Topic outline


 • Opettajan yhteystiedot

  Kurssin tiedot

  Opettaja: Eiren Tuusjärvi, KTT

  S-posti eiren.tuusjarvi@aalto.fi

  Vastaanotto: aika sopimuksen mukaan

   

  Kurssin asema: KTM-tutkinto,

  Syventävät opinnot

  Luentosali: U119 Deloitte, rakennuksen U-siipi, 1 krs. U-siipeen löytää parhaiten tulemalla sisään M-ulko-ovesta. 

  Kurssin opetuskieli: suomi
  Kurssin kotisivu: MyCourses

   

   

  1. OSAAMISTAVOITTEET

  Luentojen, kirjallisuuden ja harjoitusten kautta kurssi pyrkii kattamaan tärkeät brändin voiman johtamiseen liittyvät aiheet. Kurssin päätteeksi opiskelijoiden odotetaan:

  • omaavan selkeän käsityksen brändiin liittyvistä avainkäsitteistä, strategioista ja analyyttisistä työkaluista

  • tilanteen mukaan soveltavan tietoa, jolla on mahdollista synnyttää aito vuorovaikutus kuluttajan kanssa, vahvistaa kuluttajan brändisuhdetta sekä vaikuttaa kuluttajan käyttäytymiseen

  • tunnistavan brändäykseen liittyvät erityiset haasteet monimutkaisissa toimintaympäristöissä ja myös globaaleilla markkinoilla

  • omaavan "henkilökohtaisen näkemyksen” bränditeorioista ja malleista kuten myös kyvyn kriittisesti arvioida niiden sovellettavuutta ja hyötyä liikkeenjohdon ongelmissa

  2. SISÄLTÖ

  Kurssin teemat: Brändit ja brändijohtaminen, brändin rakentaminen ja positiointi, brändistrategiat ja niiden suunnittelu, brändien hyödyntäminen liiketoiminnassa (ml. yhteisbrändäys ja brändin laajennus), yritysbrändäys, brändipääoman ja brändin arvon mittaaminen ja johtaminen.  Teemojen käsittelyn myötä kurssi tarjoaa opiskelijoille näkökulman brändijohtamiseen kansainvälisellä ja globaalilla tasolla.

  Kurssin painopistealueita ovat brändien rooli ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnan tuloksenteossa, brändistrategioiden suunnittelu ja toteutus, brändipääoman johtaminen ja mittaaminen myös valuuttamääräisenä arvona.


  3. TEHTÄVÄT

  Pareittain (tai yksilöharjoituksina) tehtävät harjoitukset (4)

  Ryhmätyö (1)

  4. KIRJALLISUUS

  Keller, Kevin Lane : Strategic brand management building, measuring and managing brand equity, 2003. Pakollinen.

  Luennoitsijan osoittamat artikkelit ja kirjojen kappaleita. Erityisesti kirjoista
  - Aaker ja Joachmistaler (2000) Brändien johtaminen ja
  - Kapferer (2004) New strategic brand management: creating and sustaining brand equity long term. 

  Kirjallisuudesta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa kurssin materiaalit -sivustolta.  


  5. AIKATAULU: LUENNOT JA HARJOITUKSET

  vko

  Luennot, aiheet ja luentosalit

  Ohjelmaan madollisesti tulevista muutoksista tiedotetaan erikseen 

  Tehtävät (palautus ja purkukeskustelu)

  9

  28.2. (pe)  17.00-19.30
  Johdanto kurssiin
  Mitä brändi on ja merkitsee - johdolle ja asiakkaille. 

  29.2. (la) 10.00 – 15.00
  Brändipääoma ja brändin arvo. Asiakaslähtöinen brändipääoma ja sen ulottuvuudet. 


  11

  13.3. (pe) 17.00-19.30
  Brändi-identiteetti: strategisen johtajan keskeinen työväline - rakentaa kykyä ylläpitää mielenkiintoa ja johdonmukaisuutta. 


