Topic outline

 • Kurssin luennot ovat keväällä.


  Kurssilla käsitellään ympäristöoikeuden ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita (esim. MRL:n uudistus, lunastuslain uudistaminen, ilmastolainsäädännön kehittäminen, luonnonsuojelulain uudistaminen, jne.) ja mahdollisesti tuoretta oikeuskäytäntöä (esim. ympäristönsuojelu ja investointihankkeet). Kurssi on tarkoitettu juridiikan ja erityisesti ympäristöoikeuden perustiedot omaaville. Kurssille kannattaa osallistua, jos nämä tiedot ovat hallussa esimerkiksi kurssin Institutions in Real Estate Economics tultua suoritetuksi tai perehtymällä muutoin ympäristölainsäädäntöön (esim. Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula, Vihervuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2010) edes kursorisesti läpikäyty, jotta suurinpiirtein on käsitys tärkeimmistä laeista).

  Luentot järjestetään siten, että osallistuminen Teamsissa on mahdollista (linkit Teams-luennoille päivämäärässä).

  Kurssin alustava aikataulu:  - aihealueiden muutokset todennäköisiä

  Luennot ovat klo 9-12, tiistaisin ja keskiviikkoisin (aloitus 9.15, MyCoursesin kalenterissa kellonajat väärin, Sisussa oikein):

  Ti 3.5. Ympäristölainsäädäntö ja -lainsäädännön muutoksista (toteutuneita ja tulossa olevia muutoksia), Ekroos
  Ke 4.5. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen rakentamislaiksi ja MRL:n muutoksiksi (mitä muuttuisi ja mikä jäisi ennalleen)

  Ti 10.5. Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö, lunastuslainsäädäntö
  Ke 11.5. Ilmastolainsäädännöstä

  Ti 17.5. Luonnonsuojelulaki, vesilaki, yms.
  Ke 18.5. Jälkikäteisestä ja toissijaisesta ympäristövastuusta


  Harjoitustehtävät

  - 3 harjoitustehtävää (ks. harjoitustehtävät)
  - suoritettava hyväksytysti
  - dead line 24.5. klo 12.

  Kurssi on kuitenkin mahdollista suorittaa referaatilla milloin tahansa. Ks. ohjeita vasemmalta.

 • Referaatit, ohjeet - Instructions for compiling summaries

  • Referaatti on mahdollista laatia ympäristönsuojelu-, ilmasto-, luonnonsuojelu- sekä kaavoitus- ja rakentamisoikeuden alaan kuuluvasta teoksesta (ks. "ympäristöoikeus - aineistoa", huomio myös linkit). Referaatti opintopisteytytettään seuraavasti: 133 teoksen sivua = 1 op (266 s. = 2 op, jne.) eli 6 op = n. 800 sivua . (Hallituksen esitysten osalta pisteytyssääntö on kaksipalstaisuuden vuoksi seuraava: 1 op = 66 HE-sivua (mukaan ei lueta itse lakiehdotusta eli sitä osaa, jossa ovat pykälät).

  1 op:n referointi on n. 6-8 sivua (6 op, n. 40-45 sivua). Sivulla n. 40 tekstiriviä, vasen marginaali n. 3,5 cm ja oikea marginaali n. 2,5 cm.

  Referaatin kansilehdelle tulee aina sisällyttää ainakin seuraavat tiedot:

  - referoitu aineisto (tekijä ja nimi),

  - referoitujen sivujen määrä ja sovittu opintopistemäärä,

  - referaatin tekijän nimi ja opiskelijanumero, ja

  - päivämäärä.

  Ks. alta yleisesti referaatin kirjoittamisesta.

  Referaatin kansilehden jälkeen 1 sivu, jolle oma lyhyt arvio (6-10 riviä riittää) omasta oppimisesta:

  Mitä tiesin aihepiiristä?

  Mitä en tiennyt?

  Mitä tuli oppia?

  Miten paneuduin ja panostin tehtäviin sekä työn eri vaiheisiin?

  Mitä ongelmia työskentelyssä ilmeni?

  Saavutinko tavoitteeni?

  Mitä koen oppineeni?

  Kirjoja referoitaessa on oman oppimisen kannalta järkevää katsoa Edilexistä tai Finlexistä kirjan ilmestymisen jälkeen tehdyt tärkeimmät lainsäädännön muutokset.

  Referaatin palautuksilla ei pääsääntöisesti ole määräpäivää, vaan niitä on mahdollista palauttaa oman aikataulun mukaisesti. Referaatti palautetaan sähköpostin liitetiedostona mieluiten pdf-muodossa.

