Osion kuvaus

 • Ympäristöoikeuden luennot kl 2023, 2.5.-31.5:

  Tiistaina klo 9-12, Otakaari 4, ls 215

  Keskiviikkona klo 9-12, Otakaari 4, ls 326

  (Huom! Ei luentoja ti 16.5., ke 17.5.)

  Kurssitentti 7.6. klo 13-17, ls 213a

  Luennot ovat suomeksi.

  Kurssilla käsitellään ympäristöoikeuden ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita (esim. MRL:n uudistus rakentamislaiksi,  ilmastolainsäädännön kehittäminen, luonnonsuojelulain uudistaminen, EU:n lainsäädännön uudistuminen, jne.) ja mahdollisesti tuoretta oikeuskäytäntöä (esim. ympäristönsuojelu ja investointihankkeet).

  Kurssi on tarkoitettu juridiikan ja erityisesti ympäristöoikeuden perustiedot omaaville. Kurssille kannattaa osallistua, jos nämä tiedot ovat hallussa esimerkiksi kurssin Institutions in Real Estate Economics tultua suoritetuksi. Kurssille voi osallistua, jos on perehtynyt muutoin ympäristölainsäädäntöön joko kirjallisuuden (esim. Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula, Vihervuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2010)) tai keskeisimmän lainsäädännön kautta, edes kursorisesti läpikäyty, jotta suurinpiirtein on käsitys tärkeimmistä laeista). Keseisimpiä lakeja ovat: maankäyttö- ja rakennuslaki (jatkossa alueidenkäyttölaki ja rakentamislaki erillisinä lakeina), ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki, vesilaki, ilmastolaki, sekä jätelaki. Lait löytyvät Finlexistä, Edilexistä (toimii Aallon verkossa ja vpn:llä) tai Suomen laista.

  Kurssin alustava aikataulu:  - aihealueiden muutokset todennäköisiä

  Luennot ovat klo 9-12, tiistaisin ja keskiviikkoisin (aloitus 9.15, MyCoursesin kalenterissa kellonajat ehkä väärin, Sisussa oikein):

  Ti 2.5. Johdantoa: ympäristölainsäädäntö ja -lainsäädännön muutoksista (toteutuneita ja tulossa olevia muutoksia)
  Ke 3.5. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen rakentamislaiksi ja MRL:n muutoksiksi (mitä muuttuisi ja mikä jäisi ennalleen)

  Ti 9.5. Alueidenkäyttö- ja rakennuslainsäädäntö, jatkuu
  Ke 10.5. Ilmastolainsäädännöstä

  Ti 23.5. Uusi luonnonsuojelulaki
  Ke 24.5. Jälkikäteisestä ja toissijaisesta ympäristövastuusta

  Ke 31.5. Muuta ajankohtaista

  Harjoitustehtävät
  - 3 harjoitustehtävää (ks. harjoitustehtävät)
  - suoritettava hyväksytysti


  Kurssi on kuitenkin mahdollista suorittaa myös referaatilla milloin tahansa. Ks. ohjeita vasemmalta.


 • Referaatit, ohjeet - Instructions for compiling summaries

  • Referaatti on mahdollista laatia ympäristönsuojelu-, ilmasto-, luonnonsuojelu- sekä kaavoitus- ja rakentamisoikeuden alaan kuuluvasta teoksesta. Referaatti opintopisteytytettään seuraavasti: 133 teoksen sivua = 1 op (266 s. = 2 op, jne.) eli 6 op = n. 800 sivua . (Hallituksen esitysten osalta pisteytyssääntö on kaksipalstaisuuden vuoksi seuraava: 1 op = 66 HE-sivua (mukaan ei lueta itse lakiehdotusta eli sitä osaa, jossa ovat pykälät).

  1 op:n referointi on n. 6-8 sivua (6 op, n. 40-45 sivua). Sivulla n. 40 tekstiriviä, vasen marginaali n. 3,5 cm ja oikea marginaali n. 2,5 cm.

