Topic outline

 • Kurssin tavoitteena on tarjota osallistujille ymmärrystä ja välineitä organisatorisen muutoksen, muutoksen johtamisen ja organisaation kehittämisen toteuttamiseen. Kurssi tarjoaa teoreettisen perustan organisaatiomuutoksen eri piirteiden ymmärtämiseen, eri sidosryhmien muutoskäsitysten jäsentämiseen ja muutosagentin työn mahdollisuuksien ja rajoitusten tunnistamiseen. Kurssilla tarkastellaan myös organisatorisen muutoksen ohjaamista soveltavasta näkökulmasta käymällä läpi esimerkkejä sekä onnistuneista että epäonnistuneista muutospyrkimyksistä ja keräämällä kehittämiskokemusta omaavien henkilöiden käytännön kokemuksia ja vinkkejä.

  Kurssin lähtökohtana on auttaa opiskelijaa tunnistamaan ja jäsentämään omaa muutosjohtamisen välineistöään. Kurssi huomioi sekä organisatorisen muutoksen kohteena olevan henkilön, muuttuvan organisaation esimiehen, ulkopuolisen kehittäjän että muutoksen tutkijan näkökulmia.

  Kurssin sisältönä perustuu klassisen organisaation kehittämisen (OD) sisältöön ja käsityksiin muutoksen luonteesta ja kehittäjähenkilön roolista ja tehtävistä. Tätä klassista perustaa täydennetään 1990-luvulla yleistyneillä muutoksen johtamisen (Change Management) opeilla sekä ns. uuden, 2000-luvulla muotoutuneen dialogisen OD:n käsityksillä, joiden taustalla vaikuttavat viime vuosikymmeninä yleistyneet kielellisen ja käytäntöteoreettisen organisaatiotutkimuksen saavutukset. Lisäksi jossain määrin sivutaan myös organisaatiotutkimuksen piirissä vallitsevia muita organisatorisen muutoksen teorioita.

  Kurssi koostuu luennoista, kahdesta caseharjoituksesta sekä kahdesta yksilöllisestä harjoitustehtävästä. Harjoitustehtävistä ensimmäinen on kurssikirjallisuuden avulla tehty suppeahko analyysi opettajan määrittämästä materiaalista. Toinen harjoitustehtävä on laajempi, kurssin luentoja ja kirjallisuutta kattavasti luotaava essee. 

  Kurssin oppimateriaalina ovat lähinnä englanninkieliset tieteelliset ja soveltavat artikkelit sekä kirjaluvut. Kurssin casemateriaali muodostuu kurssin opettajan kirjoittamista suomenkielisistä tapausesimerkeistä. Kurssimateriaalin sisältö ja saatavuustiedot esitellään kurssin ensimmäisellä luennolla.

  Opintojakso on Avoimen yliopiston tarjoaman Organisaatiot, tietotyö ja johtajuus -opintokokonaisuuden vapaavalintainen kurssi. Sen voi myös liittää Aalto-yliopiston Leadership and Knowledge Management pää- tai sivuaineen vaihtoehtoisiin kursseihin.  Koska kurssi on maisteriopintotasoinen kurssi, on osallistujilla oltava riittävät perustiedot organisaatiokäyttäytymisen ja/tai johtamisen kandidaattiopinnoista.


 • Luennot järjestetään keskiviikkoisin sekä kahtena tiistaina 15.1-4.3.2020 välisenä aikana, klo 16.30-19 salissa Posti (U259), Kandidaattikeskus, Otakaari 1, Otaniemen kampus. 

   

  Luento 1: 15.1. 

  Kurssin yleisesittely

  Organisatorisen muutoksen ja kehittämisen historia ja monet koulukunnat

   

  Luento 2: 22.1.

  Kehittämisen teoria – kaksi keskeistä paradigmaa

  Klassinen organisaation kehittäminen, sen teoria ja perintö

  Lewinin ja Scheinin muutosteoria, episodinen muutoskäsitys, idea muutosagentista

  Dialoginen OD, jatkuva muutos, prosessiontologinen muutoskäsitys

   

  Luento 3: 29.1.

  Kehittämisen suunnitteluparadigma

  Muutostyön vaiheistus, kehittäjän rooli ja tehtävät, kehittämisen projektointi

   

  Caseluento 1: tiistai 4.2. 1630-1930. Huom! opetus poikkeuksellisesti salissa OP (U261) 

  Asiakastoimeksiantona kehittämisprojektin suunnittelu

   

  Luento 4: 5.2.

  Dialoginen OD käytännössä

  Käytännöt kehittäjän työssä; kehittäjä, työvälineet, tilanteet. 

  Appreciative Inquiry

   

  Luento 5: 12.2. 

  Millaista on kehittäjän työ? Näkökulmina konsultin ammatti, sekä osallistamisen merkitys kehittämisessä. 

