Topic outline

 • Tervetuloa Johdatus kestäviin yhdyskuntiin -kurssille
  Miten suunnitella kestäviä yhdyskuntia? Minkälaisia tulevaisuuden kaupunkien tulee olla? Miten huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä luonnonvarojen hallinnassa että erilaisten alueiden ja niiden vesihuollon suunnittelussa?

  Kurssilla tutustutaan kestävien yhdyskuntien perusteisiin, avainkysymyksiin ja menetelmiin liikenteen, vesitekniikan ja maankäytön suunnittelun näkökulmista pohtien muun muassa edellä esitettyjä kysymyksiä.

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään kestävien yhdyskuntien avainnäkökulmia ja yhdyskuntien suunnittelun luonnetta ja toimintaympäristöä. Lisäksi tutustutaan mm. veden kierron perusteisiin ja vesivarojen ja yhdyskuntien välisiin kytköksiin.

  Kurssilla työskennellään sekä itsenäisesti että ryhmissä. Kurssin tärkeä suoritusmuoto on lukupiiri. Kurssin alussa muodostettavat pienryhmät työskentelevät läpi kurssin viikoittaisten keskustelutehtävien ja näiden raportoinnin parissa. Yksilötehtävinä tehdään tentti ja laskuharjoituksia. Lisäksi kurssilla tehdään kaksi itse- ja vertaisarviointia. 

  Opetus pidetään läpi syksyn maanantaisin kello 13-16. Opetuskerrat alkavat lukupiirillä (kello 13.00-14.00, salit E, Y229a, Y313 ja Y346) ja jatkuvat yhteisellä opetussessiolla Kandidaattikeskuksen E-salissa kello 14.15. Ensimmäinen luentokerta 4.9. alkaa E-salissa kello 14.15 (tällöin ei siis vielä lukupiiriä). Jos sinulla ilmenee kysyttävää kurssista, voit laittaa viestiä kurssimailiin keyc1010@aalto.fi. Jos olet eny-opiskelija tai suorittanut vesi- ja ympäristötekniikan kurssin (eny-c2003) ja haluat suorittaa kurssin, olethan yhteydessä kurssihenkilökuntaan laittamalla viestiä kurssimailiin.

  Vastuuopettajana toimii maankäytön suunnittelun yliopisto-opettaja Aino Hirvola. Lisäksi kurssilla on lukuisa joukko vierailevia luennoitsijoita kurssin aihepiireistä.

  LUKUPIIRI-LUENTOJEN & HARJOITUSTEN AIKATAULU:
  *muutokset mahdollisia
  I PERIODI:

  Ma 4.9. Introluento: Kestävät yhdyskunnat (Aino & Harri)

  Ma 11.9. Lukupiiri + Luento 1: Maankäytön suunnittelu (Anni & Aino)

  Ma 18.9. Lukupiiri + Luento 2: Maankäytön suunnittelujärjestelmät ja vesivarojen hallinta (Marko & Aino)

  Ma 25.9. Lukupiiri + Luento 3: Yhdyskuntien suunnittelun historiaa (Aino)

  Ma 2.10. Lukupiiri + Luento 4: Suunnitteluideologioista ja nykyhaasteista (Aija)

  Ma 9.10. Lukupiiri + Luento 5: Liikennesuunnittelu (Jouni)

  Ma 16.10. Tentti

  II PERIODI:

  Ma 23.10. Lukupiiri + Luento 6: Globaalit vesikysymykset (Matti) 
    Laskuharjoitus 1 aukeaa

  Ma 30.10. Lukupiiri + Luento 7: Hydrologinen kierto (Harri)
    Laskuharjoitus 2 aukeaa

  Ma 6.11. Lukupiiri + Luento 8: Pintavesien laatu (Olli)
  Laskuharjoitus 3 aukeaa

