Topic outline

 • Tervetuloa yritysjuridiikan  KTM-tutkielmaseminaariin!

   

  1. KÄYTÄNNÖN INFORMAATIOTA

  Syksyn 2020 seminaari alkaa yksityisoikeuden puolella torstaina  17.9. klo 16.15. Vero-oikeuden seminaarista on ilmoitettu erikseen. 

  Yksityisoikeuden seminaarin ohjelma ja osanottajien esitykset ilmoitetaan sivuilla Osanottajat ja esitykset ja Aikataulu.

  Seminaari jatkuu normaalisti kevätlukukaudellla. Ohjelma sekä osanottajalista on nähtävissä myöhemmin sivuilla Osanottajat ja esitykset sekä Aikataulu sen jälkeen kun seminaari on aikataulutettu seminarian osallistujien kanssa.

   

  SEMINAARIN OSANOTTAJAT OSALLISTUVAT VAIN OMAN RYHMÄN (VERO- TAI YKSITYISOIKEUS) ALOITUS- JA MUIHIN TAPAAMISIIN, ELLEI TOISIN ILMOITETA. TAPAAMISIIN OSALLISTUMISESTA TIEDOTETAAN MM. NÄILLÄ KOTISIVUILLA, SEMINAARITILAISUUKSISSA JA MAHDOLLISESTI SÄHKÖPOSTILLA.

  Seminaari pidetään joka viikko, ellei toisin erikseen ilmoiteta. 

  SEMINAARIN VETÄJÄT OVAT PROF. TOMI VIITALA (VERO-OIKEUS) JA PROF. PETRI KUOPPAMÄKI (YKSITYISOIKEUS) 

  Yksityiskohtaisempaa tietoa seminaarista on sivuilla "Yleistä tietoa seminaarista" sekä "Ohjeet seminaariin osallistuville". 

  2. SEMINAARIN IDEA JA TARKOITUS

  Seminaari tukee gradun kirjoittamista, joten seminaariin kannattaa osallistua siinä vaiheessa, kun gradun aloittaminen on ajankohtainen. Seminaarissa esitetään kaksi alustusta, joista ensimmäin on gradun tutkimussuunnitelma ja jälkimmäinen suhteellisen valmiin työn, sen jakson tai tutkimustulosten esittely.

  Graduaihe voi olla kanditutkielman aihealueelta. Jos haluaa tehdä gradun muusta aiheesta, sitä voi ehdottaa tai aihe valitaan ohjaajan kanssa yhdessä.

  Gradun tarkastus ja tarkastuksen aikataulu

  Opiskelijan ohjeet gradun palautukseen löytyvät Intosta: https://into.aalto.fi/display/fiyrijuri/Tutkielman+tekeminen+ja+palautus 1.8.2018 alkaen opiskelija ei enää tilaa painettua gradua Oppimiskeskukselle.

  Kypsyysnäytteen tarkastus

  Ohjaaja tarkastaa kypsyysnäytteen sisällön sen jälkeen, kun kielentarkastaja on hyväksynyt sen kielen osalta.

  Alkuperäisyysraportin lukeminen

  Gradun arviointivaiheessa tarkastetaan  myös Turnitin-alkuperäisyysraportti. Kun opiskelija palauttaa gradun, Turnitin vertailee kirjoitettua tekstiä vertailutietokantoihin

  Gradun mahdollisia aiheita eri aihealueilta sisältävä tiedosto on sivulla "Muu materiaali". Aiheet ovat vanhoja, ja ne ovat lähinnä esimerkkejä mahdollisista kysymyksenasettelun tavoista. Listassa olevat aheet ovat kuitenkin enemmäkseen vapaita, joten näitä silmäilemällä voi aloittaa aiheen kartoituksen


  3. SEMINAARI VANHAN (2005) JA UUDEN (2013) TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN

  Vanhan tutkintosäännön mukaan opiskelevien seminaarisuoritusta ei arvioida erikseen. Sitä vastoin uudessa tutkintosäännössä seminaari on erikseen arvioitava 6 op:n suoritus. Arvioinnissa voidaan käyttää seminaarin arviontitaulukkoa (sivulla Yleistä tietoa seminaarista) tai erillistä "rubriikkia" (Business presentation rubric; sivulla Muu materiaali).  

