Topic outline

 • Johtaminen ja johtajuus –kurssi on syventävä opintojakso johtajuuden (leadership) teemoista. Kurssin lähestymistapa on ensisijaisesti teoreettinen, johtajuusilmiöitä ymmärtävä. Normatiivisia ohjeita siitä ”kuinka tulisi johtaa” ei juurikaan tarjota. Sen sijaan kurssi ohjaa osallistujia pohtimaan omia johtajuuskäsityksiään ja reflektoimaan omia vakiintuneita toimintatapojaan johtajuudeksi ymmärrettävissä sosiaalisissa tilanteissa. 

  Kurssi lähestyy aihetta valikoitujen johtajuustutkimuksen suuntausten kautta, eikä ole kattava esitys johtajuustutkimuksen kehityksestä. Kurssilla keskitytään ns. sankarilliseen ja jälkisankarilliseen johtajuusteorisointiin ja painotetaan johtajuuden kulttuurista tulkintaa. Kurssimateriaali sisältää johtajuustutkijoiden kirjoittamia tieteellisiä artikkeleita ja kirjalukuja sekä populaarimpaa materiaalia, kuten talouslehtien johtaja-artikkeleita, poliittisen johtajuuden esimerkkejä, sekä elokuvan ja television fiktionaalisia esimerkkejä. 

  Opintojakso on Avoimen yliopiston tarjoaman Organisaatiot, tietotyö ja johtajuus –opintokokonaisuuden pakollinen kurssi. Sen voi myös liittää Aalto-yliopiston Leadership and Knowledge Management pää- tai sivuaineen vaihtoehtoisiin kursseihin.  Koska kurssi on maisteriopintotasoinen kurssi, on osallistujilla oltava riittävät perustiedot organisaatiokäyttäytymisen ja/tai johtamisen kandidaattiopinnoista. 

  Kurssi haluaa välttää tyypillisimpiä johtajuuteen liittyvien stereotypioiden ja mantrojen toistamista. Sen sijaan se pyrkii ottamaan analyyttisemman ja kriittisemmän näkökulman suhteessa tarkasteltaviin ilmiöihin.   Perustiedot organisaatio- ja johtajuustutkimuksesta auttavat opiskelijaa ymmärtämään kurssin painotuksia ja asemoimaan kurssin yleisempään johtajuuskeskustelun kenttään.

  Kurssin sisältö on suunniteltu sekä perustutkinto-opiskelijoita että avoimen opintolinjan opiskelijoita ajatellen. Luennoilla ja harjoituksissa tarkastellaan ja analysoidaan mm. talouslehdistä ja populaarikulttuurista poimittuja esimerkkejä. Tarkasteltavia ilmiöitä elävöitetään mm. luennoilla katsottavien video-otteiden avulla. Kurssin lähtökohtana on, että meillä kaikilla on johtajuuskokemusta ja annettavaa johtajuuteen liittyvien teemojen tarkasteluun, vaikka emme olisi työskennelleet esimiestehtävissä. Johtajuutta voi ja on syytäkin tarkastella myös muiden toimijoiden kuin virallisten johtajien näkökulmasta.  

  Kurssi koostuu verkkoluennoista, kurssikirjallisuudesta, henkilökohtaisista kirjallisista tehtävistä sekä johtajuushaastattelun raportoinnista. Kurssin arvosana määräytyy harjoitustehtävien arvostelun perusteella.

  Syksyllä 2020 kurssi toteutetaan Covid-19-tilanteesta johtuen kokonaisuudessaan verkkoympäristössä (Microsoft Teams ja MyCourses.aalto.fi). Kurssin luennot toteutetaan Teams-palavereina, joihin kurssin osallistujat kutsutaan sähköpostitse. Kurssikirjallisuus ja muu, kurssin suorittamista edistävä materiaali on joko ladattavissa MyCourses-ympäristöstä tai on vapaasti saatavilla internetissä. Useimpien luentojen seuraaminen Teams-ympäristössä pitäisi onnistua yleisillä verkkoselaimella (Edge, Chrome, Firefox, ei kuitenkaan Safari), mutta koska joillain kurssin luennoilla osallistujia ryhmitellään pienempiin keskusteluryhmiin (Team Channels), suosittelemme että opiskelijat asentavat Microsoft Teams -sovelluksen omalle tietokoneelleen.  

  Jotta kurssin verkkoympäristön toiminnot olisivat opiskelijoiden käytössä, tulee opiskelijoiden kirjautua Teams-ympäristöön Avoimen korkeakoulun heille osoittamilla Aalto-yliopiston tunnuksilla. Mikäli järjestelmään kirjaudutaan muilla tunnuksilla, esimerkiksi oman työpaikan tunnuksilla, antaa järjestelmä osallistujalle vain Guest-statuksen ja ko. status ei mahdollista esimerkiksi luennolla keskustelua chat-toiminnossa.  


 • Kurssin kirjallisuus koostuu opettajan valitsemista tieteellisistä ja populääreistä artikkeleista, kirjaluvuista ja mediamateriaalista. Materiaalin saatavuudesta kuulet tietoja ensimmäisellä luennolla. 

  Kurssimateriaali koostuu kolmenlaisesta sisällöstä: luentokalvoista, luentoja tukevasta kirjallisuudesta sekä muusta, ylimääräisestä aihetta käsittelevästä materiaalista. Harjoitustehtäviä varten on vähintään tutustuttava luentosisältöihin sekä niitä tukevaan materiaaliin. Lisämateriaali on tarkoitettu edelleen taustoittamaan kurssin eri teemoja ja laajentamaan valitusta teemasta tehtävän kirjallisuusesseen sisältöä.