  Ma 13.11. Lukupiiri + Luento 9: Hydrauliikka ja vesirakentaminen (Juha)
    Laskuharjoitus 1 sulkeutuu klo 23.55

  Ma 20.11. Lukupiiri + Luento 10: Kestävyys ja kiertotalous (Anna)
    Laskuharjoitus 2 sulkeutuu klo 23.55

  Ma 27.11. Lukupiiri + Luento 11: Kestävyys ja rakennettu ympäristö, yhteenveto (Aino & Ville)
    Laskuharjoitus 3 sulkeutuu klo 23.55
  • choicegroup icon
   Kirjaudu lukupiiriryhmääsi täällä Group choice
   Not available unless: You are a(n) Student
 • Not available unless: You are a(n) Student
  Tältä sivulta löydät jokaiseen luentokertaan liittyvän lukumateriaalin ja ohjaavat kysymykset sekä luennon kalvot.

  Tavoitteenamme kurssilla on vuorovaikutteinen ja innostava oppiminen ja opetus. Tätä tavoitellaan opetusmuodolla, jossa keskeistä on opiskelijoiden panosta – keskustelua ja yhdessä oppimista – korostava lukupiiri. Totetusmuodosta johtuen luennot ja niitä edeltävät lukupiiritapaamiset ovat pakollisia. Lukupiiri–luento-sessiot järjestetään sekä I että II perioidilla maanantaisin klo 13–16.  Ensimmäinen tunti (klo 13.00–14.00) käytetään lukupiiritapaamiseen: pienryhmät työskentelevät jaettuna kolmeen saliin ja kurssiassarit ovat tarvittaessa paikalla.

  Lukupiiriä seuraa lyhyen tauon jälkeen opettajan vetämä luentosessio, jonka aikana puretaan opiskelijoiden lukupiireissä esiin nostamia kysymyksiä ja näkökulmia sekä syvennetään viikon teemaa. Opetuskertoja on yhteensä 12 ja lukupiiritapaamisia 11: ensimmäisellä luentokerralla ei ole lukupiiriä. Joillakin lukupiirikerroilla työskentelymuoto poikkeaa normaalista. Tarkempi luentoaikataulu sekä luentojen ja lukupiirien aiheet löytyvät alta.

  Kunkin viikon lukupiiriaineistot päivitetään tälle sivulle heti edellisen luennon päätyttyä. Luentokalvot lisätään viimeistään luennon jälkeen.
 • Not available unless: You are a(n) Student
  Kurssin keskeinen suoritusmuoto on lukupiiri. Lukupiirissä opiskelijat lukevat ennakkoon luentokerran aiheisiin liittyviä lukemistoja ja keskustelevat niistä yhdessä lukupiiriryhmässään.

  Lukupiiriä varten luettava materiaali sekä lukemista ohjaavat kysymykset löytyvät Luennot ja materiaalit -alasivulta kunkin luentokerran alta heti edellisen luennon päätyttyä. Jokaisen opiskelijan on ladattava aineistot itsenäisesti.

  Kurssiin kuuluvan lukupiirin suorittaminen vaatii läsnäoloa lukupiiritapaamisissa ja luennoilla. Voit olla poissa kaksi kertaa. Jos olet poissa kolmannen tai neljännen kerran, nämä poissaolot korvataan kirjoittamalla henkilökohtainen noin 1000 sanan reflektioessee luennon teemasta. Reflektioesseiden palautuksen deadline on sama kuin lukupiiriraporteilla. Jos poissaoloja kertyy enemmän kuin neljä, ole yhteydessä kurssihenkilökuntaan.

