sahlberg, P. ja Sharan, S, (toim.) (2002) Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Porvoo: WS Bookwell Oy.
  • Säljö, R. (2001). Oppimiskäytännöt - sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY.
  • Vuorinen, Ilpo. Tuhat tapaa opettaa. Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. 1998. Vammalan Kirjapaino Oy.
  • Hakkarainen, Kai. Lonka, Kirsti ja Lipponen, Lasse. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. 2004. WSOY.
  • Puolimatka, Tapio. Opetuksen teoria. Konstruktivismista realismiin. 2002. Kustannusosakeyhtiö Tammi.
  • Rauste-von Wright, Maijaliisa. Von Wright, Johan ja Soini, Tiina. Oppiminen ja koulutus. 2003. WSOY.

  About feedback

  • Aalto, Mikko. Parjaavasta kolautteesta korjaavaan palautteeseen. MY GENERATION OY 2004.
  • Ranne, Jari. ANNA PALAA! KÄYTÄNNÖN PALAUTETAITOKIRJA. Kustantaja: Förlags ab Ai-ai oy. 2006

  ICT in education

  • CICERO Learning Network
  • Artikkelikirjoituksia verkkopedagogiikasta. 2005. Peda-forum. Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto.
  • Joutsenvirta, Taina ja Kukkonen, Arja. Sulautuva opetus. Uusi tapa opiskella ja opettaa. Palmenia.
  • Koli, Hannele. Verkko-ohjauksen käsikirja. Finn Lectura.
  • Levänen, Kirsi. Tervonen, Sari., Suhonen, Maija ja Stigell, Lauri. Verkko-opintojen mitoituksen arviointi. 2006. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja.
  • Löfström, Erika. Kanerva, Kaisa. Tuuttila, Leena. Lehtinen, Anu ja Nevgi, Anne. Laadukkaasti verkossa. Verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle. 2006. Yliopistopaino Helsinki.
  • Matikainen, Janne ja Manninen, Jyri. Aikuiskoulutus verkossa. Palmenia.
  • Montonen, Timo. Verkko-opiskelijan opas: Kokemuksia kirjoittajakoulutuksesta. 2008. Yliopistopaino Helsinki.
  • Nevgi, Anne. Löfström, Erika ja Evälä, Annika. Laadukkaasti verkossa. Yliopistollisen verkko-opetuksen ulottuvuudet. 2005. Yliopistopaino Helsinki.
  • Tervonen, Sari ja Keskisärkkä, Kirsi. Taitoja, tiimalaseja ja tilastoja. Käsikirja kompetenssien, mitoituksen ja tilastoinnin suunnitteluun ja seurantaan verkko-opiskelussa. 2007. Painopaikka Kopijyvä.

  Other

  • Aalto, Mikko. Ryppäästä ryhmäksi. 2000. Tammer-Paino Oy.
  • Collin, Kaija ja Paloniemi, Susanna. Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttinä. 2007. PS-kustannus.
  • Kauppila, Reijo A. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. 2006. PS-kustannus.
  • Ojanen, Sinikka. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian kehittelyä. 2000. Palmenia-kustannus
  • Pennigton, Donald C. Pienryhmän sosiaalipsykologia 2005. Tammer-Paino.
  •  Repo-Kaarento, Saara. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. 2007. Kansanvalistusseura.
  •  Säljö, Roger. Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. 2004. WSOY.