Topic outline

 • Kurssi koostuu luennoista, kahdesta caseharjoituksesta sekä kahdesta yksilöllisestä harjoitustehtävästä.

  Luentoihin osallistuminen on suositeltua, ei pakollista. Casetehtäviin osallistuminen on sen sijaan pakollista, jos opiskelija haluaa palauttaa caseen liittyvän kirjallisen tehtävän. Harjoitustehtävät ovat yksilöllisiä kirjallisia tehtäviä: kurssin sisällöistä saa ja on jopa suotavaa keskustella toisten opiskelijoiden kanssa, mutta jokaisen on palautettava oma, henkilökohtainen tekstinsä.

  Kurssin casetehtävien rakenne on seuraavanlainen. Opiskelijan on tutustuttava casetekstiin ennen caseharjoitusta. Tekstit ovat saatavilla kurssin kotisivulla. Casetilaisuudessa casen tapausesimerkkiä käsitellään pienissä ryhmissä ja ryhmät valmistelevat esitykset analyyseistaan ja ratkaisuehdotuksistaan. Pienryhmien tuloksista keskustellaan ja niistä tehdään synteesiä. Varsinainen arvosteltava caseanalyysi (2-3 sivun mittainen teksti) kirjoitetaan yksilötyönä casetilaisuuden jälkeen, palautus on viikon kuluessa casetilaisuudesta.

  Kurssin harjoitustehtävistä ensimmäinen, muutosanalyysi on teoriaa soveltava analyysi opettajan antamasta tapausesimerkistä. Caseharjoituksista poiketen analyysi tehdään itsenäisesti, opettajan osoittamaa kurssikirjallisuutta hyödyntäen. Kirjallinen analyysi on  noin 3-4 sivun mittainen dokumentti. Analyysit palautetaan ennen viimeistä luentoa ja niiden sisällöstä ja opituista asioista keskustellaan yhteisesti viimeisellä luennolla.   Muutosanalyysin pedagogisena tavoitteena on, että opiskelija harjoittelee muutostilanteiden analysointia ja muutosteorioiden soveltamista muutoksen ymmärtämisessä.

  Kurssin kirjallisuusessee on laajahko, 12-18 sivun mittainen teksti, jossa opiskelija osoittaa tutustuneensa kattavasti kurssikirjallisuuteen. Esseellä opiskelija osoittaa tuntevansa organisaation kehittämisen teoreettisen perustan, tunnistavansa erilaiset kehittämisen toimintakontekstit ja osaa hyödyntää kehittämistietämystä. Essee kirjoitetaan tieteellisen asiatekstin periaatteita noudattaen, ja sen lisäksi siinä edellytetään omien muutoskokemusten ja kurssin aikana syntyneiden havaintojen ja oivallusten hyödyntämistä.  Kirjallisuusesseen pedagogisena tavoitteena on, että opiskelija jäsentää ns. henkilökohtaista kehittämisen työkalupakkiaan: miten hän lähestyisi erilaisia organisaation kehittämisen tehtäviä hänelle tutuissa organisaatioympäristöissä.

  Kurssin harjoitustehtävistä annetaan yksityiskohtaisemmat toteutusohjeet kurssin käynnistyessä.

  Kurssi arvostellaan seuraavia painotuksia käyttäen.

  Caseharjoitukset muodostavat kukin 15 % kurssin kokonaissuorituksesta, yhteensä siis 30 % kurssin kokonaisarvostelusta. Muutosanalyysin osuus on 20% ja kirjallisuusesseen 50% kurssin kokonaisarvostelusta. Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään puolet kurssin kokonaispisteistä.