Topic outline

 • Elävänmaliin piirustuksen tehtävät / The assignments of the Life Model Drawing Course

  Maanantai 11.1.2021

  klo 9.15-11.30 Kurssin ensimmäinen Zoom-tapaaminen, jossa esittelen kurssin keskeiset sisällöt, tarvittavat materiaalit ja jossa esittäydymme. Samalla jaamme ltapäivän Zoom-tapaamisajat.

  -Piirrä neljä mielellään A 4 kokoista piirustusta omista käsistäsi, jaloistasi. Pyri piirtämään niin luonnonhavaintopohjaisesti kuin mahdollista, mielellään pehmeällä lyijykynällä, tai hiilellä.  Huomioi anatomia, muoto, ääriviivat, eli siluetti ja varjostaminen, sekä se millaisilla piirustuseleillä varjostat. Onko kyseessä viivaverkostot, vai jotkut omintakeiset persoonalliset jäljet? Pyri kuvaamaan niin tarkasti, kuin mahdollista näitä silmiesi edessä olevia fragmentteja. 

  Maanantai 18.1 : Aamutapaaminen Zoomissa ko 9.15-10.30

  Päivän tehtävän esittely ja iltapäivän Zoom-aikojen jako

  -Omakuva. Materiaalit: hiili, tai lyijykynä ja mieluiten ainakin A3-kokoinen paperi, mutta jos sinulla ei ole sellaista ulottuvillasi, niin sitten niin iso paperi, minkä löydät. Etsi sopivan suurikokoinen peili ja asemoi itsesi sen eteen. Päätä minkälaisen rajauksen valitset. Todennäköisesti kyseessä on joko muotokuva kasvoista, tai kasvoista ja torsosta. Lähesty tehtävää samalla tavalla, kuin piirtäessäsi elävää mallia luokassa. Rajaa kohde, tutki anatomiaa, mittasuhteita ja kasvoja plastisena muotona, mutta toki tilanteessa on myös läsnä se tosiasia, että katsot itseäsi ja tämä "introspektio" ei voi olla vaikuttamatta niihin myös psykologisiin havaintoihin, joita teet. Lähesty tehtävää pieteetillä, eli tarkan havaintopohjaisesti.

  Voit myös piirtää itsesi siihen tilaan, joka takanasi avautuu, tai päättää, että omakuvasi rajautuu paperin valkoista vasten. 


  Monday 11th of Jan 

  First Zoom meeting of the course  at 9-15-11.15: presentation of the course, contents, materials and participants. Talking about the assignment of the day and scheduling the afternoon Zoom-meetings with everybody

   Instead of the traditional croquis- exercise, draw  four different A 4 size drawing. You can depict for the example your hands. Try to draw as naturally as you can, preferably with a soft drawing pen, or with a pencil, or any pen, witch you like. Take note of the anatomy, shape, outline, silhouette and shading, and what kind of drawing gestures you use in your drawing.  The goal is to describe as accurately as possible that fragments, witch are in the front of your eyes.

   Monday 18th of Jan: Morning Zoom at 9.15-10.30: presentation of the assignment and scheduling the Zoom-meetings for the afternoon

  -Self portrait. Materials: charcoal, or pencil, and preferably at least A3 paper, or as large a paper as you happen to have. Find a suitable large mirror and position yourself in front of it. Decide what kind of framing you choose. You can choose to make either face  portrait in the big, or face together with the torso. I recommend a similar approach, as when you are drawing any life model. Define the subject, examine the anatomy, the dimensions and the face as a plastic form.  At the same time an autopotrait is an  "introspection" and there is always some psychological perceiving connected to it. Try to be as precise and dedicated in yuor drawing as you have been during this spring in the drawing class, when you have been drawing life models. You can also draw the space behind you as a background to your self-portrait, or decide to draw yourself with white or solid background. 

  Maanantai 25.1.

