Topic outline

 • Kurssin tavoitteena on tarjota osallistujille ymmärrystä ja välineitä organisatorisen muutoksen, muutoksen johtamisen ja organisaation kehittämisen toteuttamiseen. Kurssi tarjoaa teoreettisen perustan organisaatiomuutoksen eri piirteiden ymmärtämiseen, eri sidosryhmien muutoskäsitysten jäsentämiseen ja muutosagentin työn mahdollisuuksien ja rajoitusten tunnistamiseen. Kurssilla tarkastellaan myös organisatorisen muutoksen ohjaamista soveltavasta näkökulmasta käymällä läpi esimerkkejä sekä onnistuneista että epäonnistuneista muutospyrkimyksistä ja keräämällä kehittämiskokemusta omaavien henkilöiden käytännön kokemuksia ja vinkkejä.

  Kurssin lähtökohtana on auttaa opiskelijaa tunnistamaan ja jäsentämään omaa muutosjohtamisen välineistöään. Kurssi huomioi sekä organisatorisen muutoksen kohteena olevan henkilön, muuttuvan organisaation esimiehen, ulkopuolisen kehittäjän että muutoksen tutkijan näkökulmia.

  Kurssin sisältönä perustuu klassisen organisaation kehittämisen (OD) sisältöön ja käsityksiin muutoksen luonteesta ja kehittäjähenkilön roolista ja tehtävistä. Tätä klassista perustaa täydennetään ns. uuden, dialogisen OD:n käsityksillä, joiden taustalla vaikuttavat viime vuosikymmeninä yleistyneet kielellisen ja käytäntöteoreettisen organisaatiotutkimuksen saavutukset. Lisäksi jossain määrin tarkastellaan myös organisaatiotutkimuksen piirissä vallitsevia muita organisatorisen muutoksen teorioita.

  Kurssi koostuu luennoista, kahdesta caseharjoituksesta sekä kahdesta yksilöllisestä harjoitustehtävästä. Harjoitustehtävistä ensimmäinen on kurssin luentoja ja kirjallisuutta kattavasti luotaava essee. Toinen harjoitustehtävä on kurssikirjallisuuden avulla tehty muutosanalyysi.

  Kurssin oppimateriaalina ovat lähinnä englanninkieliset tieteelliset ja soveltavat artikkelit sekä kirjaluvut. Kurssin casemateriaali muodostuu kurssin opettajan kirjoittamista suomenkielisistä tapausesimerkeistä. Kurssimateriaalin sisältö ja saatavuustiedot esitellään kurssin ensimmäisellä luennolla.

  Opintojakso on Avoimen yliopiston tarjoaman Organisaatiot, tietotyö ja johtajuus -opintokokonaisuuden vapaavalintainen kurssi. Sen voi myös liittää Aalto-yliopiston Leadership and Knowledge Management pää- tai sivuaineen vaihtoehtoisiin kursseihin.  Koska kurssi on maisteriopintotasoinen kurssi, on osallistujilla oltava riittävät perustiedot organisaatiokäyttäytymisen ja/tai johtamisen kandidaattiopinnoista.


 • Luennot järjestetään keskiviikkoisin sekä kahtena tiistaina 16.1-6.3. 2018 välisenä aikana, klo 16.30-19 salissa U250a, Otakaari 1, Otaniemen kampus. 

   

  Luento 1: 16.1. 

  Kurssin yleisesittely

  Organisatorisen muutoksen ja kehittämisen historia ja monet koulukunnat

   

  Luento 2: 23.1.

  Kehittämisen teoria – kaksi keskeistä paradigmaa

  Klassinen organisaation kehittäminen, sen teoria ja perintö

  Lewinin ja Scheinin muutosteoria, episodinen muutoskäsitys, idea muutosagentista

  Dialoginen OD, jatkuva muutos, prosessiontologinen muutoskäsitys

   

  Luento 3: 30.1.

  Kehittämisen suunnitteluparadigma

  Muutostyön vaiheistus, kehittäjän rooli ja tehtävät, kehittämisen projektointi

   

  Caseluento 1: tiistai 5.2. 

  Asiakastoimeksiantona kehittämisprojektin suunnittelu

   

  Luento 4: 6.2.

  Dialoginen OD käytännössä

  Käytännöt kehittäjän työssä; kehittäjä, työvälineet, tilanteet. 

  Appreciative Inquiry

   

  Luento 5: 13.2. 

  Millaista on kehittäjän työ? Näkökulmina konsultin ammatti, sekä osallistamisen merkitys kehittämisessä. 

  Mukana organisaation kehittäjä, tiimivalmentaja Pekka Otollinen.

   

  Caseluento 2: tiistai 19.2. 

