Topic outline

 • Yleistä kurssista Maankäytön suunnittelun perusteet

  Kurssilla perehdytään maankäytön suunnitteluun luentojen ja oheismateriaalin valossa. Kurssin suorittaminen tapahtuu seuraamalla luentoja, osallistumalla luentojen yhteydessä käytäviin keskusteluihin ja harjoituksiin, perehtymällä itsenäisesti lähdemateriaaleihin sekä suorittamalla kurssiin liittyvät viikoittaiset harjoitustehtävät. Luennot pidetään maanantaisin klo 10.15 - n. 15.30 (8.1.-12.2.) salissa R1 (R-talo, Rakentajanaukio 4 A).

  Kurssin osaamistavoitteet

  • Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän käytön tunteminen maankäytön suunnittelussa
  • Kyky liittää maankäytön suunnittelu osaksi laajempaa maankäyttöpolitiikan kontekstia
  • Vuorovaikutteisen maankäytön suunnittelun periaatteisiin ja muotoihin tutustuminen
  • Kestävän kehityksen edistämisen tavoitteen ymmärtäminen ja keinoihin tutustuminen maankäytön suunnittelussa
  • Maankäytön suunnittelun tiedon ja epävarmuuden hallinnan periaatteiden ymmärtäminen ja tarvittavien tiedon muotojen ja niiden keskinäissuhteiden hahmottaminen
  • Maankäytön suunnitteluun liittyvän käytännöllis-eettisen harkinnan ja poliittisen ulottuvuuden ymmärtäminen suunnittelun osatekijöinä
  • Maankäytön suunnittelun tulevaisuusperspektiivien hahmottaminen

  Kurssin suorittaminen ja arviointi

  Kurssisuoritukset arvioidaan viikkoharjoitustehtävien perusteella. Viikkoharjoitustehtäviä on kurssin aikana 5 ja jokainen niistä koostuu 2-3 kysymyksestä. Yhteensä kysymyksiä on 12 kpl. Tehtävät tulee palauttaa ajallaan. Jokainen kysymys on 5 pisteen arvoinen, joten yhteensä pisteitä on tarjolla 60. Tehtävät pisteytetään vasta kurssin päättyessä, mutta ne käydään yhdessä läpi esimerkkivastausten avulla jo palautusta seuraavalla luentokerralla. Myöhästyneiden palautusten osalta ovat voimassa seuraavat pelisäännöt: myöhässä, mutta ennen seuraavaa maanantaita klo 10 palautettujen tehtävien pisteistä verotetaan yksi piste/kysymys, ja yhteisen tehtäväpurun (maanantain luennolla) jälkeen palautetuista tehtävistä tarjolla on maksimissaan yksi piste/kysymys (yht. max 2-3 p, riippuen kysymysten määrästä). Kurssin läpäisemiseksi on vastattava vähintään 9 kysymykseen ja saavutettava jokaisesta vähintään yksi piste. Yhteensä kurssin läpäisemiseksi on saavutettava vähintään 12 pistettä. Harjoitustehtävien palautuslaatikot sulkeutuvat kurssin päätyttyä 13.2., jonka jälkeen tehtäviä ei enää oteta vastaan. Tekoälyn (Open AI ym.) käyttäminen tehtäviin vastaamisessa ei ole sallittua! Arvioinnista tarkemmin: Arviointiperusteet.

  Kurssin opettajat

  Professori Raine Mäntysalo (raine.mantysalo@aalto.fi), tohtorikoulutettava Mikko Airikkala (mikko.airikkala@aalto.fi) sekä ma. yliopisto-opettaja Aino Hirvola (aino.hirvola@aalto.fi).


  Kurssin ohjelma 


  8.1. Johdanto kurssiin ja maankäytön suunnitteluun

  Aamupäivällä klo 10.15 - n. 12.00 käymme läpi kurssin osaamistavoitteita ja keskustelemme maankäytön suunnittelun olemuksesta ja yhteiskunnallisesta tehtävästä; iltapäivällä klo 13.00 alkaen keskustelemme kaavoituksen ja maapolitiikan suhteesta sekä yleisestä ja yksityisestä edusta esimerkkinä hajarakentamisen ohjaaminen.
  Ks. materiaalit

  15.1. Detaljisuunnittelu ja kaupunki paikkoina

  Aamupäivällä klo 10.15 - n. 12.00 käymme ensin läpi edellisen viikkotehtävän esimerkkivastauksia ja sitten keskustelemme asemakaavoituksesta; iltapäivällä klo 13.10 alkaen keskustelemme kumppanuuskaavoituksesta ja tarkastelemme sekä kaupunkitilan ja -kokemuksen teoriaa ja käsitteitä.
  Ks. materiaalit

  22.1. Yleispiirteinen suunnittelu ja kaupunki verkostoina

  Aamupäivällä klo 10.15 - n. 12.00 käymme ensin läpi edellisen viikkotehtävän esimerkkivastauksia, sitten aiheenamme on yhdyskunnan toiminnallinen järjestäminen ja monikeskuksisuuskehitys; iltapäivällä n. klo 13.15 alkaen keskustelemme yleiskaavoituksesta.
  Ks. materiaalit

  29.1. Ylikunnallinen suunnittelu ja hajarakentamisen ohjaaminen

  Aamupäivällä klo 10.15 - n. 12.00 käymme ensin läpi edellisen viikkotehtävän esimerkkivastauksia, sitten keskustelemme maakuntakaavoituksesta yleisesti; iltapäivällä n. klo 13.15 alkaen käsittelemme kaupunkiseutusuunnittelua ja sen suhdetta lakisääteiseen suunnittelujärjestelmään. Lisäksi aiheena on hajarakentamisen ohjaaminen.
  Ks. materiaalit

  5.2. Osallistuminen, arviointi ja kestävyys suunnittelussa

  Aamupäivällä klo 10.15 - n. 12.00 käymme ensin läpi edellisen viikkotehtävän esimerkkivastauksia, sitten tarkastelemme osallistumista ja arviointia sekä suunnittelujärjestelmässä että käytännön tasolla, vierailijana Janne Oittinen. Iltapäivällä n. klo 13.00 alkaen aiheenamme on kaupunkisuunnittelun kestävyys, jota tarkastelemme monitieteisen kestävyystutkimuksen valossa, vierailijana Jonne Hytönen.
  Ks. materiaalit

  12.2. Suunnittelu- ja demokratiateoriat ja osallistumisen tarkoitus

  Klo 12:15-15. Aluksi käymme läpi edellisen viikkotehtävän esimerkkivastauksia; tämän jälkeen aiheenamme on osallistumisen roolin kehitys suunnittelussa suunnittelu- ja demokratiateorioiden kehityksen valossa. Lopuksi käymme arviointikeskustelun kurssin toteutuksesta.
  Ks. materiaalit


  Tervetuloa kurssille!