  Aamuzoom klo 9.15-10: päivän tehtävän alustus ja iltapäivän Zoom-aikojen jako

  Omakuvavariaatiot I & II:

  I. Sijoita peili suhteessa itseesi johonkin muuhun kulmaan, kuin suoraan kasvojesi eteen ja piirrä itsesi mahdollisimman tarkasti valitsemastasi kulmasta. Huomioi rajaus, mittasuhteet, mahdolliset perspektiiviset lyhennykset ja valöörit.Pari esimerkkiä: Voit sijoittaa peilin esim. leukasi ja kasvojesi alle, niin, että näet pääsi alhaalta käsin. Voit myös sijoittaa peilin kauas itsestäsi, jolloin näet kokovartalokuvan itsestäsi, sekä sen miljöön, missä olet. Voit toki valita myös jonkun aivan muun vinkkelin. 

  -Kehoitan sinua testailemaan peilin kanssa, mikä näkökulma tuntuu kiinnostavalta. 

  II. Piirrä itsesi, tai osa itsestäsi niin että et käytä peiliä. Piirrä myös se tila, joka ympäröi kehosi osia, tai on niiden alla, tai takana. Huomioi se perspektiivi, mistä käsin piirrät, eli oma näkökulmasi, kehon osien anatomia, tilavaikutelma, tekstuurit, valot ja varjot. Pari esimerkkiä: Voit sijoittaa piirustuspaperin esim. pöydälle ja piirtää ylhäältä käsin rintakehäsi, käsiäsi, sekä jalkasi ja kauimpana jalkateräsi, jotka näkyvät ylhäältäpäin lattiaa vasten. Voit myös nostaa jalkasi jollekin matalalle tasolle ja piirtää ne loitontuvassa perspektiivissä niin, että näet ensiksi reidet ja polvet ja  viimeisenä jalkaterät. Tässä rajauksessa on luontevaa piirtää myös se huonetila, joka näkyy jalkojesi taustalla. 

  -Taas kerran, testaa mistä näkökulmasta käsin haluat piirtää kehoasi ja sen ympärillä olevaa tilaa, kun käytössäsi ei ole peiliä. 

  Materiaalit: hiili, hiilikumi, tai säämiskä, tai erilaiset lyijykynät, jos sinulla ei ole hiiltä

  2 X A3 paperit

  25th of Jan: Variations of selfpotrait  I & II

  I. Position the mirror in relation to yourself at an angle other than directly in front of your face and draw yourself as accurately as possible from the angle you choose. Pay attention to cropping, proportions, possible perspective abbreviations and valers.A couple of examples: You can place a mirror under your chin and face, for example, so that you can see your head from below.You can also place the mirror far away from you, allowing you to see a full-body of yourself, as well as the milieu where you are.

  .-I urge you to test with the mirror, which perspective feels interesting.

  II. Draw yourself, or part of yourself, so that you do not use a mirror. Also draw the space that surrounds, is below, or behind, parts of your body. Pay attention to the perspective from which you are drawing, i.e. your own perspective, the anatomy of body parts, the impression of space, textures, lights and shadows. A couple of examples: You can place drawing paper on a table, for example, and draw from above your chest, hands, and legs, and farthest from your feet, which are visible from above against the floor. You can also raise your legs to some low level and draw them in a detached perspective so that you see the thighs and knees first and the feet last. In this cropping, it is natural to also draw the room space that is visible in the background of your feet. 

  -Again, test from which perspective you want to draw your body and the space around it when you don't have a mirror. 

  Materials: charcoal, knitted eraser, or chamois, or various pencils if you do not have charcoal 2 X A3 papers

  Maanantai 1.2.

