Topic outline

 • Luennot järjestetään 14.4.-2.6.2020 välisenä aikana tiistaisin klo 1630-19 Microsoft Teams -ympäristössä. Yksityiskohtainen luentoaikataulu esitellään alla.

  LINKKI KURSSIN TEAMS-YMPÄRISTÖÖN

  LINKKI KURSSIN LUENTOPALAVERIIN TEAMS-YMPÄRISTÖSSÄ


  Luento 1: tiistai 14.4.2020 Johdanto kurssin teemoihin.

  • Kurssin idea, tavoitteet ja toteutustapa 
  • Katsaus johtajuusajattelun evoluutiosta, teoria ja käytäntö 
  • Johtajuuskäsitteen sisäinen ristiriitaisuus (henkilö, toiminta, asema, tulokset) 

  Luento 2: tiistai 21.4.2020 Johtajuus toimintana, esimiestyö. 
  • Johtajuus ajattelutapana ja toimintamallina 
  • Mitä pomot tekevät, ajankäyttö tapana tarkastella esimiestyötä
    
  Luento 3: tiistai 28.4.2020 Johtajuusretoriikka. 
  • Johtajuus tunnetyönä
  • Johtajuus merkityksenantona 
  • Miten kuulijat vakuutetaan 
  • Essee 1:n tehtävänanto

    
  Luento 4: tiistai 5.5.2020 Sankarilliset johtajahenkilöt. 

  Linkki luentotallenteeseen

  • Karismaattisuus johtajuuden näkökulmana, sankarit ja konnat
  • Transformationaalinen johtajuusteoria
  • Muutosjohtajuus 


  Luento 5: tiistai 12.5.2020 Elokuva-analyysi. 

  • Luentoa varten opiskelijoiden on katsottava Akira Kurosawan elokuva 'Rashomon - Paholaisen temppeli' (1950). Elokuva katsottavissa vapaasti osoitteessa https://archive.org/details/Rashomon1950_201905 
  • Pienryhmäkeskustelut ja ryhmän yhteiskeskustelu elokuvan johtajuusteemoista 
  • Essee 2:n tehtävänanto 

   Luento 6: tiistai 19.5.2020 Kollektiivinen johtajuus. 
  • Jälkisankarilliset johtajuuskäsitykset: hajautunut, jakautunut, ei-johtajakeskeinen ja kontekstuaalinen johtajuus 
  • Johtajuuden fenomenologinen luenta 

  Luento 7: tiistai 26.5.2020 Johtajuuden negatiiviset vaikutukset.

  Linkki luentotallenteeseen
   
  • ”Romance of Leadership” 
  • Destruktiivinen johtajuus 
  • Essee 3:n tehtävänanto 

  Luento 8: tiistai 2.6.2020 Johtajuusetiikka.  
  • Johtajuuden moraalifilosofinen tarkastelu 
  • Vaikeat ratkaisut ja johtajan likaiset kädet
  • Kurssin yhteenvetokeskustelu

 • Kurssin kuluessa opiskelijat kirjoittavat kolme lyhyttä henkilökohtaista esseetä sekä yhden laajemman esseen. Lisäksi kurssin suorittamiseen vaadittavia pisteitä saa johtajuushaastatteluun pohjautuvan analyysiraportin palauttamisesta.  

  Lyhyet esseet ovat analyysitehtäviä, jotka tehdään kurssilla jaettavan materiaalin tai luentosisällön pohjalta. Analyysin tukena ovat luentomateriaali sekä luentoa tukeva kirjallisuus. 

  Essee 1 käsittelee johtajuusretoriikkaa. Siinä tehdään retorista analyysia Nokian entisen toimitusjohtajan Stephen Elopin helmikuussa 2011 henkilöstölle lähettämästä ’Burning Platform’ –muistiosta. 

  Essee 2:n tehtävänä on kirjoittaa johtajuudesta elokuvassa Rashomon. 

  Essee 3 käsittelee johtajuuden negatiivisia vaikutuksia yhteisössä ja yksilöissä. Hyödynnämme esseessä suomalaisen uskonnollisen yhteisön johtajuutta tarkastelevaa lehtiartikkelia. 

  Kurssin haastatteluharjoituksessa opiskelijat haastattelevat itse valitsemaansa johtamiskokemusta omaavaa henkilöä. Haastatteluraportti on palautettava 18.6.2020 mennessä. Haastatteluraportin laatimisen tueksi on olemassa erilliset ohjeet. Nämä ohjeet on julkaistu kurssin kotisivulla erillisenä tiedostona.

  Kurssin kirjallisuusessee on kurssin sisällöt ja teemat yhteen liittävä kokonaisuus. Kirjallisuusesseen lähdemateriaalina on kurssin kokonaisuus: luennot sekä luentoihin liittyvä kirjallinen materiaali (artikkelit, kirjat, luentomateriaalit ja muistiinpanot) sekä luennoilla ja harjoituksissa käytävä keskustelu ja kommentointi.  Loppuessee muodostuu kahdesta osiosta, teoreettisesta katsauksesta ja refleksiivisestä tarkastelusta. 

  Teoriakatsauksessa essee käy läpi kurssin opetussisällöt ja muodostaa niistä johtajuuden tarkastelun, vastaten tutkimuskysymykseen: mitä kurssikirjallisuus ja –opetus osoittaa johtajuuden luonteesta ja piirteistä? Reflektio-osiossa kurssin oppisisältöjä verrataan omiin henkilökohtaisiin johtajuuskäsityksiin ja –kokemuksiin ja esimerkkeihin. Reflektiossa opiskelija käy läpi oman johtajuuskäsityksensä sisältöä, peilaa sitä kurssin teoriaan ja pohtii mahdollisia muutoksia omissa ajatuksissaan. Reflektio-osion kirjoittamista tukeva tutkimuskysymys voidaan asettaa muodossa: mitä kurssi on minulle johtajuudesta opettanut?  Kurssin kirjallisuusesseelle on laadittu yksityiskohtainen ohje, jonka löydät kansiosta /harjoitustyöohjeet. Kurssin loppuessee on palautettava 1.7.2020 mennessä.


 • Kurssin kirjallisuus koostuu opettajan valitsemista tieteellisistä ja populääreistä artikkeleista, kirjaluvuista ja mediamateriaalista. Materiaalin saatavuudesta kuulet tietoja ensimmäisellä luennolla. 

  Kurssimateriaali koostuu kolmenlaisesta sisällöstä: luentokalvoista, luentoja tukevasta kirjallisuudesta sekä muusta, ylimääräisestä aihetta käsittelevästä materiaalista. Harjoitustehtäviä varten on vähintään tutustuttava luentosisältöihin sekä niitä tukevaan materiaaliin. Lisämateriaali on tarkoitettu edelleen taustoittamaan kurssin eri teemoja. Ko. materiaalin läpikäynti tapahtuu opiskelijan oman kiinnostuksen ohjaamana.  • Esseet 1-3 ala 10 pistettä

  Haastatteluraportti 30 pistettä

  Loppuessee 40 pistettä


  Yhteensä 100 pistettä. Kurssin läpipääsyyn vaaditaan 50 pistettä. Muu arvostelu arvoasteikolla 1-5.