Topic outline

 • Tervetuloa Tuotantotalous 1 -kurssille!

  Tuotantotalous I kurssilla saat perusvalmiudet tuotantotaloudelliseen ajatteluun, argumentointiin ja analyysiin. Kurssin suoritettuasi hallitset tuotantotalouden peruskäsitteet ja ymmärrät keskeisimmät aihealueen dynamiikat, joiden avulla pystyt arvioimaan liiketoimintamahdollisuuksia, suunnittelemaan liiketoimintaprosesseja sekä analysoimaan yrityksen taloudellista tilaa. Opit myös yleisiä insinöörityön valmiuksia kuten projektin suunnittelua, organisointia ja hallintaa.

  Kurssin keskeisenä sisältönä ovat seuraavat teemat: tuotantotalous tieteenä, arvo liiketoiminnan perustana, tuotantojärjestelmät ja organisaatiot, tuotantoprosessi ja tuotannon ohjaus, tuotanto osana arvoketjua, projektiliiketoiminta, laskentatoimi ja kannattavuus, sekä investoinnit

  Kurssi tarjoaa erinomaisen läpileikkauksen tuotantotalouden eri osa-alueista ja nivoo yhteen tuotannon, tekniikan ja talouden. Samalla kurssi tarjoaa hyvän pohjan muiden tuotantotalouden kurssien suorittamiselle.


  Kurssin suorittaminen

  Kurssi koostuu luennoista, harjoituksista, harjoitustyöstä, laskutehtävistä, itsenäisestä opiskelusta sekä välikokeista tai tentistä. Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Kurssin työmäärän jakautuminen eri osioihin on esitetty tarkemmin tämän sivun lopussa.


  Kurssin luennot

  Kurssin luennot järjestetään tiistaisin kello 12:15 - 14:00 osoitteessa Maarintie 8 salissa TU2. Kukin luentokerta koostuu kahdesta osasta, ja näiden osien välillä pidetään noin 10 - 15 minuutin tauko. Luennoista julkaistaan muutaman päivää jälkikäteen tallenteet MyCourses-sivulta "Luennot ja luentomateriaalit".

  Seuraavassa taulukossa on esitetty luentojen teemat ja päivämäärät:


    10.1.  Tuotantotalous tieteenä
   * Taloudellisen toiminnan edellytykset ja instituutiot. Teknologian luonne ja tuotannon trendit.
      (Paul Lillrank)
   * Lyhyesti kurssin suorittamisesta. (Tero Haahtela)
    17.1.  Arvo liiketoiminnan perustana
   * Arvon luonne, markkinoiden rakenne ja yrityksen rajojen määräytyminen. Liiketoimintaympäristö ja
      kilpailu. Liiketoimintamallit ja arvolupaus. (Mikko Jääskeläinen)
   * Myynnin ja markkinoinnin perusteet. (Pekka Töytäri)
    24.1.  Tuotantojärjestelmät ja organisaatiot
   * Tuotannon arkkityypit, kapasiteetti ja asiakasvuorovaikutus. Eri tuotantoympäristöt. (Tero Haahtela)
   * Organisaatiot ja niiden rakenne. Työn koordinaatio ja osaamisen hyödyntäminen &
      johtajuuden merkitys. (Tuukka Kostamo)
    31.1.  Tuotantoprosessi ja tuotannon ohjaus
   * Tuotantoprosessin kuvaus, tuotannon virtaus ja -suunnittelu. Varastot ja puskurit osana
      tuotantoa. (Paul Lillrank)
   * Vaihtelu ja sen hallitseminen. Eräkoon merkitys tuotannossa. Tuotannon suunnittelu
      ja ohjaus. (Paul Lillrank)
    7.2.  Tuotanto osana toimitusketjua
  * Ydinosaaminen ja ulkoistaminen. Hankinnat osana taloudellista toimintaa. (Kari Tanskanen)
  * Toimitusketjujen rakenne ja hallinta sekä kysynnän ennustaminen. (Lauri Saarinen)
    14.2.  Projektiliiketoiminta ja I välikokertaus
  * Projektin elinkaari, tavoitteet ja organisaatio. Projektin suunnittelu ja ohjaus. (Karlos Artto)
  * Kertausta ja I välikokeeseen valmistautuminen. (Tero Haahtela)
    20.2  Välikoe I kello 13:00 - 16:00
   Kaksi esseetehtävää
    28.2  Laskentatomi ja kannattavuus
   * Yrityksen taloudellinen tila ja sen tunnusluvut. (Jouko Karjalainen)
    7.3.  Investoinnit
   * Investoinnni analysointi, vaihtoehtoiskustannus.
   *  Nettonykyarvon käsite ja sen laskeminen. (Jouko Karjalainen)
      Kertausta II välikokeeseen (opetusvideo julkaistaan viimeistään 11.4.) (Tero Haahtela)
    18.4  Välikoe II kello 13:00 - 15:00
   ~10 laskentatoimeen ja investointeihin liittyvää Excel-tehtävää