  Referaatin suorittamisesta tulee sopia etukäteen prof. Ari Ekroosin kanssa (ari.ekroos at aalto.fi)


  INSTRUCTIONS
  6 cr summary should be around 35 to 45 pages. (Page: 40 rows, left margin 3,5 cm and right margin 2,5 cm.)
  Separate cover page should include:
  - name of the book, author of the book, number of the pages
  - name of the student, student number
  - the date

  After the cover page, 1 pages including information:
  Previous knowledge of the subject.
  What did I not know?
  What was to be learned?
  Matters learned.
  How much effort the paper required.
  Possible problems related to work.
  Learning (what, relevance, etc.).

  There is not fixed deadline for summaries. They should be send as email attachments in pdf-form.

  Aineistoa:

  Vesitalousoikeus

  • Vesitalousoikeuden voi tehdä joko 5:n tai 6:n opintopisteen laajuisena. Siihen kannattaa yhdistää esimerkiksi ympäristönsuojeluoikeutta tai luonnonsuojeluluoikeutta.

  Aineistoa: (5 op)

  - Uudistunut vesilaki 2011, Ympäristöministeriön raportteja 1/2012. (pdf, on saatavilla internetistä), Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2012), Vesitaloushankkeita/vesilakia koskeva osuus. (3 op) + 2 op ympäristönsuojeluoikeutta em. teoksesta; tai
  - Ympäristöoikeus (Kuusineimi ym., 2012 painoksesta) vesitalous (s. 951-1101, 150 sivua = 2 op, koska teoksen sivuilla on paljon tekstiä) + 3 op ympäristönsuojelu- ja/tai luonnonsuojeluoikeutta (esim. samasta teoksesta); taikka
  - Hollon Vesioikeus 2014 teos (540 sivua = 4 op) + 1 op (esim. suojeluoikeutta tai EU-oikeutta)

  Referaattia tehdessä kannattaa samalla lukea myös lakitestiä (Edilexisistä tai Finlexistä), sillä lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti.

  Suojeluoikeus

  • Suojeluoikeudesta (korvaten poistuneen Luonnon- ja kulttuuriperinnönsuojeluoikeuden) on mahdollista tehdä referaatti seuraavasti:

  - Suvantola ja Similä: Luonnonsuojeluoikeus 2011, 360 sivua eli 2,7 op

  - rakennusperintölaki HE 101/2009, n. 32 sivua * 2 (poislukien itse säädösteksti) = 64 sivua eli n. 0,5 op.

  Luonnonsuojelulaki uudistuu ja referaatissa on huomioitava myös hallituksen esitys luonnonsuojelulaiksi https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_76+2022.pdf

  YHTEENSÄ: 405 sivua eli 3 op. (Referaatin pituus n. 20 sivua.)


  Maankäyttö- ja rakennuslakia ehdotetaan uudistettavaksi siten, että kaavoitus ja rakentaminen erotetaan eri lakeihin. Ehdotukset, jotka johtavat lainsäädännöksi, kannattaa huomioida:

  - hallituksen esitys rakentamislaiksi https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+139/2022

  - hallituksen esitys laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_140+2022.pdf

  Referaatissa on huomioitava myös aiemmat maankäyttö- ja rakennuslain muutokset (ks. MRL - linkki Edilexiin, joka toimii Aallon verkossa.)
  Referaatti voi olla osittain tai kokonaan myös joltakin muulta ympäristöoikeuden osa-alueelta, esim. ilmasto-oikeus, kv. ympäristöoikeus, EU ympäristöoikeus, jne..

  Referaatin kirjoittamisesta

  Referaatti on sisällöltään ja muodoltaan tiivistelmää väljempi ja sitä laajempi. Referoija poimii käsiteltävästä materiaalista pääkohdat, oikeudellisesti merkittävimmät seikat ja perustelut niille. Alkuperäistyön runko tulee referaatissa näkyviin, ja pääasiat erottuvat sivuasioista.

  Referoija tarjoaa vastaanottajalle alkuperäistekstin uudessa muodossa, lyhennettynä. Referaatissa esitetään vain tosiasioita.

  Referaatti on rakennettava sekä kielellisesti että teknisesti mahdollisimman helposti omaksuttavaksi. Ilmaisussa on vältettävä laveutta, mutta luettavuutta ei silti saa heikentää ylenmääräisellä tiiviydellä. Epähavainnollista abstraktisuutta on vältettävä, samoin pyöreitä yleistyksiä.

