Topic outline

  • KTT Riku Oksman

   p. 040 522 9916

   riku.oksman@aalto.fi

  • Kurssille osallistuminen edellyttää ennakkotehtävän tekemistä. Ennakkotehtävässä laaditaan referaatit jokaisesta allaolevasta tekstistä erikseen ja palautetaan tähän palautuslaatikkoon yhteen tiedostoon koottuna 15.1.2023 klo 23.59 mennessä.

   HUOM! Referaatteja ei oteta vastaan tämän jälkeen. Kurssille osallistuminen edellyttää alla olevien yleisohjeiden mukaisesti laadittujen referaattien palauttamista ajoissa.

   Referaatit tehdään suomeksi.

   Yleisohjeet:
   1. Referaatti on omin sanoin tehtävä selostus kohteena olevasta tekstistä. Siinä ei siis toisteta sellaisenaan lähtötekstin ilmaisuja. Jos jotain yksittäisiä tekstinpätkiä haluaa ehdottomasti syystä tai toisesta käyttää sanasta sanaan, ne on selkeästi merkittävä lainauksiksi. Muuten kyseessä on plagiointi, joka johtaa automaattisesti hylkäykseen.
   2. Referaatissa keskitytään tuomaan neutraalisti esille lähtötekstin pääasiat niin, että tekstin ydinsanoma perusteluineen tulevat ymmärretyiksi vaikkei lähtötekstiä lukisikaan. Lähtötekstiä ei sen kummemmin kommentoida eikä sen herättämiä omia ajatuksia tuoda esille. HUOM! Pelkän artikkelitiivistelmän referointi ei ole riittävää!
   3. Referaatti on lähtökohtaisesti kirjoitettava täysin virkkein. Pelkkä ranskalaisin viivoin tehty luettelo ei siis riitä referaatiksi. Kaiken kaikkiaankin referaatin kieliasuun ja jäsentelyyn kannattaa kiinnittää huomiota.

   Lisäohjeita löytyy esim. osoitteesta http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/tekstinhuolto/tekstilajeja/referaatti/

   Referoitavat tekstit:

   Oksman, R. (2013). Projektijohtaminen suomalaisessa tv- ja elokuvatuotannossa: näkökulmia projektijohtamiskäytäntöjen rakentumiseen tv- ja elokuvatuottajien haastatteluissa. Luku 2.1: Yleiskatsaus projektitutkimukseen, s. 21-29. Aalto-yliopisto: Helsinki. (saatavilla tämän työtilan vain Aaltolaisille-osiosta)

   Engwall, M. (2003). No project is an island: linking projects to history and context. Research policy, 32(5), 789-808. (saatavilla kirjaston tietokannoista)

   Hällgren, M., & Maaninen-Olsson, E. (2009). Deviations and the breakdown of project management principles. International Journal of Managing Projects in Business, 2(1), 53-69. (saatavilla kirjaston tietokannoista)

   Paton, S., Hodgson, D., & Cicmil, S. (2010). Who am I and what am I doing here? Becoming and being a project manager. Journal of Management Development, 29(2), 157-166. (saatavilla kirjaston tietokannoista)

  • Laatikaa ryhmätyöstänne raportti ja palauttakaa se tähän palautuslaatikkoon to 16.2.2023 klo 17.15 mennessä.

   Raportin sisältö:

   Osa 1: Projektiammattilaisen työ haastattelujen valossa

   1. Johdanto: työn tarkoitus, raportin rakenne

   2. Haastateltavien kuvaus (ei nimiä): taustakokemus ja muut kontekstuaaliset tekijät, jotka relevantteja sille, mitä ja miten haastateltavat projektiammattilaisten työstä kertovat

   3. Havainnot teemoittain:

   - mitä haastateltavanne ovat kertoneet projektiammattilaisten työstä ja haasteista eri teemoihin liittyen 

   - millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja haastateltavien kertomusten välillä on ollut ja mistä se voisi johtua

   - miten haastateltavienne kertomukset suhteutuvat ennakkotehtävän artikkeleissa ja luentomateriaaleissa esitettyihin näkökohtiin projektityöstä ja sen johtamisesta?

   4. Yhteenveto:

   - mitä olette havaintojenne perusteella oppineet projektiammattilaisen työstä


   Osa 2: Oman ryhmätyöskentelyn reflektio

   1. Työskentelyn lähtökohdat: mitä varten lähditte tekemään yhdessä työtä, mitä tavoitteita lähditte tavoittelemaan

   2. Työskentelyynne vaikuttaneet kontekstuaaliset tekijät

   3. Miten olette ryhmätyön tekemisen aikana

   - asettaneet tavoitteita ja suunnitelleet työskentelyänne

   - edistäneet ryhmänne yhteistyötä ja vuorovaikutusta

   - seuranneet ja ohjanneet työskentelyänne

   - huolehtineet tiedonkulusta ja oppimisesta? 

   4. Ryhmätyöskentelynne arviointi

   - miten työskentelynne tarkoitus ja tavoitteet ovat täyttyneet?

   - millä muilla kriteereillä voisitte arvioida työskentelyänne ja miten olette mielestänne onnistuneet niiden valossa? 

   - mitä ryhmätyöskentelystänne oppimaanne voisitte hyödyntää myös tulevissa ryhmätöissänne ja miten?

  • Laatikaa lyhyet esittelykalvot harjoitustyöstänne jatkokeskustelun pohjaksi ja palauttakaa ne tähän palautuslaatikkoon to 16.2.2022 klo 17.15 mennessä.

   Aikaa kalvojen esittelyyn n. 10 minuuttia (huom! jokaisen ryhmän jäsenen pitää pystyä esittelemään työnne yksin!)

  • Folder icon
   Ryhmätehtävän esittelymateriaalit Folder
   Not available unless: You are a(n) Student