Topic outline

 • Att söka, hitta och utvärdera information utgör en viktig del av universitetsstudierna. För ett lyckat kandidatarbete krävs kunskap om informationen struktur och hur denna sprids samt även om de hjälpmedel, som underlättar informationssökningen. Målet med övningen är att stöda dig i ditt kandidatarbete.

  Uppgifterna är en del av det Svenskspråkiga kandidatseminariet inom teknik.

  OBS: Hösten 2019 finns motsvarande uppgifter på seminariets egna MyCourses-sida.
 • teht1

  Informationssökningsprocessen börjar med att bekanta sig med sitt forskningsämne, dvs ämnet för kandidatuppsatsen. Om ditt ämne verkar omfattande är det viktigt att försöka dela upp ämnesområdet i mindre delar. Att definiera sina egna forskningsfrågor genom att formulera de frågor du vill ha svar på hjälper att klargöra det egna problemområdet samt att göra nödvändiga avgränsningar. De forskningsfrågor, som du i början av informationssökningsprocessen har uppställt, kan förändras under sökprocessens gång.

 • teht2

  Interaktionen mellan det egna intellektet och de olika elektoniska databaserna/ informationskällorna sker via olika söktermer och sökfrågor. Söktermerna eller sökorden bör väljas så att dessa så bra som möjligt beskriver ditt ämne för informationssökningen. Det lönar sig att fundera över möjliga synonymer och bredare sökbegrepp, t.ex. om du skall söka på robotik inom industrin, så sök även på artificiell intelligens (artificial intelligence). Största delen av de informationskällor/databaser, som Aalto-universitetets lärcenter upprätthåller är på engelska. Hjälp med att översätta termer till engelska kan du få via MOT-ordböckerna.  MOT-ordböckerna kan nås via sökportalen Aalto-Finna. På söksidan i Aalto-Finna finns samlat under genvägar bl.a. MOT-ordböckerna. 

  Var noga med översättningen, sökresultatet med t.ex. termen "traffic guidance" blir helt annorlunda än om du använder termen "traffic management".

  Boolesk logik används för att kombinera söktermerna till längre sökfrågor. Om du söker på sammansatta termer (förekommer mycket på engelska) t.ex. traffic management och skriver in detta utan citationstecken (") får du som sökresultat i de flesta informationsdatabaserna referenser, som innehåller antingen termen traffic eller termen management. För att få ett sökreslutat där du får texter med teckensträngen traffic management krävs att "traffic management" sätts inom citationstecken och söks som en fras - två ord direkt efter varandra. Var kreativ då du bildar din sökstragegi och omforma din sökning under informationssökningsprocessen.

  Resultatet av en sökning=lista av referenser till olika informationskällor, oftast tidskriftsartiklar.

  Booleska operatorer:
  AND - två eller flera termer kombineras med AND, alla de kombinerade termerna måste finnas i referensen. Begränsar sökningen. AND är den vanligaste operatoren.
  OR - två eller flera termer kombineras med OR, antingen den ena eller den andra termen måste finnas i referensen. Ger fler referenser.
  NOT - en term kan uteslutas med NOT. Begränsar sökningen, några relevanta referenser kan falla bort.

 • teht3

  För att kunna effektivt och systematiskt söka information behövs kunskap om de informationskällor som finns tillgängliga. Vetenskaplig information publiceras i många olika former dvs i vetenskapliga tidskriftsartiklar, konferenspublikationer, böcker och examensarbeten. Att söka den information som behövs  i endast en databas är sällan tillräckligt utan användningen av flera informationskällor rekommenderas.

  För Aalto-universitetets studerande finns tillgängligt elektroniskt material såsom e-tidskrifter, e-böcker, databaser, uppslagsverk och ordböcker, standarder och bibliotekskataloger.  Du kan via sökportalen Aalto-Finna söka fram e-böcker, e-tidskrifter databaser m.fl. För distansanvändning av det elektroniska materialet (detta gäller även e-böckerna) används Aalto användaridentifikation med Aalto användarnamn och lösenord. Via bibliotekets sökportal Aalto-Finna har du tillgång till hundratals informationsresurser inom teknik, ekonomi och konst. Pga den stora mängden källor kan du med hjälp av Aalto-Finna portalen hitta informationsdatabaser grupperade enligt ämne t.ex. maskinteknik, datateknik, kemi och bioteknik. Från bibliotekets hemsida hittar du särskilda ämnesguider, som hjälper dig att hitta informationskällor inom t.ex. de tekniska skolorna. Ämnesguiderna finns på finska (Tiedonhakijan oppaat) och på engelska (Resource Guides).

  Aalto-universitetets SFX-länksystemet, som länkar samman informationsdatabaser med t.ex. tidskriftsartiklar, fungerar också i Google Scholar (Googles sökrobot för vetenskaplig information). Google Scholar kan också användas på distans, se instruktionerna för distansanvändning av Google Scholar på finska eller på engelska.

 • e-kirja

  Det tar relativt lång tid för vetenskaplig information att bli publicerad som baslitteratur i bokform. Innan informationen finns i boken har den genomgått flera vetenskapliga bedömningar. Böcker innehåller ofta en bra översikt över ett forskningsområde. T.ex. Aalto-universitetets kursböcker är oftast utvalda av experter inom speciella ämnesområden. Tryckta böcker som finns att låna i Lärcentret  och referensinformation om dessa hittas via sökportalen Aalto-Finna. Också information om de elektroniska böckerna (e-böckerna) hittas via  Aalto-Finna. Rätt tillämpad vetenskaplig kommunikation är en viktig del av ett examensarbete och till detta hör källhänvisningar i texten samt en källförteckning.