  Sivulla Muu materiaali on (kaikille aineille yhteinen) graduarvostelussa käytettävä uusi taulukko. Sivulla on myös 6 op:n seminaarin arviontia varten käytettävissä oleva taulukko ja yleinen liiketaloustieteellisen tekstin arvioinnin taulukko.


  KIRJOITUSOPPAITA


  •Ari Hirvosen teos Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan -> nettiosoite https://issuu.com/arihirvonen/docs/mitk___metodit_paino


  •Pekka Timosen teos Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen -> nettiosoite: http://www.helsinki.fi/oik/tdk/tutkopas.html


  •Joensuun yliopiston opettajien teos: Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan http://www.uef.fi/documents/300201/565067/Oikeustieteiden_kirjoitusohje_2015-2016.pdf/d9add2dc-f460-427b-ab76-24c7744a6745


  •Tampereen yliopiston oikeustieteen laitoksen sivuilta on saatavilla Jukka Viljasen laatima teos: Oikeudellisten tutkimusten kirjoitusopas -> ks. www.uta.fi/laitokset/oikeus/suomi/opiskelu.htm   

   

 • Tällä sivulla on taustatietoa gradun tekemisestä ja arvioinnista.

 • Not available unless: You belong to S02 VERO (Oodi)
 • Tällä sivulla on tietoa aineen metodologiasta ja tieteenkuvasta sekä mm. vanhoja graduaiheita.

 • 1. Yleistä 

   

  Seminaarityöskentelyn tarkoitus on gradun tekemisen helpottaminen keskustelemalla yhdessä siihen liittyvistä teoreettisista ja käytännön asioista. Samalla voidaan saada tuntuma oman aineen metodisiin työvälineisiin ja mahdollisesti tutustua graduaiheeseen liittyvään käytännön toimintaympäristöön.

  Vanhan tutkintosäännön mukaan opiskelevien seminaarisuoritusta ei arvioida erikseen. Sitä vastoin uudessa tutkintosäännössä seminaari on erikseen arvioitava 6 op:n suoritus. Arvioinnissa voidaan käyttää seminaarin arviontitaulukkoa tai erillistä "rubriikkia" (Business presentation rubric; sivulla Gradun laatiminen sekä sen ja seminaarin arviointi).

  Gradun käsittely seminaarissa kohdistuu työn kaikkiin vaiheisiin, siis ainakin (1) aiheen valintaan, (2) suunnitteluun sekä  (3) kehittelyyn ja esittelyyn. Itse aihetta ei valita seminaaritilaisuuksissa, vaan se sovitaan erikseen ohjaajan kanssa.Aihetta voi myös itse ehdottaa. Aihe tulisi valita viimeistään kahden viikon kuluessa seminaarin alkamisesta.

  2. Seminaarin rakenne  

  Seminaari kokoontuu pääsäännön mukaan kerran viikossa ja kestää yhden lukuvuoden, ja siihen voi ilmoittautua ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Osallistumisvelvoitteista kerrotaan tarkemmin osiossa Ohjeita seminaariin osallistuville.

  Seminaarin ohjelma jakautuu eri jaksoille pääpiirteittäin seuraavasti.

  Ensimmäinnen periodi (lukukauden alkupuoli) koostuu tilaisuuksista, joissa keskustellaan vetäjien, osanottajien tai ulkopuolisten vierailijoiden alustusten pohjalta tieteellisestä metodiikasta tai työn tekemisen käytännöllisistä kysymyksistä. Tällä jaksolla voidaan osanottajille jakaa materiaalia keskusteluihin valmistautumista varten. 

  Toisella periodilla (ensimmäisen lukukauden loppupuoli) osanottajat esittelevät kirjalliset tutkimussuunnitelmansa. Tarkempia ohjeita tutkimussuunnitelman kirjoittamisesta annetaan seminaarissa ja osiossa Ohjeet seminaariin osallistuville. Tutkimussuunnitelmaa opponoi 1-2 opiskelijaa.