  Referaatin kansilehdelle tulee aina sisällyttää ainakin seuraavat tiedot:

  - referoitu aineisto (tekijä ja nimi),

  - referoitujen sivujen määrä ja sovittu opintopistemäärä,

  - referaatin tekijän nimi ja opiskelijanumero, ja

  - päivämäärä.

  Ks. alta yleisesti referaatin kirjoittamisesta.

  Referaatin kansilehden jälkeen 1 sivu, jolle oma lyhyt arvio (6-10 riviä riittää) omasta oppimisesta:

  Mitä tiesin aihepiiristä?

  Mitä en tiennyt?

  Mitä tuli oppia?

  Miten paneuduin ja panostin tehtäviin sekä työn eri vaiheisiin?

  Mitä ongelmia työskentelyssä ilmeni?

  Saavutinko tavoitteeni?

  Mitä koen oppineeni?

  Kirjoja referoitaessa on oman oppimisen kannalta järkevää katsoa Edilexistä tai Finlexistä kirjan ilmestymisen jälkeen tehdyt tärkeimmät lainsäädännön muutokset.

  Referaatin palautuksilla ei pääsääntöisesti ole määräpäivää, vaan niitä on mahdollista palauttaa oman aikataulun mukaisesti. Referaatti palautetaan sähköpostin liitetiedostona mieluiten pdf-muodossa.

  Referaatin suorittamisesta tulee sopia etukäteen prof. Ari Ekroosin kanssa (ari.ekroos at aalto.fi)


  INSTRUCTIONS
  1 cr is 133 book pages. 6 cr summary should be around 35 to 45 pages. (Page: 40 rows, left margin 3,5 cm and right margin 2,5 cm.)
  Separate cover page should include:
  - name of the book, author of the book, number of the pages (can also be a court case or a bill, etc.)
  - name of the student, student number
  - the date

  After the cover page, 1 pages including information:
  Previous knowledge of the subject.
  What did I not know?
  What was to be learned?
  Matters learned.
  How much effort the paper required.
  Possible problems related to work.
  Learning (what, relevance, etc.).

  There is not fixed deadline for summaries. They should be send as email attachments in pdf-form.

  You can freely choose the material according to your own interest. It may concern the environmental legislation of Finland or another EU member state, EU environmental law and/or international law. The paper can be a general presentation that covers several areas of environmental law, or it can be more in-depth in that it only covers a specific area of legislation (e.g. environmental protection, climate, nature conservation, water, land use planning, construction, waste, etc.).

  Inform the material in advance by e-mail.

  Aineistoa:

  Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula, Vihervuori (2010): Ympäristöoikeuden pääpiirteet. 656 sivua. (Ks. linkki Aallosta, jolloin käyttöoikeus ainakin toimii http://web.lib.aalto.fi/fi/ecampus/go/204/https://verkkokirjahylly.talentum.fi/ - suoraan Talentumien sivuille) - T

  Erkki J. Hollo (2014): Vesioikeus, 540 sivua eli 4 op.

  Krämer (2007): EC environmental law. Kirjasta 1-476 (koko kirja) tai erikseen sovittavin osin. 100 s = 1 op. - ks. uusin painos.

  Birnie - Boyle - Redgwell (2008): International Law & the Environment, 2008. Kirjasta s. 1-810 erikseen sovittavin osin. 100 s = 1 op. - ks. uusin painos.

  Vesitalousoikeus

  - Uudistunut vesilaki 2011, Ympäristöministeriön raportteja 1/2012. (pdf, on saatavilla internetistä), Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi, Vihervuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2012), Vesitaloushankkeita/vesilakia koskeva osuus. (3 op) + 2 op ympäristönsuojeluoikeutta em. teoksesta; tai
  - Ympäristöoikeus (Kuusineimi ym., 2012 painoksesta) vesitalous (s. 951-1101, 150 sivua = 2 op, koska teoksen sivuilla on paljon tekstiä) + 3 op ympäristönsuojelu- ja/tai luonnonsuojeluoikeutta (esim. samasta teoksesta); taikka
  - Hollon Vesioikeus 2014 teos (540 sivua = 4 op) + 1 op (esim. suojeluoikeutta tai EU-oikeutta)

  Referaattia tehdessä kannattaa samalla lukea myös lakitestiä (Edilexisistä tai Finlexistä), sillä lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti.

