Topic outline

 • Kurssin laajuus

  5 op

  Kurssin asema

  Kurssi kuuluu Rakennetun ympäristön pääaineen valinnaisiin opintoihin. Kurssin voi sisällyttää myös rakennetun ympäristön sivuaineeseen tai vapaasti valittaviin kandivaiheen opintoihin. Muut kuin Aalto-yliopiston opiskelijat voivat osallistua kurssille joustavan opinto-oikeuden avulla ja kurssi on myös avoimen yliopiston tarjonnassa.

  Kurssin sisältö

  Liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Kestävän liikennejärjestelmän ominaisuudet. Liikenteen energiankulutus. Eri liikennemuotojen sekä väylien rakentamisen ja ylläpidon vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön. Liikenneturvallisuus. Liikennejärjestelmän kestävyyden arviointi ja kestävyyttä edistävät keinot.

  Kurssin osaamistavoitteet

  Kurssin suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet
  • ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaan liittyvää tietoa
  • tunnistaa tulevia liikkumis- ja kuljetustarpeita ja osaa määritellä niiden toteuttamismahdollisuuksia
  • ymmärtää kestävyyden ulottuvuuksia ja käsitteitä ja vuorovaikutussuhteita liikennejärjestelmässä
  • tietää liikenteen vaikutusten määrittämismenetelmiä
  • ymmärtää liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta rakennetussa ympäristössä
  • käsittää liikennejärjestelmän toiminnot ja vaikutukset niitä tuottavien, käyttävien ja kokevien osapuolten kannalta.

  Kurssin suoritustapa

  Kolme osasuoritusta, kaikki suoritettava hyväksytysti

  1. Kurssin alkuosan suorittaminen

  • vaihtoehtoiset suoritustavat ovat luentokuulustelu ma 14.3.2022 ja kurssin alkuosan oppimispäiväkirja ajalta 28.2.-11.3.2022
  • arvostelu 0-5, suoritettava hyväksytysti, arvosanaksi tulee vaihtoehtoisista suoritustavoista paremman arvosana (molempien suoritus mahdollinen)
  • painoarvo loppuarvosanassa 1/3


  2. Pakolliset harjoitukset

  • hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä vastausta kaikissa harjoituksissa


  3. Kurssin loppuosan suorittaminen

  • osasuorituksessa laaditaan pienryhmässä dialogioppimispäiväkirja ja tehdään projektityö
  • molempien arvostelu 0-5, molemmat suoritettava hyväksytysti
  • kummankin painoarvo loppuarvosanassa 1/3


  Dialogioppimispäiväkirja toteutetaan ryhmäpäiväkirja
  na, jossa kukin ryhmän jäsen kirjoittaa säännöllisesti yhteiseen oppimispäiväkirjaan ja lukee samalla mitä muut ovat kirjoittaneet. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee kirjoittaa vuorollaan jäsennelty tekstikappale, jossa kommentoi mahdollisia aiempia esitettyjä ajatuksia teemasta ja tuo esiin yhden uuden ja tärkeän näkökulman aiheesta sitä ja siihen liittyvää oppimista käsitellen. Kurssin päätteeksi laaditaan samalla menetelmällä yhteenveto-osuus kurssista.

  Projektityössä tarkastellaan ryhmälle annettua aihetta, laaditaan siitä posteri tai video, joka esitellään muiden ryhmien opiskelijoille. Projektityön suoritusvaatimuksiin kuuluu vähintään neljän muun ryhmän töihin tutustuminen ja arviointi sekä oman ryhmän vertaisarviointi.

  Projektitöitä tulee myös käsitellä ryhmäpäiväkirjassa muiden teemojen tapaan.

  Kurssin opettajat

  Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja Jouni Ojala, jouni.ojala@aalto.fi

  Kurssin ohjelma (päivitetty 25.2.2022)

  Kurssiohjelman mukainen opetus tapahtuu lähiopetuksena seuraavissa opetustiloissa: maanantaisin ja tiistaisin klo 14-16 kandidaattikeskuksen (Otakaari 1) M-siiven toisessa kerroksessa salissa M1 (M232) ja perjantaisin klo 10-12 K1-talon (Otakaari 4) kolmannessa kerroksessa salissa 326.