  Klo 9.15-10 Aamu-Zoom: päivän tehtävän alustus ja iltapäivän Zoom-aikojen jako

  "Läheinen / toinen"

  Piirrä mahdollinen vieressäsi oleva ihminen, tai vaihtoehtoisesti esim. lemmikki. Jos satut olemaan yksin, niin pyydä jotakuta olemaan mallinasi skypen kautta. Viimeinen vaihtoehto  on käyttää valokuvaa, koska se on lähtökohtana niin kaksiulotteinen, mutta siihen voi toki turvautua, jos edellämainitut vaihtoehdot eivät ole käsillä. Piirrä läheinen/toinen samalla pieteetillä, millä piirisimme elävää mallia luokassa, eli huomioi rajaus, mittasuhteet, muodot, piirteet, tekstuurit ja valöörit, sekä se millaisella piirustusjäljellä  tulkitset näkemäsi. Havaintoon (kreikan kielen sana eidos) sisältyy eideettisesti aina sekä luonnonhavainto, että myös psykologinen havainto. Erityisesti, kun piirrämme itsellemme läheistä ihmistä, tai vaikka lemmikkiä nämä molemmat puolet ovat läsnä havainnoinnissamme  ihan luonnostaan.  Materiaalina: hiili ja hiilikumi tai säämiskä vähintään A 3 kokoiselle paperille

  Mon 1th of Feb, Morning Zoom at 9.15-10 am: presentation of the assignment of this day and scheduling of the Zoom-meetings of the afternoon

  -"Nearby / another"

  Draw a possible person next to you, or alternatively a pet, for example. If you happen to be alone, ask someone to be your model through Skype. Last the option is to use a photograph because it is based on both a two-dimensional but one
  may, of course, have recourse if the above options are not available. Draw a loved one / another with the same piety as we would draw a living model in class, i.e. pay attention
  cropping, proportions, shapes, features, textures and valuers, as well as the type of drawing you interpret what you see. Perception (the Greek word for Eidos) includes eidetically
  always both a natural observation and a psychological observation. Especially when we draw people close to ourselves, or even pets on both sides of these are present
  in our observation quite naturally. The materials: charcoal, kneaded eraser or chamois at least for A 3 sized paper


  Monday 8th of Feb, Morning-Zoom 9.15-10 am: presentation of the assignments and scheduling of the Zoom-meetings of the afternoon

  -Exercicing drawing movement with Eadweard Muybridge’s early little movies on YouTube as your starting point (“Galopping horse,” or “Cat in trot changing to gallop,” or “Slow Motion Muybridge,” or “A man Walking”). Draw a small series of animated drawings, in total at least about 10-20 images, so that you take advantage of still images from different stages of movement of the same figure to create a kind of motion story that simulates movement. Tools: A 4 printing paper and pencils, or soft drawing pens

   of the same figure to create a kind of motion story that simulates movement. Tools: A 4 printing paper and pencils, or soft drawing pens

  Maanantai, 8.2  Aamu-Zoom klo 9.15-10: päivän tehtävän alustus ja iltapäivän Zoom-aikojen jako
  -Liikkeen piirtämisen harjoittelemista Eadweard Muybridgen varhaisia pieniä elokuvia apuna käyttäen. Youtubesta löytyy mm. Laukkaava hevonen, Kissa ja Kävelevä mies.
  Piirrä 10-20 A4-kokoisen piirustuksen sarja saman liikesarjan viereisistä "ruuduista", niin että kokonaisuudesta muodostuu sarja, joka luo illuusion likkeestä. Voit myös luoda lopuksi GIFF:in tästä taiteellisesta animaatiokokeilusta. Materiaalit: A 4 piirrustuksistpaperia, tai litoposteria ja lyijykynät, tai hiili.

  Maanantai 15.2.

  "Tahaton" luonnostelu elävän mallin piirtämisen metodina: 
  -Valitse jokin ulottuvillasi oleva elävä malli (esim. ystävä, perheenjäsen, oma itsesi, lemmikkieläin, tai voit tehdä myös piirustusekskursion ja luonnostella ihmisiä esim. kahvilassa, tai metrossa, etc.). Voit myös rakentaa itsellesi asetelman ja piirtää sitä. 
  Piirrä malliasi  mahdollisimman havaintolähtöisesti.
  -Tekniikka on vapaa / sekatekniikka sanomalehtipaperille, tai esim. erillsille vanhan kirjan sivuille, tms. kierrätetyn painotuotteen päälle. Tee vähintään noin 3 kpl suurin piirtein A4-kokoiselle paperille toteutettua piirustusta (formaatti vapaa). Seuraavat välineet saattaisivat sopia tähän hyvin: pullotussi ja pensseli, tai ruokokynä, tai esim. kuulakärkikynä
  -Tämän tehtävän tavoite on testata materiaalilähtöistä ja leikkisää lähestymistä havaintopiirtämisessä ja luonnostelussa ja tutkia, mitä tämänkaltainen metodi voisi antaa työskentelylle? Lopputulos on eräänlainen kollaasi, jossa yhdistyy esim. sanomalehden "readymade" tekstuuri ja oma piirustusjälkesi.