  Muutosprosessi vaikeuksissa: kehittäjän vaikean tilanteen analyysi ja toimenpide-ehdotukset 

   

  Luento 6: 20.2.

  Muutosvastarinta, kehittäjän työskentely asiakkaan kanssa

  Interventioteoriat ja –tyylit

   

  Luento 7: 27.2.

  Kielellinen/kulttuurinen näkökulma organisaation kehittämiseen

  Muutospuhe (diskurssit, narratiivit, retoriikka) kehittäjän työssä

   

  Luento 8: 6.3.

  Muutoksen onnistumisen arviointi

  Organisatorisen muutoksen teoriat vs. kehittämisen teoriat

  Muutoksen/kehittämisen tutkimus


  Kurssin kirjallisuusessee palautettava 24.3. mennessä.
  Kurssin muutosanalyysi palautettava 7.4. mennessä.

 • Kurssi koostuu luennoista, kahdesta caseharjoituksesta sekä kahdesta yksilöllisestä harjoitustehtävästä.

  Luentoihin osallistuminen on suositeltua, ei pakollista. Casetehtäviin osallistuminen on sen sijaan pakollista, jos opiskelija haluaa palauttaa caseen liittyvän kirjallisen tehtävän. Harjoitustehtävät ovat yksilöllisiä kirjallisia tehtäviä: kurssin sisällöistä saa ja on jopa suotavaa keskustella toisten opiskelijoiden kanssa, mutta jokaisen on palautettava oma, henkilökohtainen tekstinsä.

  Kurssin casetehtävien rakenne on seuraavanlainen. Opiskelijan on tutustuttava casetekstiin ennen caseharjoitusta. Tekstit ovat saatavilla kurssin kotisivulla. Casetilaisuudessa casen tapausesimerkkiä käsitellään pienissä ryhmissä ja ryhmät valmistelevat esitykset analyyseistaan ja ratkaisuehdotuksistaan. Pienryhmien tuloksista keskustellaan ja niistä tehdään synteesiä. Varsinainen arvosteltava caseanalyysi (2-3 sivun mittainen teksti) kirjoitetaan yksilötyönä casetilaisuuden jälkeen, palautus on viikon kuluessa casetilaisuudesta.

  Kurssin kirjallisuusessee on laajahko, 12-18 sivun mittainen teksti, jossa opiskelija osoittaa tutustuneensa kattavasti kurssikirjallisuuteen. Esseellä opiskelija osoittaa tuntevansa organisaation kehittämisen teoreettisen perustan, tunnistavansa erilaiset kehittämisen toimintakontekstit ja osaa hyödyntää kehittämistietämystä. Kirjallisuusesseen pedagogisena tavoitteena on, että opiskelija jäsentää ns. henkilökohtaista kehittämisen työkalupakkiaan: miten hän lähestyisi erilaisia organisaation kehittämisen tehtäviä hänelle tutuissa organisaatioympäristöissä.

  Muutosanalyysi on soveltava analyysi opiskelijan valitsemasta organisatorisesta muutosprosessista. Opiskelijan tehtävä on valita häntä itseään kiinnostava muutosprosessi, kerätä riittävästi sitä käsittelevää aineistoa ja analysoida se kurssin oppien avulla. Analysoitava muutosprosessi voi olla joko sellainen, josta opiskelijalla on omakohtaista kokemusta (itse kehittäjänä tahi kehitettävänä) tai sellainen, joka tulee opiskelijalle tutuksi muuten, esim. muita ihmisiä haastatellen, siitä laadittuun dokumentaatioon ja/tai media-aineistoon pohjautuen. Muutosanalyysi on noin 6-12 sivun mittainen dokumentti, joka on kirjoitettu tieteellisen asiatekstin periaatteita noudattaen. Muutosanalyysin pedagogisena tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan muutosprosesseja analyyttisesti ja soveltamaan kehittämisen teorioita ja käytänteitä organisatoristen muutosten arvioinnissa.

  Kurssin harjoitustehtävistä annetaan yksityiskohtaisemmat toteutusohjeet kurssin käynnistyessä.

  Kurssi arvostellaan seuraavia painotuksia käyttäen.

  Caseharjoitukset muodostavat kukin 15 % kurssin kokonaissuorituksesta, yhteensä siis 30 % kurssin kokonaisarvostelusta. Kirjallisuusessee muodostaa 40 % kurssin kokonaissuorituksesta ja muutosanalyysi 30 % kurssin kokonaissuorituksesta. Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään puolet kurssin kokonaispisteistä.


 • Kurssin osasuoritusten arvostelu ja opettajan palautteet julkaistaan tällä alueella. Kurssin päättyessä tieto loppuarvosanoista julkaistaan myös täällä.