Topic outline

 • Kurssi alkaa 8.2.


  Rästitentit

  Kevään 2021 kurssista järjestetään kolme rästitenttiä, joissa keväällä 2021 hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa. Rästitenttien ajat ovat seuraavat:
  • to 9.9.2021 klo 9:00-12:00
  • ke 27.10.2021 klo 13:00-16:00 järjestetään paikan päällä Otaniemessä salitenttinä salissa T1.
  • pe 25.2.2022 klo 13:00-16:00 järjestetään paikan päällä Otaniemessä salitenttinä salissa T1 (Konemiehentie 2, 2.krs.)
  Syyskuun rästitentti järjestetään etätenttinä MyCoursesissa. Sen jälkeen tulevat rästitentit järjestetään perinteisenä salitenttinä Otaniemessä, jos koronatilanne ei estä tätä. Salitentissä ei ole mahdollisuutta käyttää apuna oppimateriaalia tai muuta lisämateriaalia. Rästitenttiin on ilmoittauduttava viimeistään viikko ennen tenttiä Sisussa.

  Rästitentti 9.9. järjestetään etätenttinä MyCoursesissa.


  Kurssin rästitentti to 9.9. klo 9:00-12:00 järjestetään etätenttinä koronasta johtuvien rajoitusten vuoksi. Jokainen opiskelija tekee MyCoursesissa julkaistavan tentin kotonaan omalla tietokoneellaan. Kurssin oppimateriaalin käyttö tässä tentissä on muuten sallittu, mutta sähköinen oppikirja ei ole käytössä tenttipäivänä. Jokainen opiskelija tekee tentin yksin, ja kaikki yhteistyö tentin aikana on ehdottomasti kielletty. Kaikki vilppiepäilyt lähetetään Perustieteiden korkeakoulun opintoasiain päällikön tutkittavaksi. Tarkempia ohjeita tenttiä varten on julkaistu alla. Jos sinulla on tentin aikana teknisiä ongelmia tenttitehtävien näkymisessä tai vastausten palauttamisessa, lähetä heti sähköpostia kurssin vastuuopettajalle kerttu.pollari-malmi@aalto.fi.

  The exam will be held as a remote exam in MyCourses on Sep 9th, 2021 starting at 9:00. See more detailed instructions below.

  Ohjeita 9.9. tenttiin

  • Tentti järjestetään etätenttinä MyCoursesissa 9.9.2021 klo 9:00 alkaen. Tenttiin täytyy ilmoittautua viimeistään viikko ennen tenttiä Sisussa. Testaa harjoittelutenttiä (julkaistu sivun vasemman reunan valikossa) ja myös sitä, että pystyt palauttamaan tehtäviä. Jos se ei onnistu harjoittelutentin kanssa, et pysty tekemään myöskään varsinaista tenttiä. Jos harjoittelutentti ei toimi sinulla, lähetä sähköpostia kurssin vastuuopettajalle kerttu.pollari-malmi@aalto.fi. Sekä harjoittelutentti että 26.5. pidetty tentti poistetaan näkyvistä tunti ennen tentin alkua, jotta joku ei vastaisi vahingossa väärän tentin kysymyksiin.
  • Tentissä saa käyttää kurssimateriaalia (esim. luentokalvot, harjoitustehtävät ja niiden malliratkaisut) vapaasti. Kurssin e-oppikirja (Ullman & Widom) ei ole käytössä tenttipäivänä, koska sen lisenssit riittäisivät vain muutamalle tenttijälle.
  • Tallenna etukäteen omalle koneellesi kaikki se kurssimateriaali, jota suunnittelet tarvitsevasi tentin aikana. Kurssihenkilökunta ei takaa, että esimerkiksi kurssin A+-sivut toimivat tentin aikana, vaikka niitä ei tarkoituksella laitetakaan pois toiminnasta tentin ajaksi.
  • SQL-käskyjen testaamista SQLitellä ei ole kielletty, mutta tentissä ei toimiteta mitään testitietokantaa kyselyjen testaamista varten. Tentissä on eri tietokanta (eri taulut) kuin luentoesimerkeissä ja harjoituksissa. Todennäköisesti tenttiaika ei riitä siihen, että ehtisi luoda testitietokannan ja testata kirjoitettavia SQL-kyselyitä siinä.
  • Yhtenä tenttitehtävänä on UML-kaavion laatiminen. Suosittelen, että käytät siihen omalla koneellasi olevaa piirustusohjelmaa, sillä erilaiset web-työkalut voivat toimia hitaasti. Tehtävän arvostelua ei muuteta siksi, että opiskelija on käyttänyt web-työkalua, joka ei olekaan toiminut tentin aikana. Voit halutessasi nopeuttaa kaavion piirtämistä sillä, että teet piirustusohjelmassasi etukäteen joukon tyhjiä luokkia, joita sitten täydennät tentin aikana. UML-kaavio palautetaan pdf-tiedostona. Myös kaavion piirtäminen käsin ja pdf- tai jpg-muodossa olevan valokuvan palauttaminen käsin piirretystä kaaviosta on sallittua, jos kuva on niin selvä, että kaikki kaavion merkinnät selviävät siitä yksikäsitteisesti.
  • Kaikenlainen yhteistyö tai neuvon kysyminen tentin aikana on kielletty. Mahdolliset vilppiepäilyt menevät Perustieteiden korkeakoulun opintoasian päällikön tutkittavaksi. Aikaisemmissa etätenteissä opiskelijoita on jäänyt kiinni luvattomasta yhteistyöstä.
  • Tietoa tenttivaatimuksista ja tenttitehtävistä on kerrottu alasivulla Luennot julkaistuissa viimeisen luennon kalvoissa. Periaatteessa kaikki luennoilla ja harjoituksissa esitetyt asiat kuuluvat tenttivaatimuksiiin, jos luentokalvoissa ei ole erikseen kerrottu, että jokin asia ei kuulu niihin.
  • Etätentissä tenttitehtävät annetaan MyCoursesissa ja ne palautetaan MyCoursesiin. Palautus ei sisällä mitään automaattitarkistusta, vaan vastaukset pisteytetään vasta tentin jälkeen.
  • Suomen- ja englanninkieliset tenttitehtävät julkaistaan tentin alkaessa MyCoursesissa kumpikin kieliversio omana alasivunaan. Linkit alasivuille ilmestyvät MyCoursesin vasemman reunan valikkoon tenttipäivänä klo 8:55.
  • Tenttiaika on klo 9:00-12:00. Lisäksi tehtävien palautukseen on annettu aikaa klo 12:15 asti. Tämä on kuitenkin vain vara-aika siltä varalta, että MyCourses ei pysty vastaanottamaan kaikkien opiskelijoiden palautuksia tarpeeksi nopeasti. Palauta vastauksesi kuhunkin tehtävään sitä mukaan kuin saat ratkaisusi valmiiksi. Klo 12:15 jälkeen palautettuja ratkaisuja ei arvostella lainkaan (paitsi niiden, joitka ovat saaneet etukäteen myönnetyn lisäajan tenttiin esimerkiksi lukihäiriön vuoksi).
  • Voit palauttaa saman tehtävän monta kertaa. Tällöin palautuksista viimeinen jää voimaan. Jos palautat useita versioita ratkaisusta, nimeä tiedostosi niin, että arvostelija näkee selvästi, mikä niistä on viimeisin ratkaisusi. MyCoursesissa on kuitenkin rajoitus, jonka mukaan samaan tehtävään voi palauttaa korkeintaan 20 tiedostoa.


  Instructions for the exam on Sep 9th

  • The exam will be held as a remote exam in MyCourses on Sep 9th, 2021 starting at 9:00. You must register for the exam in sisu.aalto.fi at the latest one week before the exam. The exam questions will be available in Finnish and in English. Test the practice exam (published in the menu on the left side of this page) and also that you are able to submit the solutions. If it fails with the practice exam, you will not be able to submit your solutions in the actual exam either. The practice exam and May exam will be removed from MyCourses one hour before the exam starts to prevent students from answering to a wrong exam by accident.
  • Course material (eg lecture slides, assignments and their model solutions) may be used freely in the exam. The course e-textbook (Ullman & Widom) is not available on exam day as its licenses would be sufficient for only 10 students.
  • Save all the course material you plan to need during the exam on your own computer in advance, because loading material during the exam can be slow. Also, the course staff does not guarantee that, for example, the A + pages of the course will work during the exam.
  • Testing SQL statements with SQLite is not prohibited, but you will not be given any test database for testing queries. The exam has a different database (different tables) than the lecture examples and exercises. Probably, the exam time is not enough to create a test database and test the SQL queries you write in it.
  • One of the problems of the exam is to create a UML diagram. I recommend that you use a drawing program on your own computer, as various web tools can be slow. The grading of the submission is not changed if the student has used a web tool that did not work during the exam. If you want, you can speed up the drawing of the diagram by making a number of blank classes in advance in your drawing program, which you then complete during the exam. The UML diagram is returned as a pdf file. It is also allowed to draw a diagram by hand and to submit a photograph in pdf or jpg format from a hand-drawn chart if the image is so clear that all the markings on the chart are clear and unambiguous.
  • Any kind of cooperation or asking for advice from others during the exam is absolutely forbidden. Any suspicion of fraud will be investigated by the SCI Manager of Academic Affairs. Unfortunately, in previous remote exams, some students have been caught.
  • Information on exam requirements and exam problems is described in the slides of the last lecture published on subpage Lectures (in Finnish) and in subpage Course information in English. In principle, all topics presented in lectures and exercises are included in the exam requirements, unless it is specifically stated that something does not belong to them.
  • In a remote exam, exam problems are given in MyCourses and submitted to MyCourses. All submission will be graded only after the exam.
  • Exam problems will be published at 8:55 on the exam day in MyCourses as a separate subpage. Finnish and English questions will be on separate subpages.
  • The exam time is from 9:00 to 12:00. As there may be congestion at the end of the exam, you are allowed to submit your solutions until 12:15. However, this is only a spare time in case MyCourses is unable to handle submissions from all students quickly enough. Submit your answers to each task as you complete your solution. Solutions returned after 12:15 will not be graded at all (except for the students who have been allowed extra time beforehand, because of dyslexia, for example).
  • You can submit the answer to the same problem many times. In this case, the last submission remains in effect. If you are submitting multiple versions of a solution, name your files so that the reviewer can clearly see which one is your latest solution. However, MyCourses has a limitation of up to 20 files that can be submitted to the same assignment.


  Kurssitentti ke 26.5. järjestetään etätenttinä

  Kurssin tentti ke 26.5. klo 17:00-20:00 järjestetään etätenttinä koronasta johtuvien rajoitusten vuoksi. Jokainen opiskelija tekee MyCoursesissa julkaistavan tentin kotonaan omalla tietokoneellaan. Kurssin oppimateriaalin käyttö tentissä on muuten sallittu, mutta sähköinen oppikirja ei ole käytössä tenttipäivänä. Jokainen opiskelija tekee tentin yksin, ja kaikki yhteistyö tentin aikana on ehdottomasti kielletty. Kaikki vilppiepäilyt lähetetään Perustieteiden korkeakoulun opintoasiain päällikön tutkittavaksi. Tarkempia ohjeita tenttiä varten julkaistaan viimeistään viikko ennen tenttiä.

  Toukokuun tentin lisäksi kurssista on kolme rästitenttiä syyskuussa 2021, lokakuussa 2021 ja helmikuussa 2022. Nämä tentit järjestetään tavallisena salitenttinä Otaniemessä ilman oppimateriaalin käyttömahdollisuutta, jos se on mahdollista koronatilanteen puitteissa.

  The course exam on May 26th will be a remote exam. More instructions will be published a week before the exam.

  Tentti 26.5.

  Linkit kurssin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiin tentteihin julkaistaan kurssin MyCourses-sivulla vasemman reunan valikossa tenttipäivänä klo 16:55. Tentti päättyy klo 20:00, mutta varmuuden vuoksi palautuksille on annettu aikaa klo 20:15 asti siltä varalta, että MyCoursesissa on ruuhkaa. Palauta kuitenkin jokainen vastauksesi sitä mukaa, kun saat tehtävän valmiiksi. Tarvittaessa voit palauttaa saman tehtävän uudelleen, jolloin viimeinen vastaus arvostellaan. Nimeä kuitenkin siinä tapauksessa mahdollinen palautustiedosto selvästi niin, että arvostelija näkee heti, mikä on viimeinen palautus. Voit käyttää tentissä kurssin oppimateriaalia (kirjaston e-kirja ei ole käytössä), mutta tentti pitää tehdän yksin, ei kaverin kanssa tai kaverin neuvojen avulla. Älä palauta mitään klo 20:15 jälkeen (ellet ole saanut etukäteen myönnettyä lisäaikaa tentin suorittamiseen esim. lukihäiriön vuoksi), sillä kurssihenkilökunta ei saa arvostella myöhässä palautettuja vastauksia.

  Jos tehtävissä on jokin tekninen ongelma, lähetä viesti kurssin Zulip-kanavalle, jota opettaja seuraa tentin ajan. Zulipissa ei kuitenkaan vastata itse tehtäviä ja niiden ratkaisuja koskeviin kysymyksiin (paitsi siinä tapauksessa, että jostain tehtävänannosta löytyy selvä virhe).

  Tarkempia ohjeita tenttiä varten on alempana.

  Links to May 26th exam in Finnish, Swedish and English will be published in MyCourses page of the course (menu in the left) at 4:55 p.m. on the day of the exam. The exam ends at 8:00 p.m., but because there will be about 500 students taking this exam, MyCourses takes submissions till 8:15 p.m. Submit your solutions to each problem as soon as you get them ready. If needed, you can resubmit the solution (the latest submission will be graded). Do not submit anything after 8:15 p.m. (unless you have been given extra time beforehand), because grading of late submissions is not allowed. You may use the material offered in the course, but the e-book of library is not available on the exam day. You must do the exam alone. Asking help from friends is not allowed

  If there are some technical problems, send a message to course Zulip Forum. The lecturer will follow it during the exam.

  See more detailed instructions below.


  Yksityiskohtaisempia ohjeita 26.5. tenttiin

  • Tentti järjestetään etätenttinä MyCoursesissa 26.5.2021 klo 17:00 alkaen. Jos olet ilmoittaunut kevään 2021 kurssille, tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Jos et ole ilmoittautunut kurssille, mutta haluat tulla tenttiin (huomaa, että kurssia ei voi suorittaa pelkällä tentillä), ilmoittaudu tenttiin Oodissa, jotta pääsisit käsiksi tenttikysymyksiin MyCoursesissa. Testaa harjoittelutenttiä (julkaistu sivun vasemman reunan valikossa) ja myös sitä, että pystyt palauttamaan tehtäviä. Jos se ei onnistu harjoittelutentin kanssa, et pysty tekemään myöskään varsinaista tenttiä.
  • Tentissä saa käyttää kurssimateriaalia (esim. luentokalvot, harjoitustehtävät ja niiden malliratkaisut) vapaasti. Kurssin e-oppikirja (Ullman & Widom) ei ole käytössä tenttipäivänä, koska sen lisenssit riittäisivät vain muutamalle tenttijälle.
  • Tallenna etukäteen omalle koneellesi kaikki se kurssimateriaali, jota suunnittelet tarvitsevasi tentin aikana. Kurssissa on samanaikaisesti noin 500 tenttijää, joten materiaalin lataaminen tentin aikana voi olla hidasta. Kurssihenkilökunta ei myöskään takaa, että esimerkiksi kurssin A+-sivut toimivat tentin aikana.
  • SQL-käskyjen testaamista SQLitellä ei ole kielletty, mutta tentissä ei toimiteta mitään testitietokantaa kyselyjen testaamista varten. Tentissä on eri tietokanta (eri taulut) kuin luentoesimerkeissä ja harjoituksissa. Todennäköisesti tenttiaika ei riitä siihen, että ehtisi luoda testitietokannan ja testata kirjoitettavia SQL-kyselyitä siinä.
  • Yhtenä tenttitehtävänä on UML-kaavion laatiminen. Suosittelen, että käytät siihen omalla koneellasi olevaa piirustusohjelmaa, sillä erilaiset web-työkalut voivat ylikuormittua suuren tenttijämäärän vuoksi. Tehtävän arvostelua ei muuteta siksi, että opiskelija on käyttänyt web-työkalua, joka ei olekaan toiminut tentin aikana. Voit halutessasi nopeuttaa kaavion piirtämistä sillä, että teet piirustusohjelmassasi etukäteen joukon tyhjiä luokkia, joita sitten täydennät tentin aikana. UML-kaavio palautetaan pdf-tiedostona. Myös kaavion piirtäminen käsin ja pdf- tai jpg-muodossa olevan valokuvan palauttaminen käsin piirretystä kaaviosta on sallittua, jos kuva on niin selvä, että kaikki kaavion merkinnät selviävät siitä yksikäsitteisesti.
  • Kaikenlainen yhteistyö tai neuvon kysyminen tentin aikana on kielletty. Mahdolliset vilppiepäilyt menevät Perustieteiden korkeakoulun opintoasian päällikön tutkittavaksi. Aikaisemmissa etätenteissä opiskelijoita on jäänyt kiinni luvattomasta yhteistyöstä.
  • Tietoa tenttivaatimuksista ja tenttitehtävistä on kerrottu alasivulla Luennot julkaistuissa viimeisen luennon kalvoissa. Periaatteessa kaikki luennoilla ja harjoituksissa esitetyt asiat kuuluvat tenttivaatimuksiiin, jos luentokalvoissa ei ole erikseen kerrottu, että jokin asia ei kuulu niihin.
  • Etätentissä tenttitehtävät annetaan MyCoursesissa ja ne palautetaan MyCoursesiin. Palautus ei sisällä mitään automaattitarkistusta, vaan vastaukset pisteytetään vasta tentin jälkeen.
  • Tenttitehtävät julkaistaan tentin alkaessa MyCoursesissa omana alasivunaan. Suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä tehtäviä varten on omat alasivunsa. Voit valita näistä haluamasi siitä riippumatta, minkä kielivalinnan olet ilmoittanut kurssille ilmoittautuessasi. Vastaa kuitenkin kaikkiin kysymyksiin samassa kieliversiossa. Lisään eri kieliversioihin linkit pdf-tiedostoihin, jotka sisältävät kysymykset muilla kielillä.
  • Tenttiaika on klo 17:00-20:00. Koska tentin lopussa voi olla ruuhkaa, tehtävien palautukseen on annettu aikaa klo 20:15 asti. Tämä on kuitenkin vain vara-aika siltä varalta, että MyCourses ei pysty vastaanottamaan kaikkien opiskelijoiden palautuksia tarpeeksi nopeasti. Palauta vastauksesi kuhunkin tehtävään sitä mukaan kuin saat ratkaisusi valmiiksi. Klo 20:15 jälkeen palautettuja ratkaisuja ei arvostella lainkaan (paitsi niiden, joitka ovat saaneet etukäteen myönnetyn lisäajan tenttiin esimerkiksi lukihäiriön vuoksi).
  • Voit palauttaa saman tehtävän monta kertaa. Tällöin palautuksista viimeinen jää voimaan. Jos palautat useita versioita ratkaisusta, nimeä tiedostosi niin, että arvostelija näkee selvästi, mikä niistä on viimeisin ratkaisusi. MyCoursesissa on kuitenkin rajoitus, jonka mukaan samaan tehtävään voi palauttaa korkeintaan 20 tiedostoa.


  More detailed instructions for the exam on May 26th

  • The exam will be held as a remote exam in MyCourses on May 26th, 2021 starting at 17:00. If you have registered for the spring 2021 course, you do not need to register for the exam separately. If you have not registered for the course, but want to take the exam (note that the course cannot be completed with the exam alone), register for the exam in Oodi to access the exam questions in MyCourses. Test the practice exam (published in the menu on the left side of this page) and also that you are able to submit the solutions. If it fails with the practice exam, you will not be able to submit your solutions in the actual exam either.
  • Course material (eg lecture slides, assignments and their model solutions) may be used freely in the exam. The course e-textbook (Ullman & Widom) is not available on exam day as its licenses would be sufficient for only 10 students.
  • Save all the course material you plan to need during the exam on your own computer in advance. There will be about 500 students taking the exam at the same time, so loading material during the exam can be slow. Also, the course staff does not guarantee that, for example, the A + pages of the course will work during the exam.
  • Testing SQL statements with SQLite is not prohibited, but you will not be given any test database for testing queries. The exam has a different database (different tables) than the lecture examples and exercises. Probably, the exam time is not enough to create a test database and test the SQL queries you write in it.
  • One of the problems of the exam is to create a UML diagram. I recommend that you use a drawing program on your own computer, as various web tools can be overloaded due to the large number of participants. The grading of the submission is not changed if the student has used a web tool that did not work during the exam. If you want, you can speed up the drawing of the diagram by making a number of blank classes in advance in your drawing program, which you then complete during the exam. The UML diagram is returned as a pdf file. It is also allowed to draw a diagram by hand and to submit a photograph in pdf or jpg format from a hand-drawn chart if the image is so clear that all the markings on the chart are clear and unambiguous.
  • Any kind of cooperation or asking for advice from others during the exam is absolutely forbidden. Any suspicion of fraud will be investigated by the SCI Manager of Academic Affairs. Unfortunately, in previous remote exams, some students have been caught.
  • Information on exam requirements and exam problems is described in the slides of the last lecture published on subpage Lectures (in Finnish) and in subpage Course information in English. In principle, all topics presented in lectures and exercises are included in the exam requirements, unless it is specifically stated that something does not belong to them.
  • In a remote exam, exam problems are given in MyCourses and submitted to MyCourses. All submission will be graded only after the exam.
  • Exam problems will be published at the start of the exam in MyCourses as a separate subpage. There are separate subpages for problems in Finnish, Swedish and English. You can choose what you want from these, regardless of which language choice you indicated when you registered for the course. However, answer all problems in the same language subpage. The lecture will add links to pdf files which contain problems in other languages.
  • The exam time is from 17:00 to 20:00. As there may be congestion at the end of the exam, you are allowed to submit your solutions until 20:15. However, this is only a spare time in case MyCourses is unable to handle submissions from all students quickly enough. Return your answers to each task as you complete your solution. Solutions returned after 20:15 will not be graded at all (except for the students who have been allowed extra time beforehand, because of dyslexia, for example).
  • You can submit the answer to the same problem many times. In this case, the last submission remains in effect. If you are submitting multiple versions of a solution, name your files so that the reviewer can clearly see which one is your latest solution. However, MyCourses has a limitation of up to 20 files that can be submitted to the same assignment.