  Maanantai 22.2.

  ”Chiaro Scuro-piirustus”

  Käytä mieluiten jotakin värillistä sävypaperia, esim. ruskeaa pakkauspaperia, pahvia, tai laveeraa ensiksi paperille jokin taustasävy (mieluiten maavärillä)  ja anna sen kuivua sen jälkeen. Tämän jälkeen piirrä elävästä mallista joko itseäsi, tai toista ihmistä hiilellä, tai mustaliidulla. Lopuksi lisää huippuvalot valkoliidulla.

  Maanantai 1.3.

  ”Perheenjäsen, tai ystävä miljöönsä keskellä, vol. 1”

  Tee kokovartalokuva jostakusta ihmisestä, jonka tunnet. Tämän tehtävän inspiraatiolähteitä voisivat olla esim. David Hockneyn, tai Alicia Neelin tekemät kuvat heidän ystävistään, joissa ilmenee ystävän piirteiden ja ulkoisen karaktäärin lisäksi myös hänen miljöönsä. Vincent Van Goghin hiili-mustetyöt, sekä William Kentridgen graafiset sekatekniikkatyöt voisivat toimia sensijaan päivän tehtävän teknisenä referenssinä.

  Materiaalit: Vähintään A3-kokoinen piirustuspaperi (valkoinen, tai sävypaperi) ja hiili, sekä nestemäinen musta tuss

  Maanantai 8.3.

  ”Perheenjäsen, tai ystävä miljöönsä keskellä, vol. 2”

  Toinen variaatio edellisviikkoisesta tehtävästä, tosin eri materiallilla toteutettuna ja kuvallisessa mielessä kenties hieman, tai täysin varioituna.

  Materiaalit: lyijykynä ja akvarellit. Vähintään A3-kokoinen paperi, joka soveltuu akvarellitekniikalle.

  Monday 15.2. 

  "Unintentional" sketching on a piece of newspaper, as a method to draw out of perception

  -Make approximately three different perception based drawings, on a piece of newspaper, or on a separate page of a book. ( at least A4 sized, if possible)
  -Choose a live model with in your reach; some friend, familymember, yourself, a pet, or if you want you can also make a little excursion and draw random acquitances (for the example in cafes, or in subway, or in any public places etc. ) You can also create a still life, witch you can draw. Follow your model carefully and based on the perception. 
  -The aim of this assignment, is to give some material inspiration and playfulness to the perception based drawing and sketching. You will create kind of a collage, and compose a composition out of the texture witch is readymade (piece of newspaper, for the example) and out of your drawing. You will make a combination of those two elements.
  -The technique could be for the example bottle ink and reedpen, or brush, or ballpoint, or any pen, or mixed media, you would like to use.

    Monday 22.2. “Chiaro Scuro-drawing”  

    Use a colored tint paper, such as for the example brown wrapping paper, old envelope, piece of cardboard, or paint a background shade (earth colour with watercolors) and let it dry. Then draw out of life model either someone with in your reach or yourself with pencil, charcoal, or black chalk. Finally add highlights with white chalk, or any white colour with in your reach. 

  Monday 1.3. Monday  “A family member, or friend in the middle of their environment, vol. 1”

  Draw a full body drawing about someone you know. Sources of inspiration for this task could be, for example, pictures of their friends by David Hockney, or Alicia Neel, which show not only the friend's traits and external character, but also her milieu. Vincent Van Gogh’s carbon ink works, as well as William Kentridge’s graphic mixed-media works, could instead serve as a technical reference for the task of the day.