  Kolmas periodi (toisen lukukauden alkupuoli) on aikaa gradun valmistelua varten. Tämän jakson aikana voi osallistua seminaarikokoontumisiin, mutta pakollista se ei tällä periodilla ole. Tilaisuudet ovat yhteisiä seminaarin aloittavien uusien osanottajien kanssa, ja niissä keskustellaan alustusten pohjalta metodikysymyksistä ja muista yleisistä asioista.

  Neljännellä periodilla (toisen lukukauden loppupuoli) pidetään ns. graduesitelmät,  joissa esitellään  valmista tai lähes valmista gradututkielmaa. Esityiksen pituus voi olla 10 - 15 liuskaa, ja se voi kohdistua tutkimustulosten tai gradun jonkin jakson esittelyyn.

  3. Gradun opintopisteet (1.8.2016 jälkeen aloitettu työ)

  Graduprosessi jaetaan 10 opintopisteen laajuisiin osiin seuraavasti:
  Part I: Research plan (10 op, arviointi: hyvätty/hyväksytty)*
  Part II: Findings (10 op, arviointi: hyvätty/hyväksytty)*
  Part III: Submitted thesis (10 op, varsinainen graduarvosana annetaan tässä yhteydessä ja kirjataan kokonaisuuden arvosanaksi) 

  Yritysjuridiikassa tämä malli voi tarkoittaa esimerkiksi, että tutkimussuunnitelman esittämisestä kirjataan 10 p. ja sellaisesta versiosta, josta voidaan arvioida gradun tulevan hyväksytyksi, 10 p.; lopullisen version jättämisestä arvosteltavaksi tulee 10 p. 

  4. Kypsyysnäytteen uudistus ja tutkielman palautusprosessin sähköistys
  Opinnäytetyö palautetaan sähköisesti MyCourses:iin. Palautuksen yhteydessä opiskelija ajaa samalla työnsä TurnitIn-plagiointikontrolliohjelman läpi.
  Kypsyysnäyte suoritetaan 1.9.2016 lähtien johdon tiivistelmänä (executive summary), joka palautetaan MyCourses:iin. Erillistä maturiteettitenttiä ei enää järjestetä.
  Kielentarkastaja tarkistaa MyCoursesiin palautetun kypsyysnäytteen kotimaisen kielen osalta ja ohjaaja sisällön osalta. 

  5. Gradun arviointi

  Ohjaaja vastaa opinnäytetyön arvioinnista yhdessä kakkostarkastajan kanssa. Ohjaaja täyttää arviointilomakkeen (=rubriikin) ja lähettää sen omasta Aalto-sähköpostistaan opiskelijalle ja laitoksen opintokoordinaattorille. Arviointilomakkeita ei siis jatkossa tarvitse tulostaa eikä allekirjoittaa. Suosituksena on, että käytetään koulun yhteistä arviointilomaketta, mutta myös laitoksen/aineen oman lomakkeen käyttäminen on mahdollista.
  Ohjaaja tai opintokoordinaattori huolehtii normaaliin tapaan, että suoritus hyväksytystä kypsyysnäytteestä lähetetään tenttikansliaan rekisteröitäväksi.
  6. Käytännön kysymyksiä

  Tämä kurssin kotisivu on tarkoitettu myös seminaaria koskevaa ajankohtaista tiedottamista sekä osanottajien ja vetäjien välistä yhteydenpitoa varten.Seminaarin ohjelmasta tiedotetaan sitä mukaa kuin se varmistuu. Tietoa akuuteista muutoksista ohjelmaan lähetetään myös sähköpostilla. Kotisivun päivityksiä kannattaa seurata seminaarin kestoajan.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .


 • Rakenne

  Yritysjuridiikan graduseminaarisuoritus koostuu

  - Tutkimussuunnitelman laatimisesta

  - kahdesta esityksestä (1. tutkimussuunnitelma 2. graduesitys valmiin gradun pohjalta)

  - yhdestä tai kahdesta opponoinnista sekä

  -osallistumisista seminaarikokoontumisiin  

    Kesto

  Graduseminaarin kesto on yksi lukuvuosi. Seminaari aloitetaan syyskauden alussa.  Seminaari jaksottuu periodeittain seuraavasti:

  I (Syksyn I periodi Aiheen valinta, seminaariluennot, Opintopsykologin vierailu, tutkimussuunnitelman kirjoittaminen

  II (Syksyn II periodi) Tutkimussuunnitelman esittely seminaarissa, opponointi, seminaarin vetäjien kommentit tutkimussuunnitelmaan.