  Jokaisesta lukupiiristä kirjoitetaan ryhmittäin tiivis raportti, joka palautetaan MyCoursesin keskustelupalstalle. Raportissa käydään läpi ryhmän näkemyksiä lukemistoista sekä ohjaavista kysymyksistä. Osassa lukupiiriraportteja peilataan kyseisen päivän teemaa kurssin kohdealueeseen, Kruunuvuorenrantaan. Tätä varten etsitään tarvittaessa aineistoja ja käydään niitä läpi ryhmittäin. Katso Lukupiirin tarkemmat ohjeet. Lukupiireistä koostuu puolet kurssin arvosanasta. Lukupiiriraporttien arvioinnista löydät tarkempaa tietoa alasivulta Lukupiirin arviointi.

  Lukupiiri-luento-session rakenne löytyy alla olevasta kuvasta. Pääsääntöisesti lukupiiri kestää 60 minuuttia. Joissain lukupiireissä on hiukan muunnettu/täydennetty tehtävänanto. Mahdollisista aikataulumuutoksista ja täydentävistä tehtävänannoista kerrotaan lukumateriaalien yhteydessä viimeistään viikkoa ennen lukupiiriä. Ryhmä palauttaa lukupiiriraportin jokaiselta kerralta alta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti.

  Lukupiiri_Malli • Not available unless: You are a(n) Student

  Tentti järjestetään ensimmäisen periodin arviointiviikolla. Kysymykset ja palautuslaatikko avataan MyCoursesissa 16.10. kello 9.00 ja vastausaikaa on kello 16.00 saakka. Kaikki kurssiaineistot ovat käytettävissä tentin aikana. Tenttiaineistoa ovat kaikki tenttiin mennessä läpi käydyt lukupiirien lukemistot sekä luentomateriaalit ja luentojen sisällöt.


  Hyvä tenttivastaus

  Hyödynnä kaikissa vastauksissasi tenttiaineistoja! Myös muita lähteitä voi etsiä ja käyttää. Osoita kuitenkin tarvittaessa lähdeviitteillä, mistä käyttämäsi tieto on peräisin. Luentokalvoihin ei tarvitse viitata erikseen.

  Vastauksissa tärkeintä on sisältö, mutta kiinnitäthän huomiota myös kieliasuun. Esseevastauksen rakenne ja argumenttien esittäminen kannattaa kannattaa luonnostella erikseen ennen kirjoittamista. Hyvän esseevastauksen tunnusmerkkejä ovat muun muassa:

  • analyyttisyys ja selkeä argumentointi
  • vastauksessa ei vain referoida kirjallisuutta tai luentokalvoja, vaan se sisältää lisäksi omaa pohdintaa
  • rakenne on selkeä
  • myös esimerkkejä voi hyödyntää


  Tentin läpäisyyn vaaditaan 40% pisteistä. Mikäli et läpäise tenttiä tai se jää nyt jostain syystä tekemättä, uusintamahdollisuus järjestetään kurssin jälkeen.

  Palauta vastaukset pdf-tiedostona MyCoursesin palautuslaatikkoon kello 16.00 mennessä.

  Onnea tenttiin!


  Ett bra tentasvar

  Använd provmaterial i alla dina svar! Andra källor kan också sökas efter och användas.

  Det viktigaste i svaren är innehållet, men var också uppmärksam på språket.Att skissa upp strukturen och argumenten innan du svarar kan vara till hjälp. Tecken på ett bra essäsvar innehåller:

  • analytisk och tydlig argumentation
  • svaret refererar inte bara litteratur eller föreläsningmaterial, utan innehåller även din egen reflektion
  • strukturen är tydlig
  • du kan också använda exempel


  40% av poängen krävs för att bli godkänd på tentamen.

  Lämna in svaren som en pdf-fil till returbox senast kl. 16.00.

  Lycka till på tentamen!