 • artikkelit

  I de vetenskapliga tidskrifterna publiceras senaste nytt inom ett forskningsområde. Alla artiklar i en vetenskaplig tidskrift har genomgått en vetenskaplig granskning kallad "peer review" eller på svenska sakkunnighetsbedöming. Artiklar hittar du via ämnessökningar i databaser/informationskällor. Dessa databaser/informationskällor finns samlade i bl.a. Aalto-Finna sökportalen. Databaserna kan vara ämnesspecifika eller innehålla artiklar från flera ämnesområden. T.ex. via citeringar kan du snabbt hitta nytt material till ditt arbete.

  Två välkända databaser  Web of Science (förkortat WoS) och Scopus väljer noggrant sitt innehåll, så materialet man hittar i dessa databaser är kvalitetsstämplat. Från dessa databaser kan man (framförallt inom naturvetenskap men också inom teknik) hitta olika vetenskapsgrenars främsta tidskrifter. I Scopus databasen är SFX-resolver-länken kopplad till artikelreferenserna i databasen och via SFX-länksystemet ser man om ifrågavarande artikel finns tillgänglig i Aalto-universitetets elektroniska samlingar. SFX-länksystemet fungerar på samma sätt i Google Scholar, fast det ser annorlunda ut. Om du i Scopus databasen klickar på SFX-länken ser du i det nya fönstret texten "Fulltext kan hämtas/Kokoteksti saatavissa/Fulltext available". Om inte detta meddelande syns i länkfönstret betyder det att ifrågavarande artikel inte hör till lärcentrets elektroniska samlingar.

 • opinnaytteet

  De examensarbeten, som tidigare gjorts om ditt ämne, ger bra jämförelsematerial t.ex. då man skall bedöma omfattningen och stuktureringen av det egna arbetet. Också källförteckningen i ett tidigare utfört examensarbete kan hjälpa dig att hitta ytterligare information.

  AaltoDoc är Aalto-universitetets öppna publikationsarkiv, som innehåller de senaste examensarbetena, licentiatavhandlingarna samt doktorsavhandlingarna i elektronisk form från alla högskolorna vid universitetet. De senaste tekniska kandidatarbetena finns också indexerade i Aaltodoc, men för att läsa dessa i sin helhet behövs ett lösenord. I Lärcentret öppnar personalen lokalt tillgången till kandidatarbetenas text, som också kan skrivas ut.

  De äldre examensarbetena inom teknik hittas i databasen Inssi. I Inssi finns en länk till kandidatarbetenas text, men också här gäller samma villkor som ovan att texten öppnas lokalt av personalen i Lärcentret.

 • standardit

  Standardisering betyder enhetliga (likformiga)regler för att underlätta myndigheternas och näringslivets arbete samt konsumenternas liv. En standard är en rekommendation men i myndigheternas bestämmelser kan de bli obligatoriska att följa. Under studietiden används standarder t.ex. i övningsarbeten, för de innehåller bl.a. viktig metodik samt beskriver egenskaper hos produkter. Det finska standardiseringsförbundet SFS (Suomen standardisoimisliitto) ansvarar för standardiseringsprocessen i Finland och lagfäster de nationella standarderna samt publicerar dem. Aalto-universitet abonnerar på SFS-standardpublikationerna i elektronisk form och de finns samlade i en databas, som kan sökas via Aalto-Finna genom att skriva in SFS i sökrutan.

 • När du skriver akademiska texter är tanken att du ska ta del av andras arbeten och texter och att dessa ska ligga till grund för ditt arbete. Tidigare forskningsresultat har man nytta av då man i sin egen forskning/undersökning skall argumentera sina val t.ex. av metodik. Den källkritiska granskningen är en viktig del i sökprocessen och det akademiska skrivandet. I söktjänster som indexerat stora dokumentmängder t. ex. Googles söktjänster lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid dokumentens vetenskapliga nivå.

  Om du använder dig av vetenskapliga referensdatabaser såsom Scopus och Web of Science (WoS) så kvalitetsgranskas de vetenskapliga tidskrifter och konferenspublikationer, som ingår i dessa databaser. Tyngdpunkten på innehållet i databaserna Scopus och WoS är inom naturvetenskaper, medicin och teknik. Det bästa resultatet uppnås oftast genom att pröva på olika söktjänster och databaser.

  Även om du har hittat vetenskapligt granskat material måste du själv alltid göra en kritisk granskning. Artikeln du hittade kanske är för gammal och det har kommit nya rön, eller det kanske finns en annan forskare som har en annan åsikt.

  Konferensbidrag kan vara intressanta då de presenterar ny forskning och vad som händer inom ett område just nu. Har du hittat ett äldre konferensbidrag? Sök då hellre vidare på upphovsmannen och se om du inte kan hitta en vetenskapligt granskad artikel där författaren presenterar sina resultat.

  När du skriver en akademisk text är det viktigt att det klart framgår vad som är dina egna resultat och slutsatser och vad som härrör sig från någon annan. Därför skall du ange vilka källor du har använt i ditt arbete genom att skriva en kort hänvisning i texten till den källa du använt och sedan i källförteckningen anteckna de fullständiga uppgifterna.

  Informationssökning är en del lärandeprocessen. Ofta hittar du de mest relevanta källorna för ditt kandidatarbete inte genast utan först i andra hand. Lycka till med ditt arbete!