Topic outline

 • Tervetuloa opiskelemaan kvanttikemiaa ja spektroskopiaa!

  Atomien ja molekyylien kvanttimekaniikka ja spektroskopia (AMOKS) on 5 op fysikaalisen kemian kurssi, jossa tutustutaan kvanttimekaniikan perusteisiin. Kurssi aloitetaan perehtymällä yksinkertaisimpiin kvanttimekaanisiin malleihin. Sen jälkeen näitä sovelletaan erityisesti pyörimis- ja värähdysspektroskopian sekä atomien rakenteen ymmärtämiseen. Navigointi kurssin sivustolla tapahtuu vasemmalla olevan sivupalkin avulla.

  Kuvalähde: Randall Mundoe, xkcd, haettu 4.1.2021

  • Kurssin aikana kehitetään seuraavia taitoja:

   I) Oppimistaitojen osalta opiskelija

   • kehittää ongelmanratkaisutaitojaan ja pystyy ratkaisemaan myös tavallista avoimempia ongelmia.
   • rutinoituu perehtymään kurssimateriaaliin ennen lähiopetusta.
   • oppii tarkkailemaan omaa lukemistaan ja pystyy selittämään, mikä luetussa tekstissä on haastavaa.
   • kehittää taitojaan raportoida numeerisia tuloksia ja teoreettista tietoa.
   • syventää taitojaan kriittisesti arvioida omia ja muiden opiskelijoiden töitä.

   II) Kvanttimekaniikan perusteiden osalta opiskelija

   • tuntee kvanttimekaniikan keskeisimpiä käsitteitä ja ilmiöitä, kuten:
    • Schrödingerin yhtälö
    • aaltofunktio
    • kvantittuminen
    • Heisenbergin epätarkkuusperiaate
    • spin
   • osaa soveltaa näitä kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella tasolla kemian ongelmiin.

   III) Atomien ja molekyylien rakenteeseen liittyen opiskelija

   • pystyy käyttämään yksinkertaisia kvanttimekaanisia malleja (esim. hiukkanen laatikossa, harmoninen värähtelijä, pyörimisliike) hiukkasten käyttäytymisen kuvaamiseen.
   • osaa soveltaa näitä malleja spektroskopisten ilmiöiden tarkastelussa.
   • hahmottaa yksinkertaisimman atomimallin (vetyatomi) välityksellä, miten kvanttimekaniikan periaatteet näkyvät atomien rakenteessa ja jaksollisessa järjestelmässä.

   IV) Spektroskopian alalla opiskelija

   • tuntee eri spektroskopian lajeja ja osaa soveltaa kvanttimekaanista kuvaa atomeista ja molekyyleistä säteilyn ja aineen vuorovaikutuksen kuvaamiseen.
   • pystyy luokittelemaan eri spektroskopialajit vuorovaikutuksen tyypin ja säteilyn energian mukaan (molekyylien pyöriminen, värähtely sekä elektroniset siirtymät).
   • osaa yksinkertaisissa systeemeissä yhdistää spektroskopista dataa kvanttimekaniikan teoriaan kemiallisesti mielenkiintoisten ominaisuuksien, kuten sidospituuksien ja dissosioitumisenergioiden selvittämiseksi.