   

 • Not available unless: You are a(n) Student
  Laskuharjoituskäytännöt (kalvot)

  KEY-C1010-kurssilla on kolme itsenäisesti tehtävää laskuharjoitusta, jotka muodostavat 25% kurssin arvosanasta. Harjoitukset arvioidaan opiskelijakohtaisesti, kun taas lukupiiri suurelta osin ryhmäkohtaisesti. Laskuharjoituksista 1-3 voi saada maksimissaan 20 pistettä, joten laskuharjoitusten maksimiyhteispistemäärä on 60 pistettä. Kurssin läpäisemiseksi on jokaisesta harjoituksesta saatava ainakin 5 pistettä sekä yhteensä kaikista harjoituksista vähintään 30 pistettä. Harjoitusten tekemiseen on mitoitettu yhteensä 30 tuntia. Yhden harjoituksen tekemiselle + reflektiolle on täten mitoitettu 10 tuntia. Lisäksi halutessaan voi tulla kysymään laskareihin apua kurssin etä Help Deskiin, jossa käynti on vapaaehtoista. Help Desk järjestetään 5 kertaa (5 * 2 h) ja se järjestetään etänä teamsin kautta (ohjeistus alempana).


  HARJOITUSTEN TEKEMINEN & PALAUTUS

  Periodin 2 aikana tehtävät harjoitukset 1-3 palautetaan tällä sivulla olevien linkkien kautta löytyvien kyselyjen (quiz) kautta. Eri laskuharjoituksissa on vaihteleva määrä tehtäviä, minkä vuoksi kaikki tehtävät eivät ole saman arvoisia. Kustakin tehtävästä saatava pistemäärä on kerrottu ko. tehtävän kohdalla. Huomaa, että jokaisen viikkoharjoituksen saa palauttaa vain yhden kerran. Ole siis tarkkana ennen kuin palautat kierroksen! Vaikka tehtävät ovat kaikille samat, niiden lukuarvot (ja täten oikeat vastaukset) vaihtelevat. Excelin (tai muun vastaavan ohjelman) käyttö on suositeltavaa.

  Saat tehtävistä palautetta jo suorituksen aikana ja voit yrittää väärin menneitä kohtia uudestaan. Jokaiseen kysymykseen voi vastata viisi kertaa ennen kuin kyseisen kohdan pisteet menevät nollille ellei tehtävänannossa ole toisin mainittu. Huomaa kuitenkin, että jokaisen väärän vastauksen jälkeen tehtävästä saatava pistemäärä vähenee 10 %.

  Tehtävien palautuksen deadline on kolme viikkoa laskuharjoituksen aukeamisesta: kts. aikataulu alla. Aloitetut kierrokset palautuvat automaattisesti, kun vastausaika menee umpeen. Jos et ole aloittanut laskuharjoitusta tai et saa vaadittua pistemäärää, niin sinulle avautuu ns. laskuharjoituksen myöhässä palautus. Myöhässä palautettujen harjoitusten arvosana puolitetaan. Kurssin hyväksytty suorittaminen vaatii, että kaikki kolme laskuharjoitusta on palautettuna viimeistään II periodin arviointiviikon perjantaina (15.12.2023). Kurssin suuren opiskelijamäärän vuoksi tehtävien arvosteluun tulee tutustua jo kurssin aikana. Jos arvostelussa jää siis jokin mietityttämään, tule help deskiin kysymään tai laita viestiä kurssisähköpostiin keyc1010@aalto.fi


  HARJOITUSTEN ARVOSANARAJAT

  Laskuharjoitusten arvosanan 5 raja on 54/60 pistettä, arvosanan 4 48/60, arvosanan 3 42/60, arvosanan 2 36/60 ja läpipääsyraja on 30/60.


  HARJOITUSTEN AIKATAULU JA HELP DESK

  Harjoitukset tehdään itsenäisesti periodin 2 aikana. Harjoituksiin liittyen järjestetään neuvontatilaisuuksia Teamsissä (ohjeet Teamsin käyttöön alapuolella). Neuvontaa on torstaisin klo 9:00 - 11:00 teamsin Help Desk neuvontajono-kanavalla läpi II periodin (26.10 - 23.11). Neuvontatilaisuuksiin ei ole pakko osallistua, mutta jos laskuharjoituksiin tarvitsee apua, kannattaa siellä käydä kysymässä neuvoa. Jos tarvitset näiden aikojen ulkopuolella apua tehtäviin, voit olla yhteydessä kurssihenkilökuntaan kurssimailin (keyc1010@aalto.fi) kautta, kysyä maanantaisin luennon jälkeen tai laittaa viestiä teamsin Yleiset kysymykset -kanavalle (Huomaathan, että teamsissä kysymykset ovat kaikkien opiskelijoiden nähtävillä, joten ethän sisällytä kysymyksiisi ratkaisuja).

  Liittyminen kurssin Teams Help Desk -ryhmään:
  Lataa Teams-sovellus omalle koneellesi (ohjeet)

  1.     Liity kurssin Teams-ryhmään koodilla:
  2.     Avaa Teams-sovellus ja kirjaudu sisään Aalto-tunnuksilla
  3.     Klikkaa vasemmalla olevasta valikosta "Teams"
  4.     Klikkaa "Join or create a team"
  5.     Valitse "Join a team with code" ja lisää koodi 705ajc4
  6.     Sinun pitäisi nyt olla kurssin Help Desk -ryhmässä.
  7.     Yleiset kysymykset -kanavalla voi esittää yleisiä tehtäviä koskevia kysymyksiä ja torstaisin klo 9:00-11:0 assarit päivystävät ja antavat ohjeistusta tehtäviin opiskelijkohtaisesti. Jonotus neuvontaan tapahtuu Neuvontajono-kanavalla, jonne voi laittaa itsensä jonoon. Assarit laittavat jonotusjärjestyksessä viestiä opiskelijoille ja soittavat tarvittaessa.


  Harjoitusten tarkempi aikataulu ja harjoitusten teemat löytyvät alta.

  Harjoitus 1: Globaalit vesikysymykset
  ma 23.10 - ma 13.11 (DL klo 23.55)

  Harjoitus 2: Hydrologinen kierto
  ma 30.10 - ma 20.11 (DL klo 23.55)

  Harjoitus 3: Hydrauliikka ja veden laatu
  ma 6.11 - ma 27.11 (DL klo 23.55)


  HARJOITUSTEN UKK

  Miksi MyCourses valittaa “Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksen kohtiin”/”Puutteellinen vastaus”, vaikka olen vastannut kaikkiin annettuihin kohtiin?

  1. Vaihda käyttämääsi desimaalierotinta (pilkku pisteeksi/piste pilkuksi). Oikea desimaalierotin riippuu omista kieliasetuksistasi ja se määräytyy quiz-tehtäväkierroksen aloitushetkellä. Jos MyCourses on suomenkielinen, desimaalierotin on pilkku ja jos MyCourses on englanninkielinen, desimaalierotin on piste. 
  2. Kirjoita laskutehtävien vastauskenttään vain lukuarvoja – jätä siis yksiköt pois.
  3. Jos edellä olevat neuvot eivät auta, ota yhteyttä kurssimaililla tai tule käymään neuvonta-aikaan help deskissä.


  Millä tarkkuudella minun pitäisi vastata?

  Vastaa laskutehtäviin ainakin kahden desimaalin tarkkuudella ellei toisin mainita. Joillain kierroksilla saattaa olla eriävä ohjeistus, joten tarkista kunkin kierroksen vastaustarkkuus sen aloitussivulta tai demokalvoilta. MyCourses tarkistaa laskutehtävät automaattisesti. Jos pyöristät liikaa, saattaa pisteet jäädä saamatta. Liian tarkasta vastauksesta ei lähde miinuspisteitä. Jos koet, että MyCourses arvosteli tehtäväsi väärin tarkkuuden takia, ole yhteydessä kurssihenkilökuntaan kurssisähköpostilla (keyc1010@aalto.fi).

