Topic outline

 • General

  • KURSSIN RAKENNE JA AIKATAULU


  • Harjoitusten palautusajat

   H1: Koesuunnitelma (DOE)       8.11.2023

   H2: Datan analysointi ja visualisointi     4.12.2023

   H3 Reaktioyhtälön laskentamalli,, H4 nesteseosten laskentamalli     13.12.2023


  • Not available unless: You belong to A01 (SISU)
   Assignment icon
   Harjoitus 1. Koesuunnitelma (DOE) Assignment

   Ensimmäinen harjoituksista on koesuunnitelman laadinta.

   Tehdään yksilötyönä.

   Tehtävänanto oheisen liitetiedoston mukaisesti.

   Lähtökohta: Harjoitustehtävät on tehtävissä Excelillä. Muitakin soveltuvia ohjelmistoja (R, Matlab, Minitab, Origin,…) voi vapaasti käyttää.

   Raportointiin kannattaa käyttää esim Word’ia.

   Palautuspäivä viimeistään 8.11.2023 (klo 23:59)

   Tehtävän arvioinnin kriteerit ja pisteet:

   H1: KOESUUNNITTELUTEHTÄVÄ (DOE)            
   Pisteet                  
   10 Tehtävän tavoitteen ja tutkimuskysymyksen esittäminen      
     Käytettävän metodiikan,työtapojen sekä käytettävien ohjelmistojen esittely  
     Edelliseen: Lähtöarvojen/lähtötilanteen esittäminen        
        ratkaisupolun ja sen vaiheiden esittäminen      
   5 Koesuunnittelutyön dokumentointi vaiheittain        
                      
   50 Tuloksen oikeellisuus (arviointikriteeri)          
       Käytetty oikeaa metodiikkaa          
       Tulos/matriisi/koesuunnitelma on oikein annettujen lähtöarvojen puitteissa
       Lopputuloksen esittäminen          
   5 Dokumentaation selkeys ja rakenne          
                      
   70 pistettä (max)              

   Raportoinnin ohjeistuksen tarkennusta:

   Wordillä yms tuotettu looginen raportti kattaen arvosteluperusteissa/pisteytyksessä sekä tehtävänannossa määritellyt kohdat riittää. Tarvittavat kuvat ja taulukot kannattaa liittää tekstin yhteyteen. Ei tarvitse liittää Excel-taulukoita oheen. Mutta saa jos haluaa ja kokee sen selventävän asiaa (syytä silloin viitata tekstissä näihin taulukoihin). Muista raportin lukija ja luettavuus! 

  • Not available unless: You belong to A01 (SISU)
   Assignment icon
   Harjoitus 2: Datan analysointi ja visualisointi Assignment

   Tehdään yksilötyönä

   Harjoitus sisältää kaksi osatehtävää. Molemmat liittyvät massojen jauhatuksen esimerkkiin.

   Tarkempi ohjeistus on tehtävänannossa, joka löytyy liitetiedostona tästä kansiosta.

   TEHTÄVÄ:

   OSA 1

   Koivumassan jauhatuksen toistettavuuden arvioimiseksi on päätetty tehdä kolme samanlaista jauhatussarjaa.

   Näistä kolmesta eri jauhatussarjasta otetaan näytteet samasta jauhatusenergian pisteestä ja tehdään SR-luvun analyysit. Analyysien tulokset on esitetty aineistossa ”Harjoitus 2 Tehtävä 1 data2023.xls” joissa kussakin on 15 havaintoa (Data1, 2, 3).

   Tehtävänäsi on selvittää:

   a) Poikkeavatko kolmen testiajon saman vastemuuttujan havaintoaineistojen (Data1, Data2, Data3) keskiarvot toisistaan?

   Riskitaso a=0.05

   b) Poikkeavatko kolmen testiajon saman vastemuuttujan havaintoaineistojen (Data1, Data2, Data3) varianssit toisistaan?

   Riskitaso a=0.05

   Valitse perustellen soveltuva tilastollinen testi kohtiin a) ja b) !

   Tee ensiksi aineistoja kuvaava yleinen tilastollinen kuvaus käyttäen data-analyysin "descriptive statistics" toimintoa.

   Käytä valitsemaasi tilastollista testiä ja perustele johtopäätöksesi hyödyntäen testin antamia tunnuslukuja.

   Hyödynnä tarvittaessa tilastollisten testien ja analyysien lisäksi visualisointia (kuvaajia) tarkastellessasi ja esittäessäsi havaintoja ja tuloksia.


