Topic outline

 • Not available unless: You are a(n) Student

  HUOM! Tämä kurssin toteutus (P04) toteutetaan kokonaan etäteknologian välityksellä. Yhteisiä tapaamisia kampuksella ei siis ole, vaan kurssille osallistuminen tapahtuu Zoom-tapaamisten kautta. 

  Tässä linkki Zoom-tilaan: https://aalto.zoom.us/j/64160783135 .

  Kurssilla käydään läpi ja harjoitellaan työelämän keskeisiä viestintä- ja tiimityötaitoja kuten rakentavaa vuorovaikutusta, kuuntelua, tarinankerrontaa, statusilmaisua, toisten ideoiden laajentamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vaikuttavan esiintymisen ja neuvottelutaidon perusteita.

  Kurssi järjestetään ns. "flipped classroom"-toteutuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että olennainen osa kurssia on itsenäinen valmistautuminen ennen jokaista luentoa (lukemalla aiheeseen ja luentoon osoitetut tekstit ja katsomalla kurssivideoita, jotka löydät luentokerroittain järjestettynä vasemman puolen palkista kohdasta "Materials"). Nämä artikkelit ja videot korvaavat perinteisesti tunneilla olleet "luento-osuudet," joilla käytäisiin läpi teoriaa. Jokainen tapaaminen käytetään teorian läpikäymisen sijaan aktiviteetteihin, joilla sovelletaan ja syvennetään itsenäisesti jo opiskeltua materiaalia. Etätoteutuksen vuoksi kurssin tehtävät eivät vaadi lähitapaamisia edes oman ryhmän kanssa, vaan kaikki tehtävät voi suorittaa etänä.

  Tiedotan kaikista kurssiin liittyvistä asioista "Announcements" -toiminnon kautta, joten kannattaa laittaa asetukset niin, että saat sieltä itsellesi aina viestin, kun sinne tulee jotain.

  Mikäli teille tulee kysyttävää kurssin sisältöön, sen suorittamiseen, poissaoloihin, tai muuhun liittyen, laitattehan sähköpostia suoraan minulle osoitteeseen aleksi.m.soini@aalto.fi . Nähdään kurssilla! 

  terveisin, Aleksi

 • Ohje: lue artikkelit ja katso videot aina ENNEN kyseistä luentokertaa.

  Kurssin tapaamiskerroilla syvennetään materiaaleista opittuja teemoja ja välillä keskustellaan niiden pohjalta. Siksi on tärkeää opiskella kunkin kerran materiaalit ennen kutakin luentokertaa.

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Yhteenveto kurssin palautettavista tehtävistä

  Alla on lyhyt yhteenveto kurssin tehtävistä. Lisää tietoa ja tarkemmat ohjeet kustakin löydät tehtävien palautuslaatikoista tämän yhteenvedon alapuolelta.

  Kurssin suorittaminen hyväksytysti vaatii, että kaikki kurssin tehtävät on palautettu. Myöhästyneitä palautuksia ei oteta vastaan.

  Jokainen tehtävä arvostellaan palautuslaatikosta löytyvän arviointirubriikin avulla. Tutustu kunkin tehtävän arviointiin ennen kuin alat tehdä tehtävää yksin tai ryhmäsi kanssa.


  Tehtävä 1 - Tarinankerronta- ja pitchaustehtävä: 30% kurssin arvosanasta (ryhmätyö)

  Kurssin aikana opiskelijat kehittelevät tiimeissä konkreettisen elokuvaidean/yritysidean/tuoteidean/tapahtumaidean käyttämällä hyväkseen kurssin aikana läpikäytäviä tiimityö- ja vuorovaikutustyökaluja sekä tarinankerronnan tekniikoita.

  Ideoinnin kohteeksi suosittellaan elokuvaa useasta eri syystä: tarinankerronta on tärkeä taito esimerkiksi esiintyessä, sillä tarinat aktivoivat kuulijan mielessä neuraalisen yhteyden, joka auttaa tätä ymmärtämään, mitä kertoja tuntee ja haluaa sanoa. Hyvä tarinankerronta on kuitenkin melko haastavaa, mistä syystä sitä on hyvä harjoitella. Toisaalta elokuva-ala on valtava liiketoiminnan osa-alue, jonka globaali arvo oli vuonna 2018 n. 136 miljardia dollaria. Tehtävä myös edistää luovuuden kehittymistä, mikä on yksi Aalto-yliopiston strategian kolmesta läpileikkaavasta teemasta, sillä nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitsemme kykyä ajatella ja tehdä töitä uusilla tavoilla. Elokuvan lisäksi ryhmät voivat kuitenkin päättää ideoida myös omaa yritystä, tapahtumaa, omaa tuotetta, tai muuta asiaa, joka pitchataan viimeisen kerran tapaamisessa muille ryhmille. 

  Tehtävässä harjoitellaan tarinankerronnan taidon lisäksi seuraavia kurssin keskeisiä sisältöjä:

  • fasilitointimenetelmien käyttöä luovuuden ja ideoinnin edistämisessä
  • tiimityön johtamista ja tekemistä
  • esiintymistä ja oman idean pitchausta

  Tehtävässä on kolme palautettavaa osaa, joiden kuvaukset löytyvät kunkin osion palautuslaatikosta.


  Tehtävä 2 - Oppimispäiväkirja: 25+5% (yksilötyö)

  Tehtävä 2 antaa sinulle mahdollisuuden syventää omia vuorovaikutus- ja viestintätaitojasi reflektoinnin kautta omassa oppimispäiväkirjassasi. Samalla se antaa sinulle mahdollisuuden harjoitella palautteen antamista toisille, sillä tehtävän toinen osatehtävä on vertaispalautteen antaminen kahdelle muulle opiskelijalle.


  Tehtävä 3 - Status- ja muu ilmaisu työelämän vuorovaikutustilanteissa: 20% (ryhmätyö)

  Tehtävä 3:ssa pääsette ryhmänne kanssa tekemään näkyväksi erilaisia työelämän haastavia vuorovaikutustilanteita liittyen kurssin keskeisiin teemoihin, tehtävä 1:ssä mainittujen lisäksi mm. statusilmaisuun liittyen. Tehtävässä on kaksi osatehtävää, palautettava raportti ja esitys luentokerralla 11.


  Tehtävä 4 - Quiz 4 kpl: 20% (yksilötyö)

  Tehtävä 4 koostuu neljästä quizzistä, joilla testataan osallistujien ymmärrys kurssin materiaaleista (luettavat artikkelit ja katsottavat videot). Säännöllisten quizzien tarkoitus (yhden isomman tentin sijaan) on rytmittää materiaalien mielekästä opiskelua kurssin aikana siten, että opittuja asioita voidaan aina harjoitella ja syventää tapaamisissa. Kukin quizzeistä muodostaa 5% kurssin arvosanasta.

  Kauppakorkeakoululla läpipääsyn raja tenteissä on yleisesti 50%. Quizzien arvostelussa noudatetaan siksi seuraavaa: 50% oikein=arvosana 1 ja 100% oikein=arvosana 5.
  Quizzien arvosanat skaalataan vastaamaan näitä arvosanoja kurssin lopullista arvosanaa laskettaessa.