  Muita kysymyksiä?

  Jos koet, että tehtävä ei anna sinulle oikeita pisteitä tai siinä on jokin ongelma, ole välittömästi yhteydessä kurssihenkilökuntaan kurssisähköpostilla (keyc1010@ aalto.fi). Jos sinulla on jotain muuta kysyttävää viikkoharjoituksissa, voit olla yhteydessä samalla sähköpostilla tai käymällä neuvonta-aikana help deskissä tai kysymällä luennon jälkeen.

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Palautteen antaminen kannattaa! Se tarjoaa sinulle opiskelijana mahdollisuuden reflektioon ja edistää siten oppimistasi. Samalla palaute kertoo meille opettajille mikä kurssissa toimii ja mikä ei. Palaute auttaa kurssin kehittämisessä sekä kurssin aikana että seuraavaa vuotta silmällä pitäen.

  Tällä kurssilla voit antaa palautetta seuraavilla toisiaan täydentävällä tavalla:

  Kurssin aikana
  • Luentojen ja harjoitusten jälkeen tulemalla juttelemaan opettajille ja assareille
  • Itse- ja vertaisarvioinnin kautta (ensimmäinen arviointi kurssin puolivälissä)
  • Lähettämällä sähköpostia kurssin vastuuopettajalle
  • Alla olevan anonyymin kurssipalautteen avulla

  Kurssin lopussa
  • Viimeisellä opetuskerralla kurssin palauteosiossa
  • Itse- ja vertaisarvioinnin kautta (toinen arviointi kurssin lopussa)
  • Sähköisen kurssipalautejärjestelmän kautta (lähetetään opiskelijoille sähköpostiin kurssin loppupuolella


  Tämän lisäksi kurssin aikana jokainen opiskelija antaa kahdesti palautetta myös itselleen ja lukupiiriryhmälleen itse- ja vertaisarvioinnin yhteydessä.

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Kurssiarviointi1. Lukupiiri (50% kokonaisarvosanasta)
  Lukupiiriarvosanasta 50 % koostuu lukupiiriraporttien keskiarvosta ja 50 % itse- ja vertaisarvioiniten keskiarvosta. Kurssiassistentit arvostelevat lukupiiriraportit asteikolla 1-5, niin että koko ryhmä saa saman arvosanan. Jos olet ollut poissa yli kaksi kertaa lukupiiristä ja teet korvaavan reflektioesseen, esseen arvosana korvaa kyseisen viikon lukupiiriraporttiarvosanan. 

  Itse- ja vertaisarviointi järjestetään kaksi kertaa kurssilla: kurssin puolivälissä ja lopussa. Niissä arvioidaan kunkin opiskelijan reflektiota omasta oppimisestaan (itsearviointi) sekä jokaisen lukupiiriryhmäläisen toimintaa lukupiiriryhmän jäsenenä (vertaisarviointi). Itse- ja vertaisarvioinneissa kukin opiskelija antaa jokaiselle ryhmänsä jäsenelle arvosanan asteikolla 1-5, joiden keskiarvosta muodostuu itse- ja vertaisarvionnin arvosana. Lukupiirien arvioinnista tarkemmin: Lukupiirien arviointi

  2. Tentti (25 % kokonaisarvosanasta)
  Tentti on henkilökohtainen opintosuoritus ja se tehdään ensimmäisen jakson päätteeksi. Opettajat arvioivat sen asteikolla 1–5. Arvioinnissa painotetaan lukemistojen hallintaa ja kykyä soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön. Tentin arvioinnista tarkemmin: Tentti

  3. Laskuharjoitukset (25 % kokonaisarvosanasta)
  Laskuharjoitukset ajoittuvat kurssin toiselle puoliskolle. Niiden arvosana annetaan asteikolla 1-5 harjoitusten pisteiden perusteella. Laskuharjoitusten arvionnista tarkemmin: Laskuharjoitukset