  III (Kevään III periodi) Itsenäistä työskentelyä

  IV (Kevään IV periodi) Graduesityksen pitäminen valmiin tai lähes valmiin gradun pohjalta: Tutkielman kysymyksenasettelu, viitekehykset ja löydökset.  

  Läsnäolovelvoitteet

  Seminaarikokoontumiset järjestetään maanantaisin (vero-oikeus) ja torstaisin (yksityisoikeus) klo 16.15-17.45, mutta yleensä vain toiseen kertaan (yksityis- / vero-oikeus) osallistutaan. Mikäli on enemmän kuin kaksi esitystä, seminaari saattaa jatkua klo 18 asti. Läsnäolovelvoitteet ovat seuraavat:

  - Jokaisen seminaarilaisen tulee osallistua aloituslukukautena oman esityskertansa lisäksi kahteen esityskertaan. Seuraavana lukukautena tulee osallistua oman esityksen lisäksi kahteen esityskertaan. Samalla esityskerralla esitetään yleensä sekä tutkimussuunnitelmia että graduesityksiä.

   - Lisäksi kaikkien tulee osallistua aloituskertaan, seminaariluentoihin sekä opintopsykologin vierailuluentoon (seminaarin aloitusperiodi).  

  Opponointi ja tutkimussuunnitelma -ohjeet:

  Aloituslukukauden jälkimmäisellä periodilla jokainen pitää ensimmäisen esityksensä. Tämä esitys koostuu oman tutkimussuunnitelman esittelemisestä. Esityksen kesto on n. 15 minuuttia, jonka jälkeen opponentille varataan aikaan 10 minuuttia. Tämän jälkeen ohjaajat antavat omat kommenttinsa. Varaudu esitykseesi muistiinpanovälinein, jotta voit ottaa ajatukset itsellesi ylös. Muiden seminaarilaisten odotetaan osallistuvan myös keskusteluun ja lukevan ennen seminaarikokoontumista tutkimussuunnitelmat. Jokainen opponoi ryhmän koosta riippuen 1-2 tutkimussuunnitelmaa.

  Tutkimussuunnitelmat tulee lähettää sähköpostitse seminaariin osallistuville sekä ohjaajille kokoontumisviikon maanantaihin mennessä.

  Aikataulu esityksille ja opponoinneille varmistuvat seminaarin alkukerroilla.

  Ohjeita tutkimussuunnitelman tekoon

  Tutkimussuunnitelman kirjoittamisen tarkoitus on ensinnäkin saada tutkielman teko käynnistymään ja etenemään. Tutkimussuunnitelman esitystilaisuus on tärkeä palautteen saamisen kannalta. Sinä kirjoitat itse työsi, mutta sinun on tässä tilaisuudessa mahdollisuus saada kommentteja jo tekemästäsi ja ohjeita jatkoa ajatellen. Tutkimussuunnitelma on tärkeä instrumentti, jolla myös ohjaaja pidetään selvillä sen suhteen, minkälaisia valintoja olet tehnyt. Tutkimussuunnitelman pituus tulee olla 10-20 sivua ja siinä tulee esitellä seuraavia asioita:

  • Alustava jäsentely
  • Luonnos johdanto-kappaleesta: taustat, tutkimuskysymykset ja rajaukset, (metodologia, teoria?)
  • Kirjallisuuskatsaus: mitä aikaisempaa tutkimusta aiheesta on ja miten se suhteutuu omaan tutkimukseenne?
  • Johdantoa seuraavien pääkappaleiden sisällöt
  • Lähteet
  • Aikataulu


 • Seminaarin osanottajat ja ohjelma

 • Tähän osioon lähetetään seminaariesitykset etukäteen osanottajien nähtäväksi.

 • Tälle sivulle päivitetään seminaarin aikataulut ja ohjelmat. Viimeksi on lisätty kevään 2018 alustava aikataulu.