  Luentoihin valmistavat tehtävät

  Luentoihin valmistavat tehtävät koostuvat viikoittain ennen luentoa julkaistavasta materiaalista, josta on kymmenen tosi/epätosi -kysymystä MyCoursesissa.


  Harjoitustyö ja viikkoharjoitukset

  Harjoitustyö on assistenttien ohjaamana suoritettava liiketoimintasuunnitelma ravintolan perustamisesta. Työ koostuu seitsemästä osatehtävästä, jotka palautetaan MyCoursesiin ja arvioidaan pistein 0-2 viikoittain. Näistä saatujen palautteiden perusteella työstetään osatehtävistä viimeistelty loppuraportti, jonka perusteella saa 0-14 pistettä osapalautusten lisäksi. Teoreettiset maksimipisteet harjoitustyöstä ovat näin ollen 28 pistettä, jotka skaalataan arvostelumaksimiin 26 pistettä.

  Viikkoharjoitukset ovat kurssiassistenttien pohjustamia, ja niissä kerrataan luennoilta opittuja asioita ja opitaan soveltamaan niitä. Viikkoharjoituksissa saa valmiudet viikoittaisen harjoitustyön tekemiseen. Uusi viikkoharjoitus julkaistaan videoituna ohjeistuksena case-esimerkkeineen tiistaisin 17.1. alkaen heti viikon luennon jälkeen.  Laskutehtävät ja laskutuvat

  Laskutehtävät ovat yritystoiminnan laskelmiin liittyviä tehtäviä MyCoursesissa. Laskut tehdään kahdessa eri kierroksessa, joista ensimmäinen on auki 28.2. - 27.3.2023 ja toinen 7.3. - 3.4.2023.

  Laskutuvissa saa apua laskutehtävien tekemiseen assistentin ohjaamana. Kurssin laskutuvat toteutetaan Maarintie 8:ssa, ja niistä julkaistaan lisätietoa viimeistään ensimmäisten laskutehtävien aukeamiseen (28.2.) mennessä.


  Välikokeet 1 ja 2 sekä tentti

  Kurssilla järjestetään kaksi välikoetta sekä tentti. Opiskelijalla on oikeus osallistua jokaiseen tilaisuuteen, ja koepisteistä lasketaan paras mahdollinen yhdistelmä. Kaikki koe- ja tenttitilaisuudet järjestetään etänä MyCourses-alustalla. Tentti on sisällöltään välikokeiden 1 ja 2 summa, eikä hyväksytysti molemmat välikokeet suorittaneen osallistujan siis tarvitse osallistua tenttiin, ellei hän halua korottaa pisteitään joko jomman kumman tai molempien välikokeiden osalta.

