Topic outline

 • 1. Yleistä 

   

  Seminaarityöskentelyn tarkoitus on gradun tekemisen helpottaminen keskustelemalla yhdessä siihen liittyvistä teoreettisista ja käytännön asioista. Samalla voidaan saada tuntuma oman aineen metodisiin työvälineisiin ja mahdollisesti tutustua graduaiheeseen liittyvään käytännön toimintaympäristöön.

  Vanhan tutkintosäännön mukaan opiskelevien seminaarisuoritusta ei arvioida erikseen. Sitä vastoin uudessa tutkintosäännössä seminaari on erikseen arvioitava 6 op:n suoritus. Arvioinnissa voidaan käyttää seminaarin arviontitaulukkoa tai erillistä "rubriikkia" (Business presentation rubric; sivulla Gradun laatiminen sekä sen ja seminaarin arviointi).

  Gradun käsittely seminaarissa kohdistuu työn kaikkiin vaiheisiin, siis ainakin (1) aiheen valintaan, (2) suunnitteluun sekä  (3) kehittelyyn ja esittelyyn. Itse aihetta ei valita seminaaritilaisuuksissa, vaan se sovitaan erikseen ohjaajan kanssa.Aihetta voi myös itse ehdottaa. Aihe tulisi valita viimeistään kahden viikon kuluessa seminaarin alkamisesta.

  2. Seminaarin rakenne  

  Seminaari kokoontuu pääsäännön mukaan kerran viikossa ja kestää yhden lukuvuoden, ja siihen voi ilmoittautua ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Osallistumisvelvoitteista kerrotaan tarkemmin osiossa Ohjeita seminaariin osallistuville.

  Seminaarin ohjelma jakautuu eri jaksoille pääpiirteittäin seuraavasti.

  Ensimmäinnen periodi (lukukauden alkupuoli) koostuu tilaisuuksista, joissa keskustellaan vetäjien, osanottajien tai ulkopuolisten vierailijoiden alustusten pohjalta tieteellisestä metodiikasta tai työn tekemisen käytännöllisistä kysymyksistä. Tällä jaksolla voidaan osanottajille jakaa materiaalia keskusteluihin valmistautumista varten. 

  Toisella periodilla (ensimmäisen lukukauden loppupuoli) osanottajat esittelevät kirjalliset tutkimussuunnitelmansa. Tarkempia ohjeita tutkimussuunnitelman kirjoittamisesta annetaan seminaarissa ja osiossa Ohjeet seminaariin osallistuville. Tutkimussuunnitelmaa opponoi 1-2 opiskelijaa.

  Kolmas periodi (toisen lukukauden alkupuoli) on aikaa gradun valmistelua varten. Tämän jakson aikana voi osallistua seminaarikokoontumisiin, mutta pakollista se ei tällä periodilla ole. Tilaisuudet ovat yhteisiä seminaarin aloittavien uusien osanottajien kanssa, ja niissä keskustellaan alustusten pohjalta metodikysymyksistä ja muista yleisistä asioista.

  Neljännellä periodilla (toisen lukukauden loppupuoli) pidetään ns. graduesitelmät,  joissa esitellään  valmista tai lähes valmista gradututkielmaa. Esityiksen pituus voi olla 10 - 15 liuskaa, ja se voi kohdistua tutkimustulosten tai gradun jonkin jakson esittelyyn.

  3. Gradun opintopisteet (1.8.2016 jälkeen aloitettu työ)

  Graduprosessi jaetaan 10 opintopisteen laajuisiin osiin seuraavasti:
  Part I: Research plan (10 op, arviointi: hyvätty/hyväksytty)*
  Part II: Findings (10 op, arviointi: hyvätty/hyväksytty)*
  Part III: Submitted thesis (10 op, varsinainen graduarvosana annetaan tässä yhteydessä ja kirjataan kokonaisuuden arvosanaksi) 

  Yritysjuridiikassa tämä malli voi tarkoittaa esimerkiksi, että tutkimussuunnitelman esittämisestä kirjataan 10 p. ja sellaisesta versiosta, josta voidaan arvioida gradun tulevan hyväksytyksi, 10 p.; lopullisen version jättämisestä arvosteltavaksi tulee 10 p. 

  4. Kypsyysnäytteen uudistus ja tutkielman palautusprosessin sähköistys
  Opinnäytetyö palautetaan sähköisesti MyCourses:iin. Palautuksen yhteydessä opiskelija ajaa samalla työnsä TurnitIn-plagiointikontrolliohjelman läpi.
  Kypsyysnäyte suoritetaan 1.9.2016 lähtien johdon tiivistelmänä (executive summary), joka palautetaan MyCourses:iin. Erillistä maturiteettitenttiä ei enää järjestetä.
  Kielentarkastaja tarkistaa MyCoursesiin palautetun kypsyysnäytteen kotimaisen kielen osalta ja ohjaaja sisällön osalta. 

  5. Gradun arviointi

  Ohjaaja vastaa opinnäytetyön arvioinnista yhdessä kakkostarkastajan kanssa. Ohjaaja täyttää arviointilomakkeen (=rubriikin) ja lähettää sen omasta Aalto-sähköpostistaan opiskelijalle ja laitoksen opintokoordinaattorille. Arviointilomakkeita ei siis jatkossa tarvitse tulostaa eikä allekirjoittaa. Suosituksena on, että käytetään koulun yhteistä arviointilomaketta, mutta myös laitoksen/aineen oman lomakkeen käyttäminen on mahdollista.
  Ohjaaja tai opintokoordinaattori huolehtii normaaliin tapaan, että suoritus hyväksytystä kypsyysnäytteestä lähetetään tenttikansliaan rekisteröitäväksi.
  6. Käytännön kysymyksiä

  Tämä kurssin kotisivu on tarkoitettu myös seminaaria koskevaa ajankohtaista tiedottamista sekä osanottajien ja vetäjien välistä yhteydenpitoa varten.Seminaarin ohjelmasta tiedotetaan sitä mukaa kuin se varmistuu. Tietoa akuuteista muutoksista ohjelmaan lähetetään myös sähköpostilla. Kotisivun päivityksiä kannattaa seurata seminaarin kestoajan.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .