Topic outline

 • General

  Liikennehaasteen kuvaus

  Liikennehaasteen tavoitteena on löytää innovatiivisia ja uusia ratkaisuja liikkumisen, arkielämän sujuvuuden ja elinkeinojen näkökulmista maankäytön suunnitteluun sekä palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Kilpailuun ilmoittuneista opiskelijoista muodostetaan joukkueet, joiden tehtävänä on suunnitella ratkaisu haasteen aiheena olevaan teemaan. Aihe julkaistaan kilpailun alkaessa. Joukkueissa on mukana eri alojen opiskelijoita (esim. liikenneala, arkkitehtuuri, yhdyskuntasuunnittelu, yhdyskuntatekniikka, maantiede, psykologia, sosiologia, taloustiede, valtiotiede, jne.). Tilaajan edustajat toimivat tuomareina ja valitsevat liikennehaasteen voittajan. Hyvät ideat viedään jatkosuunnitteluun ja mahdollisuuksien mukaan toteutukseen.

  Kilpailu mahdollistaa uusien ideoiden ja innovaatioiden synnyn, ja tilaajatahot saavat kehitysideoita alueiden ja liikenteen kehittämiseen. Opiskelijat pääsevät tutustumaan oikeaan projektityöskentelyyn, ja oppiminen on tehokasta ja käytännönläheistä. Opiskelijat saavat osallistumisesta opintopisteitä. Kilpailu mahdollistaa tehokkaan verkottumisen yliopiston, yritysmaailman sekä aluekehityksen ja liikennealan päättäjätahojen välillä. Ala saa positiivista näkyvyyttä.

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija on osallistunut ryhmän tuottavana jäsenenä liikkumisen ja maankäytön kehittämiseen liittyvien uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen:
  • opiskelija on perehtynyt asemanseutujen kehittämiskonsepteihin, matkaketjujen kehittämiseen, liikkumisen palveluihin ja kaupunkikehittämiseen ja maankäytön kehittämiseen asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinoelämän yhteyksien näkökulmasta,
  • opiskelija on perehtynyt liikenteen ja maankäytön yhteiskehittämisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin ja soveltanut oppimaansa suunnittelutehtävän ratkaisemisessa tiiviin projektityöskentelyn avulla monialaisessa ryhmässä,
  • opiskelija on kehittänyt valmiuksiaan raportoida ryhmässä tehdyn suunnittelu- ja kehittämistyön tulos kirjallisena ja suullisena esityksenä.

  Opintosuoritus jakautuu (5 op) kolmeen osaan:
  1. Ennakkotehtävänä ennakkoaineistoon tutustuminen ja kirjallisen raportin tuottaminen ennen kilpailua vastaamalla annettuihin kysymyksiin (essee)
  2. Kilpailun hyväksytty suoritus osana opiskelijaryhmää kilpailun ohjeiden mukaisesti 20.-23.10.2020.
  3. Oppimispäiväkirjan laatiminen kilpailun jälkeen

  Ennakkotehtävän ja oppimispäiväkirjan suoritusohjeet on kuvattu tarkemmin tehtäväosiossa ja osallistujille lähetetyssä sähköpostiviestissä. Ennakkotehtävä ja oppimispäiväkirja palautetaan Tehtävät-osiossa oleviin palautuskansioihin.

  Arviointi
  • Hyväksytty/hylätty. Hyväksytyn kokonaissuorituksen saamiseksi tulee kussakin osatehtävässä olla hyväksytty suoritus.