Topic outline

 • HARJOITUSTEHTÄVÄT

  Palautettava kolme tehtävää.

  On mahdollista tehdä vaikka kaikki oikeustapausanalyyseinä. Ei siis tarvitse tehdä eri "asiaryhmistä".
  Laajuus: enintään 4 sivua, vähintään 2 sivua/tehtävä.

  Oikeustapausanalyysissä lyhyt selostus siitä, mitä viranomainen on päättänyt (esim. "hyväksyi X:n kunnan Y-alueella asemakaavan" tai "päätti myöntää luvan" + lyhyesti sisällöstä). Sen jälkeen lyhyesti millä perusteilla valitettiin ja miten hallinto-oikeus ratkaisi. Tarkemmin sitten miten KHO ratkaisi ja erityisesti millä perusteilla. Lopuksi oma arvio tapauksesta (onko KHO:n argumentaatio kestävää ja onko lopputulos "oikea").

  1. Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö
  •Tutustu aineistoon ja laadi perusteltu ehdotus maankäytön suunnittelutasoista ja sen suhteesta rakentamisen lupajärjestelmään – suunnittelutasojen tehtävät ja mikä merkitys tasolla on rakentamisen luvanvaraisuuteen ja luvanmyöntämisen edellytyksiin –
  •Voi olla myös pelkästään luvat tai suunnittelu

  2. Maankäyttö- ja rakennuslaki, aloiteoikeus, kaavoitusmonopoli ja kumppanuuskaavoitus
  •Pohdi aloiteoikeuden ja kumppanuuskaavoituksen toteuttamisen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja suhteessa kaavoitusmonopoliin, arvioi taloudelliselta ja oikeudelliselta kannalta. (Ks. kummpanuuskaavoituksesta taustaksi Rakli ja Kuntaliitto.)

  3. Ilmastolainsäädäntö

  •Tutustu aineistoon ja laadi joltakin osa-alueelta kehittämisehdotuksia lainsäädännön uudistamiseksi, arvioi ehdotuksiasi
  TAI
  Perehdy "ilmastokanteeseen" ja arvioi sitä oikeudellisesti (mm. valituskelpoisuus, valitusoikeus, sisältö, jne.) Ks. ensin Greenpeace.)
  •Esimerkkejä osa-alueista: yleinen ilmastolainsäädäntö (ilmastolaki), kaavoitus, uusiutuva energia (esim. tuulivoima tai aurinkoenergia), liikenne, jne.

  4. Oíkeuskäytännön analyysi (voi olla useampi case ja eri alueilta), ks. Kho.fi
  •Muutama suhteellisen tuore ratkaisu:
  KHO 2022:148, toimenpidelupa, lumen läjitys
  KHO 2022:117, teknisen hiilen tuotanto, ympäristölupa, PIPO-asetus
  KHO 2022:109, rakennusluvan voimassaolo, suunnitteluratkaisun tarve, tuulivoima
  KHO 2022:102, poikkeaminen, tulvavaara
  KHO 2022:71, luontovahinko, ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaaminen, Harjavalta
  KHO 2022:67, ympäristölupa, sikala, hajuhaitta
  KHO 2022:56, asemakaava, Hernesaari, liikenne
  KHO 2022:55, roskaantuminen, kiinteistön haltijan toissijainen vastuu, hallintopakko
  KHO 2022:52, asemakaava, melu, siirtolapuutarha
  KHO 2022:38, ympäristölupa, Sokli, kaivostoiminta, vesipuitedirektiivi, järvitaimen
  KHO 2022:11, maakuntakaava/tuulivoima,
  KHO 2021:143, poikkeaminen suojelumääräyksestä,
  KHO 2021:185, tehdasrakennusten purkaminen,
  KHO 2021:162, tupakanpolttokielto,
  KHO 2021:159, asemakaavan muutos, kerrostalo pientaloalueelle,
  KHO 2021:53, yleiskaava,
  KHO 2021:52, tuulivoimayleiskaava,
  KHO 2021:24, maankäyttösopimus
  KHO 2020:163, haju,
  KHO 2020:112, rakennussuojelu,
  KHO 2020:111, lepakko,
  KHO 2020:59, tuuli,
  KHO 2020:56, tupakansavu
  • EUTI C-724/18 ja C-727/18 (“Airbnb” ja lupa) (ks. EUTI)
  •Voit myös esittää lainsäädännön kehittämisajatuksia ratkaisujen pohjalta