  14.3. (la) 10.00 – 15.00
  Brändi-identiteetin tuominen käytäntöön ja positiointi. 
  Ph 1: Kulttuurinen brändinrakennus

  Ph 1: Kulttuurinen brändinrakennus 
  Pal. 12.3. to, klo 20
  Purku: 14.3. la

  14

  27.3. (pe) 17.00-19.30
  Brändi-arkkitehtuuri ja brändiportfolioiden johtaminen: tavoitteena selkeys, synergia ja tehokkuus.    


  28.3. (la) 10.00-15.00
  Porfoliostrategian ja arkkitehtuurin teema jatkuu. Brändin laajennus ja brändiyhteistyö keinoina vaikuttaa assosiaatioihin ja tulokseen. 
  Ph 2: Yritysbrän
  din ja työnantajabrändin rakentaminen

  Ph 2: Yritysbrändin ja työnantajbrändin rakentaminen 
  Pal. 26.3. to klo 20 
  Purku: 28.3. la


  15

  8.4. (ke) 17.00-19.30
  Brändielementit ja sekundaariset assosiaatiot rakentamassa brändipääomaa. 


  Ph 3: Kuluttajien rooli brändin rakentajina
  Pal.  9.4. to, klo 20
  Purku: 24.4. pe

  17

  24.4. (pe) 17.00-19.00 
  Brändi brändisuhteen osapuolena ja brändin inhimillistäminen

  Ph 3: Kuluttajien rooli brändin rakentajina 
                                     

  25.4. (la) 10.00-15.00

  Brändäys premiumiin- ja luksukseen.
  R
  yhmätyön purkukeskustelu: Gucci 
  ... Kertausta ja kurssipalautteen kerääminen.
  Ph 4: Brändi johtoryhmän työkaluksi
    

  Ph 4: Brändi johtoryhmän /johtamisen työvälineeksi 
  Pal. 23.4. to klo 20
  Purku 25.4. la

  Ryhmätyö: Pal. 20.4. ma klo 20
  Purku:  25.4. la


  Kuulustelut: 

  Kurssitenttiin ei ilmoittautumista
  Uusintoihin ilmoittaudutaan 

  5.5.2020. 16.00-19.00 
  1.6.2020,16.00–19.00 (uusinta)
  6.8.2020, 16.00-19.00   (uusinta)  6.  TYÖMÄÄRÄ  Osallistuminen luennoille 

  35 h

  Pareittain (tai yksilöharjoituksina) tehtävät harjoitukset

  25 h

  Ryhmätyö

   

  20 h

   

  Itsenäinen opiskelu ja kuulustelu

  76 + 4 h

  Yhteensä

  160t (6 op)

   

  7. KURSSIARVIOINTI

  Kokonaispisteet max. 50 p: joista kuulustelu 25 p, harjoitukset 25 p

  Luennot

   

  Ryhmätyö (20 %) Gucci Positive Luxury

  max. 10 p
  9 p + purkukeskustelu 1 p

  Pareittain tehtävät harjoitukset (28 %)

   

  max. 14 p
  4 x (3p + purkukeskustelu 0,5)

  Kurssipalaute: Sähköiseen lomakkeeseen vastaaminen (vain vastaaminen rekisteröityy, vastausten sisältö säilyy anonyyminä) 


  1 p 

  Kuulustelu (50 %)

   

  max. 25 p

  Arvosteluastekko:

  -19,9 p    -   hyl

  20-25,9    -   1

  26-31,9    -   2

  32-37,9    -   3

  38-43,9    -   4

  44-50       -   5  8. EETTISET SÄÄNNÖT

  Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely:

  https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3772443  9. MUITA ASIOITA 

  • Korvaavuudet: Korvaa aiemman kurssin 23E53000 Brands in Strategic Marketing
  • Forum icon
   Vinkkifoorumi kirjojen saatavuudesta Forum
   Not available unless: You belong to any group

   Lisäsin keskustelufoorumin, jonne voitte kirjoittaa huomioitanne kirjojen saatavuudesta. Hakiessanne kirjoja, saatatte ehkä huomata, niitä löytyvän samasta paikasta enemmänkin. Tai ehkä teille on mahdollista sopia kirjojen jakamisesta pienissä ryhmissä. 

   En ole tätä toimintoa koskaan käyttänyt, mutta kokeillaa, josko tämä toimii.