  Suojeluoikeus

  • Suojeluoikeudesta (korvaten poistuneen Luonnon- ja kulttuuriperinnönsuojeluoikeuden) on mahdollista tehdä referaatti seuraavasti:

  - Suvantola ja Similä: Luonnonsuojeluoikeus 2011, 360 sivua eli 2,7 op - ota huomioon myös uusi luonnonsuojelulaki (9/2023)

  - rakennusperintölaki HE 101/2009, n. 32 sivua * 2 (poislukien itse säädösteksti) = 64 sivua eli n. 0,5 op.

  Maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettu siten, että kaavoitus ja rakentaminen erotetaan eri lakeihin. Ehdotukset, jotka johtavat lainsäädännöksi, kannattaa huomioida:

  - hallituksen esitys rakentamislaiksi https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+139/2022

  - hallituksen esitys laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_140+2022.pdf

  Referaatissa on huomioitava myös aiemmat maankäyttö- ja rakennuslain muutokset (ks. MRL - linkki Edilexiin, joka toimii Aallon verkossa.)
  Referaatti voi olla osittain tai kokonaan myös joltakin muulta ympäristöoikeuden osa-alueelta, esim. ilmasto-oikeus, kv. ympäristöoikeus, EU ympäristöoikeus, jne..

  Referaatin kirjoittamisesta

  Referaatti on sisällöltään ja muodoltaan tiivistelmää väljempi ja sitä laajempi. Referoija poimii käsiteltävästä materiaalista pääkohdat, oikeudellisesti merkittävimmät seikat ja perustelut niille. Alkuperäistyön runko tulee referaatissa näkyviin, ja pääasiat erottuvat sivuasioista.

  Referoija tarjoaa vastaanottajalle alkuperäistekstin uudessa muodossa, lyhennettynä. Referaatissa esitetään vain tosiasioita.

  Referaatti on rakennettava sekä kielellisesti että teknisesti mahdollisimman helposti omaksuttavaksi. Ilmaisussa on vältettävä laveutta, mutta luettavuutta ei silti saa heikentää ylenmääräisellä tiiviydellä. Epähavainnollista abstraktisuutta on vältettävä, samoin pyöreitä yleistyksiä.

  Referaatin laatijan on käytettävä täydellisiä virkkeitä, ja virkkeet on muotoiltava itse. Runsas sitaattien käyttö ei ole suotavaa niin kuin eivät myöskään vieraskielisen tekstin virkkeiden suorat käännökset. Jotta lähtöteksti ei vaikuttaisi liikaa referoijan omaan sanontaan ja eikä houkuttelisi kokonaisten virkkeiden lainaamiseen, usein kannattaa referaattia kirjoittaessaan työskennellä esimerkiksi seuraavasti: Lue ensin tekstin sisällysluettelo ja sen jälkeen itse teksti. Kirjoita referaatti omin sanoin. Tarkasta sitten yksityiskohdat ja muotoile ne sopiviksi. Korjaa lopuksi kieliasu.


 • Luentoaineisto tulee tänne.

  Huomaa, että aineistot on luennoitsijan "muistilappuja" aihepiireistä, joita käsitellään. Ne eivät siis ole kattavat ja on hyödyllistä tehdä omia muistiinpanoja.

 • HARJOITUSTEHTÄVÄT

  Palautettava kolme tehtävää.

  On mahdollista tehdä vaikka kaikki oikeustapausanalyyseinä. Ei siis tarvitse tehdä eri "asiaryhmistä".
  Laajuus: enintään 4 sivua, vähintään 2 sivua/tehtävä.