  Pvm  vko  klo  aihe 
  ma 28.02.2022
  9
  14.15-16.00
  Kurssin aloitus. Liikennejärjestelmän perusteet: liikkuminen ja kuljetukset
  ti 01.03.2022
  9
  14.15-16.00
  Liikennejärjestelmän perusteet: infrastruktuuri ja palvelut
  pe 04.03.2022
  9
  10.15-12.00
  Liikennejärjestelmän perusteet. Harjoitus.
  ma 07.03.2022
  10
  14.15-16.00
  Kestävä kehitys ja liikenne: käsitteet, liikennejärjestelmän taloudellinen kestävyys
  ti 08.03.2022
  10
  14.15-16.00
  Kestävä kehitys ja liikenne. Harjoitus.
  pe 11.03.2022
  10
  10.15-12.00
  Kestävä kehitys ja liikenne: elinkaariajattelu, vaikutusten arviointi
  ma 14.03.2022
  11
  14.15-16.00
  Luentokuulustelu
  ti 15.03.2022
  11
  14.15-16.00
  Liikenteen vaikutukset: energiankulutus ja päästöt ilmaan, vieraileva luennoitsija Kari Mäkelä
  pe 18.03.2022
  11
  10.15-12.00
  Liikenteen vaikutukset: melu ja tärinä.
  ma 21.03.2022
  12
  14.15-12.00
  Liikenteen vaikutukset. Harjoitus.
  ti 22.03.2022
  12
  14.15-16.00
  Liikenneturvallisuus
  pe 25.03.2022
  12
  10.15-12.00
  Liikenneturvallisuus
  ma 28.03.2022
  13
  14.15-16.00
  Liikenneturvallisuus. Harjoitus.
  ti 29.03.2022
  13
  14.15-16.00
  Älykäs liikennejärjestelmä, staff scientist Iisakki Kosonen
  pe 01.04.2022 13
  10.15-12.00 Tien ja kadun vaatima tila
  ma 04.04.2022 14
  14.15-16.00
  Liikenteen sosiaalinen kestävyys, esteettömyys
  ti 05.04.2022
  14
  14.15-16.00
  Projektitöiden esittely I
  pe 08.04.2022
  14
  10.15-12.00
  Projektitöiden esittely II
  ke 13.04.2022
  15
  18.00
  Ryhmäpäiväkirjojen palautusaika päättyy
 • Kurssipalautejärjestelmä

  Aalto-yliopistossa kurssipalautetta annetaan nykyisin kunkin kurssin päätteeksi sähköisesti Webropol-lomakkeella. Kurssipalaute on anonyymi palautteenantoväylä ja se on käytössä kaikilla kursseilla. Kun kysely julkaistaan, opiskelija saa sähköpostiinsa linkin, jota seuraamalla hän pääsee vastaamaan. Opiskelijoilla on kolme viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Kolme päivää ennen kyselyn sulkeutumista järjestelmä lähettää muistutusviestin niille opiskelijoille, jotka eivät ole vielä antaneet palautetta.

  Käsiteltyään ja analysoituaan palautteen opettaja antaa opiskelijoille vastapalautetta esim. kurssin MyCourses kotisivulla. Palaute otetaan huomioon kurssia kehitettäessä. Lopuksi laitos tai koulutusohjelma kokoaa kurssien palautteet koulutusohjelman sisällön ja rakenteen kehittämisen pohjaksi.

  Varsinaisen kurssipalautteen lisäksi opiskelijapalautetta on mahdollista antaa myös jo ennen kurssia tai sen aikana, joko suullisesti tai kirjallisesti esim. sähköpostitse kurssin opettajille. Kun palautetta saadaan jo kurssin aikana, opettajilla on mahdollisuus tehdä tarvittavia muutoksia jo käynnissä olevan kurssin kuluessa.