  Mukana strategiakonsultti Petri Aaltonen, Solita Oy

   

  Caseluento 2: tiistai 18.2. 1630-1930 

  Muutosprosessi vaikeuksissa: kehittäjän vaikean tilanteen analyysi ja toimenpide-ehdotukset 

   

  Luento 6: 19.2.

  Muutosvastarinta, kehittäjän työskentely asiakkaan kanssa

  Interventioteoriat ja –tyylit

   

  Luento 7: 26.2.

  Kielellinen/kulttuurinen näkökulma organisaation kehittämiseen

  Muutospuhe (diskurssit, narratiivit, retoriikka) kehittäjän työssä

   

  Luento 8: 4.3.

  Keskustelua muutosanalyysin opeista 

  Muutoksen onnistumisen arviointi

  Organisatorisen muutoksen teoriat vs. kehittämisen teoriat

  Muutoksen/kehittämisen tutkimus


  Kurssin harjoitustyö 1: muutosanalyysi on palautettava 3.3. mennessä.
  Kurssin kirjallisuusessee on palautettava 1.4. mennessä.

 • Kurssi koostuu luennoista, kahdesta caseharjoituksesta sekä kahdesta yksilöllisestä harjoitustehtävästä.

  Luentoihin osallistuminen on suositeltua, ei pakollista. Casetehtäviin osallistuminen on sen sijaan pakollista, jos opiskelija haluaa palauttaa caseen liittyvän kirjallisen tehtävän. Harjoitustehtävät ovat yksilöllisiä kirjallisia tehtäviä: kurssin sisällöistä saa ja on jopa suotavaa keskustella toisten opiskelijoiden kanssa, mutta jokaisen on palautettava oma, henkilökohtainen tekstinsä.

  Kurssin casetehtävien rakenne on seuraavanlainen. Opiskelijan on tutustuttava casetekstiin ennen caseharjoitusta. Tekstit ovat saatavilla kurssin kotisivulla. Casetilaisuudessa casen tapausesimerkkiä käsitellään pienissä ryhmissä ja ryhmät valmistelevat esitykset analyyseistaan ja ratkaisuehdotuksistaan. Pienryhmien tuloksista keskustellaan ja niistä tehdään synteesiä. Varsinainen arvosteltava caseanalyysi (2-3 sivun mittainen teksti) kirjoitetaan yksilötyönä casetilaisuuden jälkeen, palautus on viikon kuluessa casetilaisuudesta.

  Kurssin harjoitustehtävistä ensimmäinen, muutosanalyysi on teoriaa soveltava analyysi opettajan antamasta tapausesimerkistä. Caseharjoituksista poiketen analyysi tehdään itsenäisesti, opettajan osoittamaa kurssikirjallisuutta hyödyntäen. Kirjallinen analyysi on  noin 3-4 sivun mittainen dokumentti. Analyysit palautetaan ennen viimeistä luentoa ja niiden sisällöstä ja opituista asioista keskustellaan yhteisesti viimeisellä luennolla.   Muutosanalyysin pedagogisena tavoitteena on, että opiskelija harjoittelee muutostilanteiden analysointia ja muutosteorioiden soveltamista muutoksen ymmärtämisessä.

  Kurssin kirjallisuusessee on laajahko, 12-18 sivun mittainen teksti, jossa opiskelija osoittaa tutustuneensa kattavasti kurssikirjallisuuteen. Esseellä opiskelija osoittaa tuntevansa organisaation kehittämisen teoreettisen perustan, tunnistavansa erilaiset kehittämisen toimintakontekstit ja osaa hyödyntää kehittämistietämystä. Essee kirjoitetaan tieteellisen asiatekstin periaatteita noudattaen, ja sen lisäksi siinä edellytetään omien muutoskokemusten ja kurssin aikana syntyneiden havaintojen ja oivallusten hyödyntämistä.  Kirjallisuusesseen pedagogisena tavoitteena on, että opiskelija jäsentää ns. henkilökohtaista kehittämisen työkalupakkiaan: miten hän lähestyisi erilaisia organisaation kehittämisen tehtäviä hänelle tutuissa organisaatioympäristöissä.

  Kurssin harjoitustehtävistä annetaan yksityiskohtaisemmat toteutusohjeet kurssin käynnistyessä.

  Kurssi arvostellaan seuraavia painotuksia käyttäen.

  Caseharjoitukset muodostavat kukin 15 % kurssin kokonaissuorituksesta, yhteensä siis 30 % kurssin kokonaisarvostelusta. Muutosanalyysin osuus on 20% ja kirjallisuusesseen 50% kurssin kokonaisarvostelusta. Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään puolet kurssin kokonaispisteistä.


 • Kurssin osasuoritusten arvostelu ja opettajan palautteet julkaistaan tällä alueella. Kurssin päättyessä tieto loppuarvosanoista julkaistaan myös täällä.