Topic outline

 • Yleistä

  ARK-C003 - Tila 2, 26.10 - 9.12.2022

  Laajuus 4 op


  OSAAMISTAVOITTEET

  Tila 2 syventää ensimmäisen vuoden Perusteet -kursseilla opittua yleisnäkemystä arkkitehtuurista taiteen ja tekniikan lajina. Harjoitustehtävissä opitaan suunnittelun funktionaalisia, teknisiä, maisemallisia ja ekologisia aineksia.

  Asiasisältö

  Tila 2 jatkaa arkkitehtuurin taiteenlajin ja ammattitaidon perustana olevien ilmiöiden, tietojen ja taitojen kartoitusta.

  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet

  Kurssi on lähiopetusta. Se sisältää ohjattuja harjoitustehtäviä sekä edellyttää osallistumista viikkoharjoituksiin, mahdollisiin seminaareihin sekä väli- että loppukatselmuksiin. Arvostelu 0-5.

  Työmäärä toteutustavoittain
  42 h ohjattua työskentelyä, 66 h itsenäistä työskentelyä 


  KURSSIHENKILÖKUNTA

  • Jenni Reuter, professori
  • Iris Andersson, yliopisto-opettaja
  • Leo Lindroos, tuntiopettaja
  • Arto Ollila, tuntiopettaja
  • Kirsti Paloheimo, tuntiopettaja
  • Eeva Hemming, oppilasassistentti


  HARJOITUSTYÖT

  Kurssilla tehdään harjoitustöinä kolme (3) erillistä tehtävää:

  1. Pientalon visuaalinen analyysi 
  2. Tonttianalyysi
  3. Neljä konseptia


  Työt esitellään muille pienryhmissä sekä palautetaan MyCoursesiin omaan kansioonsa. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisen harjoitustehtävän palauttamista. Annetuista aikatauluista tulee pitää kiinni.

  Kurssi on lähiopetusta. Harjoitustöiden ohjaukset toteututetaan yksilö- ja pienryhmäohjauksena. Kutakin pienryhmää vetää oma vastuuopettaja. Ohjausta tehtäviin on saatavilla aikatauluun merkittyinä harjoitusaikoina. Läpikäynnit toteutetaan pienryhmissä.

  Tarkemmat aikataulut ja ohjaustavat / -tilat ilmenevät aikataulusta.

  Ryhmien kokoonpano ilmoitetaan kurssin Mycourses-sivulla kurssin alkaessa.

  Tukea tietokonetyöskentelyyn saa koulun Digi-clinikalta torstaisin klo 16.30 - 18.30 (Väre J302)  sekä omatoimisesti Digital Design -alustalla.

  https://digitaldesign.aalto.fi/example-library/


  Kurssin suoritettuaan opiskelija on

  • kerännyt tietoa eri aikakausina suunnitelluista pientaloista
  • kehittänyt kykyään kuvailla, keskustella ja tarkastella kriittisesti niin omia kuin muiden töitä
  • kehittänyt vapaan käden tai tietokoneavusteisen piirtämisen taitoa sekä kykyä tuottaa luonnosmaisia malleja
  • kehittänyt ymmärrystä piirustus metodin/ työkalun sekä konseptuaalisen sisällön välillä
  • laajentaneet tietojaan arkkitehtuurin esittämisestä
  • tutustunut erilaisiin näkökulmiin tarkastella ja analysoida rakennettua ympäristöä, sen rakennuksia ja rakennuspaikkoja
  • kehittänyt niin itsenäisen työskentelyn kuin ryhmätyöskentelyn taitoja