  Kurssista ei ole suunnitteilla kesäkurssia


  Olen saanut jonkin verran kyselyjä siitä, järjestetäänkö kurssista kesäkurssi. Kurssista ei ole tulossa kesäkurssia.

  Zulip-ohjeet

  Alasivulla Zulip-ohjeet on nyt ohjeet siitä, miten pääset kirjautumaan kurssin Zulip-kanavalle ja voit esittää siellä kurssiin liittyviä kysymyksiä sekä etsiä ryhmää harjoitustyöhön.


  Kurssijärjestelyistä lyhyesti

  Kurssi alkaa luennolla 8.2. klo 12:15-14. Luennot ovat etäluentoja Zoomin avulla (mahdollisesti osin etukäteen tallennettuja) ja ne lisäksi tallennetaan niin, että ne ovat nähtävillä kurssin MyCourses-sivuilla jälkikäteen.

  Periodissa III on kaksi luentoa maanantaisin 8.2. ja 15.2. klo 12:15-14, periodissa IV kuusi luentoa tiistaisin klo 12:15-14 ja periodissa V viisi luentoa maanantaisin klo 12:15-14.

  Kurssilla on pakollinen 2-3 hengen ryhmissä tehtävä harjoitustyö, jonka ensimmäinen osa pitää palauttaa viimeistään 9.4. klo 20:00 ja toinen osa viimeistään 12.5. klo 20:00. Ennen palautusten määräaikoja järjestetään assistenttien etäneuvontavastaanottoja Zoomin avulla.

  Kurssilla on lisäksi viisi harjoitustehtäväkierrosta. Harjoitustehtävät eivät ole pakollisia, mutta niistä voi saada lisäpisteitä hyväksyttyyn tenttisuoritukseen. Harjoitustehtäväkierrosten palautusten määräajat ovat 6.3., 20.3., 3.4., 24.4. ja 22.5. klo 10:00 aamulla. Ennen harjoitustehtävien palautusten määräaikaa järjestetään Zoomin avulla assistenttien etäneuvonta-aikoja, joissa voi kysyä harjoitustehtäviin liittyvistä asioista.

  Kurssilla ei siis ole keväällä 2021 luentoja eikä harjoitustilaisuuksia paikan päällä Otaniemessä, vaan sekä luennot että harjoitustyö- ja harjoitustehtäväneuvonta järjestetään etäopetuksena.

  Lisäksi kurssilla on pakollinen tentti. Ensimmäinen tentti järjestetään tenttijärjestykseen merkittynä aikana 26.5. klo 17:00-20:00. Jos koronatilanne sallii, tentti järjestetään paikan päällä Otaniemessä perinteisenä salitenttinä. Jos tämä ei ole mahdollista, niin tarkemmista tenttijärjestelyistä ilmoitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä.