Topic outline

  • teht1

    Informationssökningsprocessen börjar med att bekanta sig med sitt forskningsämne, dvs ämnet för kandidatuppsatsen. Om ditt ämne verkar omfattande är det viktigt att försöka dela upp ämnesområdet i mindre delar. Att definiera sina egna forskningsfrågor genom att formulera de frågor du vill ha svar på hjälper att klargöra det egna problemområdet samt att göra nödvändiga avgränsningar. De forskningsfrågor, som du i början av informationssökningsprocessen har uppställt, kan förändras under sökprocessens gång.