Topic outline

 • Kurssin tavoitteena on tarjota osallistujille ymmärrystä ja välineitä organisatorisen muutoksen, muutoksen johtamisen ja organisaation kehittämisen toteuttamiseen. Kurssi tarjoaa teoreettisen perustan organisaatiomuutoksen eri piirteiden ymmärtämiseen, eri sidosryhmien muutoskäsitysten jäsentämiseen ja muutosagentin työn mahdollisuuksien ja rajoitusten tunnistamiseen. Kurssilla tarkastellaan myös organisatorisen muutoksen ohjaamista soveltavasta näkökulmasta käymällä läpi esimerkkejä sekä onnistuneista että epäonnistuneista muutospyrkimyksistä ja keräämällä kehittämiskokemusta omaavien henkilöiden käytännön kokemuksia ja vinkkejä.

  Kurssin lähtökohtana on auttaa opiskelijaa tunnistamaan ja jäsentämään omaa muutosjohtamisen välineistöään. Kurssi huomioi sekä organisatorisen muutoksen kohteena olevan henkilön, muuttuvan organisaation esimiehen, ulkopuolisen kehittäjän että muutoksen tutkijan näkökulmia.

  Kurssin sisältönä perustuu klassisen organisaation kehittämisen (OD) sisältöön ja käsityksiin muutoksen luonteesta ja kehittäjähenkilön roolista ja tehtävistä. Tätä klassista perustaa täydennetään 1990-luvulla yleistyneillä muutoksen johtamisen (Change Management) opeilla sekä ns. uuden, 2000-luvulla muotoutuneen dialogisen OD:n käsityksillä, joiden taustalla vaikuttavat viime vuosikymmeninä yleistyneet kielellisen ja käytäntöteoreettisen organisaatiotutkimuksen saavutukset. Lisäksi jossain määrin sivutaan myös organisaatiotutkimuksen piirissä vallitsevia muita organisatorisen muutoksen teorioita.

  Kurssi koostuu luennoista, kahdesta caseharjoituksesta sekä kahdesta yksilöllisestä harjoitustehtävästä. Harjoitustehtävistä ensimmäinen on kurssikirjallisuuden avulla tehty suppeahko analyysi opettajan määrittämästä materiaalista. Toinen harjoitustehtävä on laajempi, kurssin luentoja ja kirjallisuutta kattavasti luotaava essee. 

  Kurssin oppimateriaalina ovat lähinnä englanninkieliset tieteelliset ja soveltavat artikkelit sekä kirjaluvut. Kurssin casemateriaali muodostuu kurssin opettajan kirjoittamista suomenkielisistä tapausesimerkeistä. Kurssimateriaalin sisältö ja saatavuustiedot esitellään kurssin ensimmäisellä luennolla.

  Opintojakso on Avoimen yliopiston tarjoaman Organisaatiot, tietotyö ja johtajuus -opintokokonaisuuden vapaavalintainen kurssi. Sen voi myös liittää Aalto-yliopiston Leadership and Knowledge Management pää- tai sivuaineen vaihtoehtoisiin kursseihin.  Koska kurssi on maisteriopintotasoinen kurssi, on osallistujilla oltava riittävät perustiedot organisaatiokäyttäytymisen ja/tai johtamisen kandidaattiopinnoista.