  Referaatin laatijan on käytettävä täydellisiä virkkeitä, ja virkkeet on muotoiltava itse. Runsas sitaattien käyttö ei ole suotavaa niin kuin eivät myöskään vieraskielisen tekstin virkkeiden suorat käännökset. Jotta lähtöteksti ei vaikuttaisi liikaa referoijan omaan sanontaan ja eikä houkuttelisi kokonaisten virkkeiden lainaamiseen, usein kannattaa referaattia kirjoittaessaan työskennellä esimerkiksi seuraavasti: Lue ensin tekstin sisällysluettelo ja sen jälkeen itse teksti. Kirjoita referaatti omin sanoin. Tarkasta sitten yksityiskohdat ja muotoile ne sopiviksi. Korjaa lopuksi kieliasu.


 • Tallenteista linkki päivän mukaan. Ne vanhenevat nopeasti. Toiminnassa on ollut ongelmia, jotka johtuvat joko minun määrityksistäni tai sitten Teamsin "ominaisuuksista". Joissakin tapauksissa tulee minulle (tai jopa jollekin muulle) hyväksymispyyntö (jos tulee jollekin muulle, niin hyväksykää vaan).

  Tallenteet:

  3.5.

  4.5.

  10.5.

  11.5.

  17.5.

  18.5.


 • Järjestän tentin täällä MyCoursesissa 1.9.2022, jos joku ilmoittautuu minulle sähköpostitse.

  Tentti MyCoursesissa 7.6.2022 klo 14.

  Ilmeisesti aloitusaika näkyy väärin (itse en näe miten näkyy opiskelijoille). Aloitus klo 14. (Yritän vielä säätää kelloa.)

  Jos tentin aikana tulee teknisiä ongelmia, voit olla minuun yhteydessä:

  - sähköpostilla: ari.ekroos@aalto.fi tai

  - tekstiviestillä 0503734893.


 • HARJOITUSTEHTÄVÄT

  Palautettava kolme tehtävää. On mahdollista tehdä vaikka kaikki oikeustapausanalyyseinä. Ei siis tarvitse tehdä eri "asiaryhmistä".
  Laajuus: enintään 4 sivua, vähintään 2 sivua/tehtävä.

  Oikeustapausanalyysissä lyhyt selostus siitä, mitä viranomainen on päättänyt (esim. "hyväksyi X:n kunnan Y-alueella asemakaavan" tai "päätti myöntää luvan" + lyhyesti sisällöstä). Sen jälkeen lyhyesti millä perusteilla valitettiin ja miten hallinto-oikeus ratkaisi. Tarkemmin sitten miten KHO ratkaisi ja erityisesti millä perusteilla. Lopuksi oma arvio tapauksesta (onko KHO:n argumentaatio kestävää ja onko lopputulos "oikea").

  Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö
  •Tutustu aineistoon ja laadi perusteltu ehdotus maankäytön suunnittelutasoista ja sen suhteesta rakentamisen lupajärjestelmään – suunnittelutasojen tehtävät ja mikä merkitys tasolla on rakentamisen luvanvaraisuuteen ja luvanmyöntämisen edellytyksiin –
  •Voi olla myös pelkästään luvat tai suunnittelu

  Maankäyttö- ja rakennuslaki, aloiteoikeus, kaavoitusmonopoli ja kumppanuuskaavoitus
  •Pohdi aloiteoikeuden ja kumppanuuskaavoituksen toteuttamisen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja suhteessa kaavoitusmonopoliin, arvioi taloudelliselta ja oikeudelliselta kannalta

  Ilmastolainsäädäntö

  •Tutustu aineistoon ja laadi joltakin osa-alueelta kehittämisehdotuksia lainsäädännön uudistamiseksi, arvioi ehdotuksiasi TAI laadi ilmastokanne, jossa vaadit hallitukselta ilmastopolitiikan/lainsäädännön muutosta (esim. hallintoriita-asiana hallinto-oikeudelta)
  •Esimerkkejä osa-alueista: yleinen ilmastolainsäädäntö (ilmastolaki), kaavoitus, uusiutuva energia (esim. tuulivoima tai aurinkoenergia), liikenne, jne.

  Oíkeuskäytännön analyysi (voi olla useampi case ja eri alueilta), ks. Kho.fi
  •Muutama suhteellisen tuore ratkaisu: KHO 2022:11 (maakuntakaava/tuulivoima), KHO 2021:143 (poikkeaminen suojelumääräyksestä), KHO 2021:185 (tehdasrakennusten purkaminen), KHO 2021:162 (tupakanpolttokielto), KHO 2021:159 (asemakaavan muutos, kerrostalo pientaloalueelle), KHO 2021:53/yl.kaava, KHO 2021:51/tuuli, KHO 2021:24/maank.sop., KHO 2020:163/haju, KHO 2020:112/rak.suojelu, KHO 2020:111/lepakko, KHO 2020:59/tuuli, KHO 2020:56/tupakansavu
  •EUTI C-724/18 ja C-727/18 (“Airbnb” ja lupa) (ks. EUTI)
  •Voit myös esittää lainsäädännön kehittämisajatuksia ratkaisujen pohjalta

 • KIRJALLISUUTTA

  Huomaa, että suuri osa kirjallisuudesta ei ole lainsäädännön suhteen ajan tasalla. Kannattaa siis katsoa myös asianomaista lakia, jotta saa kuvan voimassa olevasta oikeudesta. Joistakin teoksista on myös ilmestynyt myöhempi painos, jossa on otettu huomioon sen laatimisaikaan voimassa ollut lainsäädäntö.

  Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula, Vihervuori (2010): Ympäristöoikeuden pääpiirteet. 656 sivua. (Ks. linkki Aallosta, jolloin käyttöoikeus ainakin toimii http://web.lib.aalto.fi/fi/ecampus/go/204/https://verkkokirjahylly.talentum.fi/ - suoraan Talentumien sivuille) - Tämän teoksen referoinnilla on mahdollista korvata ympäristöoikeuden perusteet tai suorittaa vastaava sisältö, jonka laajuus on 5 op. 5 op:n laajuus edellyttää, että opiskelija on perehtynyt uudistuneeseen (mm. ympäristönsuojelulaki, vesilaki, jätelaki, kaivoslaki, jne.) lainsäädännön ja ottanut sen huomioon referaatissa.
  Erkki J. Hollo (2014): Vesioikeus, 540 sivua eli 4 op.
  Krämer (2007): EC environmental law. Kirjasta 1-476 (koko kirja) tai erikseen sovittavin osin. 100 s = 1 op.
  Birnie - Boyle - Redgwell (2008): International Law & the Environment, 2008. Kirjasta s. 1-810 erikseen sovittavin osin. 100 s = 1 op.

  Suojeluoikeudesta
  (korvaten poistuneen Luonnon- ja kulttuuriperinnönsuojeluoikeuden) on mahdollista tehdä referaatti seuraavasti:
  - Suvantola ja Similä: Luonnonsuojeluoikeus 2011, 360 sivua eli 2,7 op
  - rakennusperintölaki HE 101/2009, n. 32 sivua * 2 (poislukien itse säädösteksti) = 64 sivua eli n. 0,5 op.
  Em. yhteensä n. 3 op, referaatin pituus n. 18 sivua.

  Kaavoitus- ja rakentamisoikeudesta sopiva referointipaketti on teoksesta Ympäristöoikeus (2013, Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula, Vihervuori) on esimerkiksi seuraava:

  - III Ympäristönkäytön suunnittelu (kaavoitus), s. 385-622, 247 sivua,

  - V Ympäristön muuttaminen (rakentaminen), s. 869-950, 81 sivua,

  - V Ympäristön muuttaminen (maaliikenneväylät), s. 1101-1150, 77 sivua.

  Yhteensä 405 sivua eli 3 op. (Referaatin pituus n. 20 sivua.)

  Ilmasto-oikeus
  - ERKKI J. HOLLO, TUOMAS KUOKKANEN, ROBERT UTTER: Ilmasto-oikeus, 2011 (osittain vanhentunut)

  On myös mahdollista referoida "uusien" lakien hallituksen esityksiä, joita ovat esimerkiksi (linkit Edilexiin, avaa siellä pdf-tiedosto, samat tiedot löytyvät myös Finlexistä ja Eduskunnan sivuilta):

  - ympäristönsuojelulaki HE 214/2013, n. 200 sivua (*2=400s) eli 3 op (referaatti n. 18 sivua, huomaa Eduskunnassa tehdyt muutokset, esim. 13 §) ja HE 94/2018 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 3 §:n muuttamisesta

  - vesilaki HE 277/2009 ja HE 268/2018 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta
  - kaivoslaki HE 273/2009 ja HE 126/2022 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta
  - jätelaki HE 199/2010 ja HE 40/2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
  - ilmastolaki HE 27/2022 Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi ja HE 239/2022 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta
  - rakennusperintölaki HE 101/2009, 32 sivua (*2=64s) eli 0,5 op.

  VASTAAVAT SÄÄNNÖT MYÖS MUIDE HE:n OSALTA.

  Em. lakien referoinnin kautta saa laajemman ja syvällisemmän kuvan ao. lainsäädännöstä. Referoinnissa voi myös laajojen lakien osalta keskittyä omasta näkökulmasta kiinnostavimpiin asioihin.