  Kevät 2022

  Kevään 2022 kurssilta palautetta kerättiin Wepropol-kyselyllä.
  Vastausprosentti oli 37,7 %.
  Yleisarvosana (asteikolla 1-5): 3,57
  Mediaaniarviot palautekysymyksiin:
  - Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena: Erittäin hyvä (4/5)
  - Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohjeistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia): Mitoituksen mukaisesti (3/5)
  - Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa: Täysin samaa mieltä (5/5)

  Opettajan vastapalaute:

  Kurssin opiskelijamäärä vaikuttaa olevan edelleen kasvussa kaikkien kurssille osallistuvien opiskelijoiden edustamien aineryhmien osalta. Kurssi järjestettiin parin poikkeusvuoden jälkeen jälleen lähiopetusta täysipainoisesti hyödyntäen, tarjoamalla lisäksi viime vuoden luentovideotallenteet opiskelijoiden käytettäväksi päivitetyn luentoaineiston ohella.

  Saadun palautteen perusteella kurssi onnistui jälleen hyvin. Luokittelevan palautteen jakauma vastasi aiempien vuosien vastaavia. Arviointikohdassa ’Tapa, jolla opetus toteutettiin’ palattiin poikkeusvuosien edeltävälle korkealle tasolle ja kohdassa ’Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa’ opiskelijoiden tyytyväisyys ylitti aiemmat arviot. Kurssikyselyyn vastanneissa oli erittäin tasapuolisesti edustettuna sekä kurssia kaikilla eri tavoitetasoilla ja kurssiarvosanoilla suorittaneet että eri opintosuunnilta tulevat opiskelijat.

  Palautetta antaneiden osuus oli 3/8 kurssin suorittajista. Sanallista palautta tuli vain noin joka toiselta vastaajalta. Oppimista edistäneinä asioina mainittiin useimmin laskuharjoitukset, monipuoliset ja joustavat suoritustavat ja -järjestelyt, projektityö ja sen esittely näyttelykävelynä sekä oppimispäiväkirjat. Oppimista haitanneista seikoista mikään ei saanut kahta useampaa mainintaa. Palautteen ja myös oppimispäiväkirjojen perusteella kurssi on koettu monipuoliseksi, mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi. Kurssin kehittämistä jatketaan ilmenneiden vähäistenkin ongelmakohtien korjaamisella ja sisällön sekä aineiston parantamisella.

  Kevät 2021

  Kevään 2021 kurssilta palautetta kerättiin Wepropol-kyselyllä.
  Vastausprosentti oli 44,4 %.
  Yleisarvosana (asteikolla 1-5): 3,46
  Mediaaniarviot palautekysymyksiin:
  - Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena: Erittäin hyvä (4/5)
  - Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohjeistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia): Mitoituksen mukaisesti (3/5)
  - Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)

  Kevät 2020

  Kevään 2020 kurssilta palautetta kerättiin Wepropol-kyselyllä.
  Vastausprosentti oli 43,2 %.
  Yleisarvosana (asteikolla 1-5): 3,56
  Mediaaniarviot palautekysymyksiin:
  - Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena: Erittäin hyvä (4/5)
  - Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani: Ei samaa eikä eri mieltä/Jonkin verran samaa mieltä (3,5/5)
  - Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohjeistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia): Mitoituksen mukaisesti (3/5)
  - Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)

  Kevät 2019

  Kevään 2019 kurssilta palautetta kerättiin Wepropol-kyselyllä.
  Vastausprosentti oli 35,3 %.
  Yleisarvosana (asteikolla 1-5): 4,08
  Mediaaniarviot palautekysymyksiin:
  - Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena: Erittäin hyvä (4/5)
  - Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani: Jonkin verran/täysin samaa mieltä (4,5/5)
  - Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohjeistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia): Mitoituksen mukaisesti (3/5)
  - Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa: Jonkin verran/täysin samaa mieltä (4,5/5)

  Kevät 2018

  Kevään 2018 kurssilta palautetta kerättiin Wepropol-kyselyllä.
  Vastausprosentti oli 55,6 %.
  Yleisarvosana (asteikolla 1-5): 3,60
  Mediaaniarviot palautekysymyksiin:
  - Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena: Hyvä / Erittäin hyvä (3,5/5)
  - Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohjeistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia): Mitoituksen mukaisesti (3/5)
  - Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)