Topic outline

 • Kurssin kuluessa opiskelijat kirjoittavat kolme lyhyttä henkilökohtaista esseetä sekä yhden laajemman esseen. Lisäksi kurssin suorittamiseen vaadittavia pisteitä saa johtajuushaastatteluun pohjautuvan analyysiraportin palauttamisesta.  

  Lyhyet esseet ovat analyysitehtäviä, jotka tehdään kurssilla jaettavan materiaalin tai luentosisällön pohjalta. Analyysin tukena ovat luentomateriaali sekä luentoa tukeva kirjallisuus. 

  Essee 1 käsittelee johtajuusretoriikkaa. Siinä tehdään retorista analyysia Nokian entisen toimitusjohtajan Stephen Elopin helmikuussa 2011 henkilöstölle lähettämästä ’Burning Platform’ –muistiosta. 

  Essee 2:n tehtävänä on kirjoittaa johtajuudesta elokuvassa Rashomon. 

  Essee 3 käsittelee johtajuuden negatiivisia vaikutuksia yhteisössä ja yksilöissä. Hyödynnämme esseessä suomalaisen uskonnollisen yhteisön johtajuutta tarkastelevaa lehtiartikkelia. 

  Kurssin haastatteluharjoituksessa opiskelijat haastattelevat itse valitsemaansa johtamiskokemusta omaavaa henkilöä. Haastatteluraportti on palautettava 18.6.2020 mennessä. Haastatteluraportin laatimisen tueksi on olemassa erilliset ohjeet. Nämä ohjeet on julkaistu kurssin kotisivulla erillisenä tiedostona.

  Kurssin kirjallisuusessee on kurssin sisällöt ja teemat yhteen liittävä kokonaisuus. Kirjallisuusesseen lähdemateriaalina on kurssin kokonaisuus: luennot sekä luentoihin liittyvä kirjallinen materiaali (artikkelit, kirjat, luentomateriaalit ja muistiinpanot) sekä luennoilla ja harjoituksissa käytävä keskustelu ja kommentointi.  Loppuessee muodostuu kahdesta osiosta, teoreettisesta katsauksesta ja refleksiivisestä tarkastelusta. 

  Teoriakatsauksessa essee käy läpi kurssin opetussisällöt ja muodostaa niistä johtajuuden tarkastelun, vastaten tutkimuskysymykseen: mitä kurssikirjallisuus ja –opetus osoittaa johtajuuden luonteesta ja piirteistä? Reflektio-osiossa kurssin oppisisältöjä verrataan omiin henkilökohtaisiin johtajuuskäsityksiin ja –kokemuksiin ja esimerkkeihin. Reflektiossa opiskelija käy läpi oman johtajuuskäsityksensä sisältöä, peilaa sitä kurssin teoriaan ja pohtii mahdollisia muutoksia omissa ajatuksissaan. Reflektio-osion kirjoittamista tukeva tutkimuskysymys voidaan asettaa muodossa: mitä kurssi on minulle johtajuudesta opettanut?  Kurssin kirjallisuusesseelle on laadittu yksityiskohtainen ohje, jonka löydät kansiosta /harjoitustyöohjeet. Kurssin loppuessee on palautettava 1.7.2020 mennessä.


  • Täältä löydät yksityiskohtaiset ohjeet esseiden kirjoittamiseen ja haastatteluraportin toteuttamiseen. 

  • Essee 1 on retorinen analyysi Nokia Oyj:n toimitusjohtaja Stephen Elopin helmikuussa 2011 henkilöstölle lähettämästä ’Burning Platform’ –muistiosta. Esseen tehtävänanto esitellään luennolla 3 (katso luentokalvoista ohjaavat kysymykset +tukimateriaali) ja essee on palautettava 6.5. klo 23:00 mennessä. Tekniset ohjeet esseiden kirjoittamiseen löydät kansiosta /harjoitustyöohjeet. 

  • Essee 2:ssa analysoidaan johtajuutta 'Rashomon' -elokuvan avulla. Luennon 5 kalvoissa esitetään ohjaavia kysymyksiä sekä kerrotaan tukimateriaalista esseen kirjoittamiseen. Essee 2 on palautettava 20.5. klo 23.00 mennessä. 

  • Essee 3 käsittelee johtajuuden negatiivisia vaikutuksia yhteisössä ja yksilöissä. Esseessä analysoidaan johtajuutta suomalaisen uskonnollisen yhteisön piirissä (ns. koivuniemeläiset). Analyysi perustuu Helsingin Sanomissa julkaistuun artikkeliin sekä luennon 7 lukumateriaaliin.  

  • Kurssin haastatteluharjoituksessa opiskelijat haastattelevat itse valitsemaansa johtamiskokemusta omaavaa henkilöä. Haastatteluraportti on palautettava 18.6.2020 mennessä. Haastatteluraportin laatimisen tueksi on olemassa erilliset ohjeet. Nämä ohjeet on julkaistu kurssin kotisivulla erillisenä tiedostona.

  • Kurssin kirjallisuusessee on kurssin sisällöt ja teemat yhteen liittävä kokonaisuus. Esseelle on yksityiskohtainen ohje /harjoitustehtävät -kansiossa. Kurssin loppuessee on palautettava 1.7.2020 mennessä.