Topic outline

 • Lukupiirin yhteiset periaatteet turvallisen ja avoimen keskusteluilmapiirin luomiseksi

  • sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla yhteisesti sekä myöhemmin pienryhmäkohtaisesti perusperiaatteet keskustelulle ja työskentelylle ryhmissä
  • vastuu yhdessä laadittujen periaatteiden noudattamisesta on yhteinen
  • listaan voi ehdottaa lisäyksiä missä vaiheessa vaan
  1. Kunnioitetaan toistemme puheenvuoroja, ei puhuta päälle, ei keskeytetä. Sovitaan miten puheenvuoroja voi pyytää tai varata.
  2. Käydään rakentavaa ja ymmärrykseen pyrkivää keskustelua. Kunnioitetaan toistemme eriäviä mielipiteitä, uskomuksia, kokemuksia ja näkökulmia. Ei ole vaarallista olla asioista eri mieltä.
  3. Pysytään aikataulussa ja tehdään asiat mahdollisimman hyvin annetuissa puitteissa. Kommunikoidaan ryhmän kesken aktiivisesti, osallistutaan viestintään, vastataan viesteihin, ilmoitetaan ajoissa jos ei pääse osallistumaan tai jos on tarvetta etäyhteydelle.
  4. Pyritään olemaan selkeitä ja pitämään huolta, että kaikki pysyvät mukana. Aina voi pyytää toistamaan asioita jos jokin menee ohi. Aina voi kysyä jos ei ymmärrä. Ei tuomita muita keskustellessa.
  5. Kunnioitetaan toisiamme. Kunnioitetaan toistemme identiteettiä, taustaa ja itsemäärittelyoikeutta.
  6. Kunnioitetaan toistemme fyysistä ja emotionaalista tilaa ja rajoja.
  7. Harkitaan hetki ennen kuin aloitetaan keskusteluita sensitiivisistä aiheista, jotka saattavat laukaista traumoja ja varoitetaan etukäteen kyseisistä sisällöistä (sisältövaroituskäytäntö).
  8. Ollaan tietoisia ennakko-oletuksistamme, etuoikeuksistamme sekä ottamastamme tilasta
  9. Pidetään huolta kanssaihmisistä. Pidetään riittävästi taukoja ja ollaan avoimia omista tarpeista ryhmän kesken. Ei käytetä tapaamisissa voimakkaita hajusteita
  10. Pidetään tapaamiset ensisijaisesti livenä. Pidetään turvavälit ja maskit käytössä sisätiloissa. Mikäli osallistuminen on mahdotonta, pyritään järjestämään mahdollisuus osallistua tapaamisiin myös etänä.

  Ryhmäblogi
  Ryhmä nimeää itsensä ja perustaa oman blogin valitsemalleen avoimesti luettavissa olevalle alustalle. Ryhmä ilmoittaa nimensä ja blogin URL:n Kiialle ti 1.10.2021 mennessä! Blogiin kirjataan ensimmäiseksi ryhmäläisten nimet, tapaamisaikataulu sekä puheenjohtaja- ja kirjurivuorot. Ryhmä keskustelee ja luo itselleen hyvän ryhmätyöskentelyn edellyttävät puitteet, eli käy läpi mitä kukin ryhmän jäsen tarvitsee edellyttääksen sujuvan keskustelun ja työskentelyn ryhmänä.

  Ryhmätapaamiset
  Ryhmä tapaa viisi kertaa. Jokaisella tapaamisella yksi ryhmän jäsenistä on puheenjohtaja ja yksi kirjuri (näiden roolien selitykset alla, sopikaa vuorot ryhmän kesken). Kaikki ryhmän jäsenet valmistautuvat tapaamiseen lukemalla ko. tapaamiseen osoitetut tekstit Lukulistat-osiosta. Teksti on aina hyvä tuoda mukanaan tapaamiseen itselle sopivassa muodossa, jotta siihen voi tapaamisen aikana palata ja sitä voi referoida tarpeen mukaan.
  Ryhmä varaa kullekin tapaamiselle aikaa vähintään kaksi tuntia ja keskusteluun sopivan tilan. Onnistuneimmat istunnot tapahtuvat yleensä epämuodollisissa ja viihtyisissä paikoissa: kodeissa, kirjastoissa, kahviloissa.