  Materials: At least A3 drawing paper, or colors paper and charcoal, and liquid black ink

  Monday 8.3.

  "A familymemeber, or a friend in the middle of their environment, vol.2"

  An other variation on the previous week´s task, with a different material and with a different sense of figuration, perhaps a little, or completely varied.

  materials: A 3 paper, pencil and watercolors 

  15.3

  Lapsuus-tai nuoruuskuva

  Mitä edellämainittu sana herättää, jos laitat silmät kiinni?

  Hyödynnä piirustuksessasi valokuvaa itsestäsi, referenssikuvia, tai aiheeseen sopivaa rekvisiittaa, jos sellaista sattuu olemaan. Mistä kuvasi kertoo? Onko takana, jokin tarina, tai erityinen tunnelma?

  Materiaali: A3-paperi, hiili/tussi (voi olla myös esim. sepian sävyistä), tai hiili/akvarelli

  22.3

  Ensi kesä

  Kuvittele tilanne, jossa korona on jo vähän hellittänyt. Kuvittele miljöö, tai tilanne, jossa haluaisit olla ensi kesänä olla.

  -Hyödynnä kaikkea tähän asti oppimaasi vapaavalinatisella materiaalilla (ja vähintään A3-kokoisella paperilla). Myös tämä tehtävä on havaintolähtöinen, mutta niin, että suhteesi havaintoon on vapaa. Kollaasi on myös mahdollinen. Tämä on samalla kurssin päätös ja eräänalainen visuaalinen juhla. Anna mennä!

  -Voit käyttää referenssivalokuvia, kuvia, tutkia kasveja, tms. yksityiskohtia.

  15.3

  Childhood or adolescence picture
  
  What does the above word evoke if you close your eyes?
  Use a photo of yourself, reference photos, or appropriate props in your drawing if you happen to have one. What does the picture say? Is it behind, some story, or a special atmosphere?
  Material: A3 paper, charcoal / ink (can also be in sepia tones, for example), or charcoal / watercolor
  
  22.3
  
  Next summer
  
  Imagine a situation where Korona has already relaxed a bit. Imagine the milieu, or situation you would like to be in next summer.
  -Use everything you have learned so far with free-choice material and with atleast A3-sized paper. This task, too, is observational, but so that your relationship to perception is free. Collage is also possible. This is both the end of the course and a kind of visual celebration. Let go!
  -You can use reference photos, pictures, study plants, etc. details.
  Maanantai / Monday 29.3.

  Aamu-Zoom klo 9.15 alkaen / Morning-Zoom starting at 9.15

  -Alustan kurssin viimeisen luonnostelutehtävän, joka on:

  ”Piirtäminen maailmassa olemisena”

  Luonnoskirjaan piirtämistä joko kotona, tai kaupungilla ja toisinsanoen esim. johonkin julkiseen tilaan jalkautuen, toki huomioiden Covid-19:sta johtuvat turvallisuusnäkökohdat. Tehtävän tarkoitus on ohikiitävien välähdysten, fragmenttien ja mahdollisesti figuurien, tai figuurien ja tilan välisen suhteen havainnointi ja taiteellisen työskentelyprosessin yhden työvaiheen, tai metodin esittely. Mitä kysymyksiä edellämainitut tilanteet herättävät? Keskustelua aiheesta.

  Materiaalit: mieluinen piirustuskynä, tai -kynät ja luonnoslehtiö

  Harjoitteen kesto: 1,5 h

  - I will explain the last sketching assignment of this course. Take 1, 5 hours time for it after the Zoom-meeting.

  -Pidämme loppukatselmuksen Zoomissa koko ryhmän kanssa klo 14-17. Kerron yksityiskohtaisemmin käytännön toteutuksesta lähempänä kurssin loppua.

  -We will have the Final meeting of this course and critique in Zoom with the whole group at 2-5 pm.. I will let you know the details of this meeting when we are approaching it.