  Oikeustapausanalyysissä lyhyt selostus siitä, mitä viranomainen on päättänyt (esim. "hyväksyi X:n kunnan Y-alueella asemakaavan" tai "päätti myöntää luvan" + lyhyesti sisällöstä). Sen jälkeen lyhyesti millä perusteilla valitettiin ja miten hallinto-oikeus ratkaisi. Tarkemmin sitten miten KHO ratkaisi ja erityisesti millä perusteilla. Lopuksi oma arvio tapauksesta (onko KHO:n argumentaatio kestävää ja onko lopputulos "oikea").

  1. Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö
  •Tutustu aineistoon ja laadi perusteltu ehdotus maankäytön suunnittelutasoista ja sen suhteesta rakentamisen lupajärjestelmään – suunnittelutasojen tehtävät ja mikä merkitys tasolla on rakentamisen luvanvaraisuuteen ja luvanmyöntämisen edellytyksiin –
  •Voi olla myös pelkästään luvat tai suunnittelu

  2. Maankäyttö- ja rakennuslaki, aloiteoikeus, kaavoitusmonopoli ja kumppanuuskaavoitus
  •Pohdi aloiteoikeuden ja kumppanuuskaavoituksen toteuttamisen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja suhteessa kaavoitusmonopoliin, arvioi taloudelliselta ja oikeudelliselta kannalta. (Ks. kummpanuuskaavoituksesta taustaksi Rakli ja Kuntaliitto.)

  3. Ilmastolainsäädäntö

  •Tutustu aineistoon ja laadi joltakin osa-alueelta kehittämisehdotuksia lainsäädännön uudistamiseksi, arvioi ehdotuksiasi
  TAI
  Perehdy "ilmastokanteeseen" ja arvioi sitä oikeudellisesti (mm. valituskelpoisuus, valitusoikeus, sisältö, jne.) Ks. ensin Greenpeace.)
  •Esimerkkejä osa-alueista: yleinen ilmastolainsäädäntö (ilmastolaki), kaavoitus, uusiutuva energia (esim. tuulivoima tai aurinkoenergia), liikenne, jne.

  4. Oíkeuskäytännön analyysi (voi olla useampi case ja eri alueilta), ks. Kho.fi
  •Muutama suhteellisen tuore ratkaisu:
  KHO 2022:148, toimenpidelupa, lumen läjitys
  KHO 2022:117, teknisen hiilen tuotanto, ympäristölupa, PIPO-asetus
  KHO 2022:109, rakennusluvan voimassaolo, suunnitteluratkaisun tarve, tuulivoima
  KHO 2022:102, poikkeaminen, tulvavaara
  KHO 2022:71, luontovahinko, ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaaminen, Harjavalta
  KHO 2022:67, ympäristölupa, sikala, hajuhaitta
  KHO 2022:56, asemakaava, Hernesaari, liikenne
  KHO 2022:55, roskaantuminen, kiinteistön haltijan toissijainen vastuu, hallintopakko
  KHO 2022:52, asemakaava, melu, siirtolapuutarha
  KHO 2022:38, ympäristölupa, Sokli, kaivostoiminta, vesipuitedirektiivi, järvitaimen
  KHO 2022:11, maakuntakaava/tuulivoima,
  KHO 2021:143, poikkeaminen suojelumääräyksestä,
  KHO 2021:185, tehdasrakennusten purkaminen,
  KHO 2021:162, tupakanpolttokielto,
  KHO 2021:159, asemakaavan muutos, kerrostalo pientaloalueelle,
  KHO 2021:53, yleiskaava,
  KHO 2021:52, tuulivoimayleiskaava,
  KHO 2021:24, maankäyttösopimus
  KHO 2020:163, haju,
  KHO 2020:112, rakennussuojelu,
  KHO 2020:111, lepakko,
  KHO 2020:59, tuuli,
  KHO 2020:56, tupakansavu
  • EUTI C-724/18 ja C-727/18 (“Airbnb” ja lupa) (ks. EUTI)
  •Voit myös esittää lainsäädännön kehittämisajatuksia ratkaisujen pohjalta

 • Kurssitentti järjestetään 7.6.2023 klo 13-16 (sali 213a, Otakaari 4).

  Kaikki rästitentit toteutetaan Examissa 8.6. alkaen. LINKKI RÄSTITENTTIIN.