  Puheenjohtaja ja kirjuri
  Jokainen ryhmän jäsen toimii kerran puheenjohtajana ja kerran kirjurina.
  Puheenjohtaja kirjoittaa 800 sanan alustuksen vuorossa olevista teksteistä (ohjeet alla). Hän julkaisee alustuksen ryhmän blogissa 48 tuntia ennen tapaamista. Ryhmän jäsenillä on velvollisuus lukea alustus etukäteen.

  Puheenjohtaja johtaa keskustelua. Jokaisella kerralla ohjelmassa on ensin 5–10 minuutin puheenvuoro kirjoitetun alustuksen pohjalta. Koska kaikki ryhmän jäsenet ovat lukeneet alustuksen etukäteen, voi puheenjohtaja keskittyä esittelemään sitä ja tekemään lisäyksiä ja tarkennuksia.

  Alustuksen jälkeen avataan keskustelu. Puheenjohtaja pitää keskustelun käsiteltävän teeman puitteissa ja huolehtii keskustelun jatkuvuudesta. Hänen tehtävänsä on pitää kaikki ryhmän jäsenet aktiivisesti mukana. Oleellista keskustelussa on tekstien aiheisiin liittyvien kysymysten pohdinta, ei arkipäivän kokemusten raportointi.

  Kirjuri pitää keskustelusta kirjaa ja julkaisee 800 sanan muistion tapaamisen jälkeen ryhmän blogissa ennen seuraavaa tapaamista (ohjeet alla).

  Tärkeää: alustuksista, keskusteluista sekä muistioista tulee käydä ilmi, että kirjallisuuteen on perehdytty.

  Loppuraportti
  Viimeisellä tapaamiskerralla tai sen jälkeen ryhmä laatii loppuraportin, jossa kerrotaan tärkeimmistä havainnoista, keskusteluista ja kysymyksistä, joita lukupiirin aikana nousi esiin. Lisäksi arvioidaan ryhmän työskentelyn onnistumista, kerrotaan hyvistä ja huonoista kokemuksista. Myös loppuraportti julkaistaan ryhmän blogissa. Loppuraportin muoto on vapaa.

  Kurssin arvostelu on hyväksytty/hylätty. Ryhmän suoritus arvioidaan pääsääntöisesti kokonaisuutena. Ryhmän jäsenet saavat kurssisuorituksen, kun ryhmän blogissa on julkaistu alustukset sekä muistiot jokaiselta tapaamiskerralta sekä loppuraportti. Huolehdittehan, että julkaisuista ilmenee selkeästi kuka on ryhmässä milloinkin toiminut puheenjohtajana ja kirjurina, ja ketkä tapaamisessa ovat olleet kulloinkin läsnä. Nämä on julkaistava ennen viimeistä kurssin yhteistä tapaamiskertaa.


  Ohjeet puheenjohtajalle

  1. Lue vuorossa oleva kirjallisuus huolellisesti jopa useaan kertaan. Käytä sanakirjaa, jos et ymmärrä tärkeässä roolissa olevia sanoja.

  2. Tee lukiessasi muistiinpanoja sinua kiinnostavista, innostavista tai vaikeista kohdista.

  3. Perehdy kunkin tekstin taustoihin verkossa parhaasi mukaan. Kuka kirjoittaja on ja mitä kaikkea hän on tehnyt/kirjoittanut? Jos kirjoittaja viittaa muihin tekijöihin/teksteihin/duuneihin, ota niistä selvää.