 • Kurssin kuluessa opiskelijat kirjoittavat kolme lyhyttä henkilökohtaista esseetä sekä yhden laajemman esseen. Lisäksi kurssin suorittamiseen vaadittavia pisteitä saa johtajuushaastatteluun pohjautuvan analyysiraportin palauttamisesta.  

  Lyhyet esseet ovat analyysitehtäviä, jotka tehdään kurssilla jaettavan materiaalin tai luentosisällön pohjalta. Analyysin tukena ovat luentomateriaali sekä luentoa tukeva kirjallisuus. 

  Essee 1 käsittelee johtajuusretoriikkaa. Siinä tehdään retorista analyysia Nokian entisen toimitusjohtajan Stephen Elopin helmikuussa 2011 henkilöstölle lähettämästä ’Burning Platform’ –muistiosta. 

  Essee 2:n tehtävänä on kirjoittaa johtajuudesta elokuvassa Rashomon. 

  Essee 3 käsittelee johtajuuden negatiivisia vaikutuksia yhteisössä ja yksilöissä. Hyödynnämme esseessä suomalaisen uskonnollisen yhteisön johtajuutta tarkastelevaa lehtiartikkelia. 

  Kurssin haastatteluharjoituksessa opiskelijat haastattelevat itse valitsemaansa johtamiskokemusta omaavaa henkilöä. Haastatteluraportti on palautettava 6.11.2020 mennessä. Haastatteluraportin laatimisen tueksi on olemassa erilliset ohjeet. Nämä ohjeet on julkaistu kurssin kotisivulla erillisenä tiedostona.

  Kurssin kirjallisuusessee on valitusta kurssin sisältöteemasta kirjoitettu esseeteksti. Esseen lähdemateriaalina on aihealuetta käsitellyt luento, tuon luennon kirjallisuus (sekä ns. kurssilukemisto että täydentävä aineisto (soveltaen). Lisäksi opiskelija voi omaehtoisesti täydentää opettajan osoittamaa materiaalia itse etsimällään, aihealueeseen liittyvällä akateemisella aineistolla. Loppuesseessä opiskelijoilta odotetaan sekä aihealueen teoreettista jäsentämistä että sen refleksiivistä pohdintaa. Kurssin loppuessee on palautettava 20.11.2020 mennessä.

  Kurssin tehtäville on laadittu yksityiskohtaiset ohjeet, jotka julkaistaan kurssin kurssimateriaali-alueella kurssin alkaessa


 • Luennot järjestetään 2.9.-28.10.2020 välisenä aikana keskiviikkoisin klo 1630-19 Microsoft Teams -ympäristössä. Yksityiskohtainen luentoaikataulu esitellään alla.

  LINKKI KURSSIN TEAMS-YMPÄRISTÖÖN 

  Luento 1: ke 2.9.2020 Johdanto kurssin teemoihin. 

  • Kurssin idea, tavoitteet ja toteutustapa 
  • Katsaus johtajuusajattelun evoluutiosta, teoria ja käytäntö 
  • Johtajuuskäsitteen sisäinen ristiriitaisuus (henkilö, toiminta, asema, tulokset) 
  • Tallenne luento 1

  Luento 2: ke 9.9.2020 Johtajuus toimintana, esimiestyö. 
  • Johtajuus ajattelutapana ja toimintamallina 
  • Mitä pomot tekevät, ajankäyttö tapana tarkastella esimiestyötä
  • Tallenne luento 2
    
  Luento 3: ke 16.9.2020 Johtajuusretoriikka.
  • Johtajuus tunnetyönä
  • Johtajuus merkityksenantona 
  • Miten kuulijat vakuutetaan 
  • Essee 1:n tehtävänanto
  • Tallenne luento 3

    
  Luento 4: ke 23.9.2020 Sankarilliset johtajahenkilöt. 

  • Karismaattisuus johtajuuden näkökulmana, sankarit ja konnat
  • Transformationaalinen johtajuusteoria
  • Muutosjohtajuus
  • Tallenne luento 4


  Luento 5: ke 30.9.2020 Elokuva-analyysi. 

  • Luentoa varten opiskelijoiden on katsottava Akira Kurosawan elokuva 'Rashomon - Paholaisen temppeli' (1950). Elokuva katsottavissa vapaasti osoitteessa https://archive.org/details/Rashomon1950_201905 
  • Pienryhmäkeskustelut ja ryhmän yhteiskeskustelu elokuvan johtajuusteemoista 
  • Essee 2:n tehtävänanto 
  • Tallenne luento 5

   Luento 6: ke 7.10.2020 Kollektiivinen johtajuus. 
  • Jälkisankarilliset johtajuuskäsitykset: hajautunut, jakautunut, ei-johtajakeskeinen ja kontekstuaalinen johtajuus 
  • Johtajuuden fenomenologinen luenta
  • Tallenne luento 6 

  Luento 7: ke 21.10.2020 Johtajuuden negatiiviset vaikutukset.
  • ”Romance of Leadership” 
  • Destruktiivinen johtajuus 
  • Essee 3:n tehtävänanto 
  • Tallenne luento 7

  Luento 8: ke 28.10.2020 Johtajuusetiikka. 
  • Johtajuuden moraalifilosofinen tarkastelu 
  • Vaikeat ratkaisut ja johtajan likaiset kädet
  • Kurssin yhteenvetokeskustelu
  • Tallenne luento 8

 • Tämä osio sisältää kurssikirjallisuuden. 

  Huom! Tämä osio on suojatulla alueella. Tänne pääsee vain Aalto-tunnuksilla


 • Esseet 1-3 ala 10 pistettä

  Haastatteluraportti 30 pistettä

  Kirjallisuusessee 40 pistettä


  Yhteensä 100 pistettä. Kurssin läpipääsyyn vaaditaan 50 pistettä. Muu arvostelu arvoasteikolla 1-5.