  Välikoe 1: ma 20.2. kello 13:00-16:00

  Välikoe 2: ti 18.4. kello 13:00-15:00

  Tentti: to 20.4. kello 13:00-18:00. Välikoe 1 (esseet) on auki kello 13:00-16:00 ja välikoe 2 (laskutehtävät) on auki kello 16:00-18:00. Uusintatentti järjestetään to 8.6. kello 15:00-20:00 (Välikoe 1 15:00-18:00, Välikoe 2 18:00-20:00)


  Kurssimateriaali

  Kurssimateriaalia ovat luennot, harjoitustyöt ja laskuharjoitukset niihin liittyvine materiaaleineen. Kurssilla ei ole varsinaista kurssikirjaa, vaan sitä vastaa kurssin TUTAwiki-työtila. Kaikki kurssimateriaali tulee olemaan saatavilla MyCoursesissa.


  Kurssin arvostelu

  Kurssin arvostelu koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

  Osakokonaisuus

   Läpipääsyraja

   Maksimipisteet

   Arvostelukerroin

  Pisteet harjoitustyöstä (H)

  12,0 p.

  26,0 p.

  1,2

  Pisteet laskutehtävistä (N)

  40,0 p.

  60,0 p.

  0,3

  Pisteet välikokeista/tentistä (T)

  12,5 p.

  30,0 p.

  1,7

  Luentoihin valmistavat tehtävät (L)

  -

  3,0 p.

  1,0

  Tulevaisuusseminaarit (F)

  -

  2,0 p.

  1,0

  Palautepiste (P)

  -

  1,0 p.

  1,0  Välikokeiden läpipääsyraja on välikoe 1 osalta 7,5 pistettä ja välikoe 2 osalta 5,0 p. Maksimipistemäärä on molemmissa välikokeissa 15,0 p. Tentti koostuu välikokeista (1 + 2), ja yksittäisen välikokeen voi uusia tenttitilaisuudessa.

  Tulevaisuusseminaarit ovat paneelikeskustelutilaisuuksia, joita järjestetään kurssin aikana kaksi. Tilaisuuksiin osallistuville kurssilaisille myönnetään yksi ekstrapiste/osallistuminen - seminaarien ajankohdasta ja aiheista tiedotetaan myöhemmin lisää.

  Palautepiste myönnetään kurssilaisille, jotka täyttävät kurssin lopussa julkaistavan palautelomakkeen.

  Pisteet skaalatan taulukosta löytyvillä kertoimilla, jolloin pistemääräksi muodostuu

  (H x 1,2) + (N x 0,3) + (T x 1,7) + L + F + P

   Arvosana 1 2 3 4 5
   Kurssipisteet, vähintään  52 60 70 80 90


  Kurssin työmäärän jakautuminen

  Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, joka vastaa työmäärältään 133,3 tuntia opiskelua (1op = 26,66h). Kurssin laskennallinen työaika jakaantuu seuraavasti eri sisältökokonaisuuksien ja periodien välille:


  Kurssin sisältökokonaisuus työaika (h) I periodi II periodi
   Luennot 17 12 5
   Luentoihin valmistautuminen 7 5,5 1,5
   Harjoitussessio 7 5,5 1,5
   Harjoitustyö 32 20 12
   Laskutehtävät 28 0 28
   Itsenäistä opiskelua 38 21 17
   Välikokeet 5 3 2
   Yhteensä: 134 67 67


  Kurssin yhteystiedot:

  Jos sinulla on tarkempaa kysyttävää, ota yhteyttä seuraavasti:

  Kurssin sähköpostiosoite: tu-a1100@aalto.fi 

  Kiireellisissä tapauksissa päässistentin Telegram @TUassari


  Tervetuloa kurssille!


  • Etkö ole ilmoittautunut tenttiin 8.6., mutta haluat silti suorittaa sen?

   Jälki-ilmoittaudu tämän laatikon kautta, niin saat linkin tenttisivulle laatikon sulkeuduttua.

   SULKEUTUU 7.6. KLO 12:00