  4. Mieti kuinka lukemasi tekstit suhtautuvat toisiinsa. Mikä on kunkin kirjoittajan asenne teemaa kohtaan? Mikä yhdistää, mikä erottaa eri tekstejä?

  5. Kirjoita pohdinnoistasi noin 800 sanan pituinen alustus ryhmän tapaamista varten. Julkaise se ryhmän blogissa 48 tuntia ennen ryhmän tapaamista, jotta muut ehtivät lukea sen etukäteen.

  6. Huomaa, että alustus ei ole referaatti tai esitelmä luetuista teksteistä. Sen sijaan kokoat siihen teksteistä nousseita tärkeitä teemoja ja omia ajatuksiasi niistä. Voit tuoda esiin asioita, jotka tuntuivat vaikeilta ymmärtää. Voit kertoa mielipiteitäsi ja kriittisiäkin näkemyksiäsi sekä esittää kysymyksiä. On tärkeää, että alustus innoittaa keskustelemaan. Alustuksen loppuun kannattaa laittaa ehdotuksia keskustelun aiheeksi.

  7. Varaudu aloittamaan ryhmätapaaminen noin 10 minuutin alkupuheenvuorolla, jossa selität ja tarkennat alustukseen kirjoittamiasi asioita. Varaudu myös kertomaan muille tekstien kirjoittajista ja taustoista sekä teksteissä esiintyvistä käsitteistä. Sinulla ei tarvitse olla kaikkia vastauksia, mutta olet perehtynyt teksteihin muita tarkemmin.

  8. Toimi tapaamisessa puheenjohtajana. Se tarkoittaa, että huolehdit siitä, että kaikki saavat puheenvuoron ja osallistuvat aktiivisesti keskusteluun. Pyrit myös pitämään keskustelun teeman ympärillä. Jää sinun arvioitavaksesi, missä määrin sallit keskustelun polveilla sivupoluille ja kuinka käännät sen taas aiheeseen.

  9. Varaa kunkin session loppuun 10 minuuttia aikaa tarkistaaksesi, toimiiko ryhmätyöskentely kaikkien ryhmän jäsenten kannalta optimaalisesti tai ovatko ryhmän jäsenten tarpeet työskentelyn osalta muuttuneet. Sopikaa käytännöistä seuraavien tapaamisen osalta. Pitäkää yhdessä huolta omasta ja muiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista.


  Ohjeet kirjurille


  1. Tehtäväsi on tehdä noin 800 sanan laajuinen muistio siitä, mitä tapaamisessa keskusteltiin.

  2. Pidä muistiinpanovälineet koko ajan käsillä ja merkitse asioita muistiin jo tapaamisen aikana. Älä jätä koko kirjaamista tehtäväksi tapaamisen jälkeen. Kirjoita muistiinpanot puhtaaksi ja selvennä niitä mahdollisimman pian tapaamisen päätyttyä. (Voit myös tallentaa keskustelun, mutta ota huomioon, että nauhoitteiden purku ja kirjoittaminen vie paljon aikaa.)

  3. Muistiosta tulee käydä ilmi missä tapaaminen tapahtui, ketä oli paikalla, ja kuinka kauan tapaaminen kesti. Lisäksi kirjataan keskustelun yleinen kulku, sen pääkohdat, mitkä kysymykset puhuttivat eniten, mitkä jäivät ratkaisematta, mistä asioista oltiin kenties yhtä mieltä ja mistä oli erilaisia näkökulmia. Tärkeää: keskustelusta ja muistiosta tulee käydä ilmi, että kirjallisuuteen on perehdytty.

  4. Julkaise muistio ryhmän blogissa mahdollisimman pian, viimeistään ennen ryhmän seuraavaa tapaamista.


  Ennen yhteisiä tapaamisia


  Palauta muistiin luetut tekstit ja palaa ryhmäsi blogikirjoitukseen, jotta yhteinen keskustelu on mahdollisimman sujuvaa ja antoisaa!