   OSA 2

   Massojen jauhatuskokeiden tulokset ovat valmiit. Tarkasteltavaan aineistoon sisältyy erilliset massat, ei niiden seosta (joka oli mukana koesuunnitteluvaiheessa). Tutkittavat massat olivat valkaistu koivu- ja mäntysulfaatti. Jauhatussarjoista otetuista massanäytteistä tehdyistä laboratorioarkeista mitattiin seuraavat paperitekniset ominaisuudet :

   •Neliömassa (g/m2),  Tiheys (kg/m3), Valonsirontakerroin (m2/g)
   •Vetolujuus (kN/m), Murtovenymä (%), Repäisylujuus (mN m2/g), Ilmanläpäisy (ml/min)

   TEHTÄVÄSI:

   •Tee aineistosta korrelaatiomatriisi ja pyri löytämään vahvimmin keskenään riippuvat tekijät.
   •Pohdi voiko koko aineistosta tehdä yhden korrelaatiotarkastelun vai pitääkö/kannattaako tarkastella massoja erikseen.
   •Tee päätelmät mitä vaikutussuuntia näiden tekijöiden välillä esiintyy. Onko massojen välillä eroa näiden korrelaatioiden suhteen?
   Tee näistä vahvimmin keskenään riippuvista tekijöistä x-y-kuvaajat (Scatterplot). Kiinnitä huomiota kuvaajien ulkoasuun, kuten akselien teksteihin sekä merkitsevien numeroiden/desimaalien määrään.

  • Not available unless: You belong to A01 (SISU)
   Assignment icon
   H3+H4 Laskentamallit Assignment

   Harjoitus sisältää kaksi osatehtävää (H3, H4):

   H3: Neutralointireaktion laskentamalli

   H4: Nesteiden sekoituksen laskentamalli


   •Lähtökohta:  Harjoitustehtävän osiot tehdään Excelillä.

   •Tehtävän suorituksen raportointiin kannattaa käyttää esim Word’ia.
   •Laaditut Excel-tiedostot ladataan myös palautuskansioon.
   •Kiinnitä huomiota Excel-tiedoston käytettävyyteen, logiikkaan sekä ulkoasuun, jotta sen käytettävyys ja informatiivisuus on hyvä.
   •Tämä harjoitus (H3+H4) voidaan tehdä ryhmätyönä (max 3 hlö/ryhmä). Myös yksilötyö on mahdollinen.
   Jokainen palauttaa selosteen liitteineen MyCourses’iin. Merkitkää selosteeseen ryhmän kaikkien jäsenten nimet sekä ryhmän jäsenten työpanos tehtävän suorittamisessa.


   Ohjeistus löytyy liitetiedostosta tästä kansiosta.


  • Not available unless: You belong to A01 (SISU)
   KURSSIN PISTEET (20.12.2023)

   Op# H1 H2 H3 H4 YHTEENSÄ
   887414 66 57 24 78 225
   1024687 62 55 50 78 245
   1020568 65 74 60 65 264
   1017270 60 58 60 78 256
   905286 66 0 24 78 168
   1020306 42 67 69 78 256
   905037 0 0 0 0 0
   911254 61 74 68 75 278
   1017746 61 79 70 80 290
   1024645 64 67 61 77 269
   1023620 63 76 55 62 256
   900812 48 51 60 52 211
   1003585 68 74 69 56 267
   1016310 64 76 69 79 288
   1020157 70 71 66 70 277
   1016763 70 73 66 70 279
   1019993 31 62 63 73 229
   911209 62 75 69 80 286
   1023565 68 70 55 62 255
   1029983 69 75 55 62 261
   898652 61 0 0 0 61
   1035618 57 59 11 0 127
   911461 57 77 56 80 270
   1024205 66 77 69 80 292
   707141 58 75 61 75 269
   911403 68 72 64 70 274
   901772 66 76 64 68 274
   901866 66 73 24 78 241
   904096 67 75 64 67 273
   1032721 65 0 0 0 65
   911319 63 0 0 0 63
   1018321 68 74 69 56 267
   1025424 35 64 60 52 211
   902603 0 75 61 46 182
   793689 45 74 68 67 254
   1018033 59 64 66 80 269
   1022210 56 72 62 77 267
   911225 67 72 60 73 272
   1027888 66 0 0 0 66
   1018965 59 62 66 80 267
   1028515 65 0 53 53 171
   1022964 64 75 63 73 275
   1025851 65 72 60 73 270
   903327 65 72 70 79 286
   1018790 62 72 53 53 240
   911513 63 73 62 78 276
   1019207 70 74 66 70 280
   431585 0 0 0 0 0
   1017759 64 76 53 53 246
   1030105 64 73 68 67 272
   911380 60 74 64 78 276
   911416 64 78 70 80 292
   911474 0 0 0 0 0
   899800 36 60 63 72 231
   1023099 61 58 64 78 261
   1014862 0 0 0 0 0
   924403 54 57 58 72 241
   911377 61 76 65 80 282
   780472 51 68 63 76 258
   530651 56 78 60 69 263
   911490 65 74 32 51 222
   911364 61 73 70 80 284
   649393 0 0 0 0 0
   716404 61 55 62 70 248
   1020746 68 77 65 64 274
   1025673 66 77 65 64 272
   770589 62 0 60 53 175
   1021431 65 75 63 77 280
   1030163 60 0 0 0 60
   772192 0 0 0 0 0
   773269 0 0 0 0 0
   888316 53 63 63 78 257
   1021091 57 0 0 0 57
   82011J 0 0 0 0 0
   911351 67 76 63 73 279
   911296 70 74 64 68 276
   788610 0 0 0 0 0
   1025958 55 73 63 73 264
   921529 62 64 64 78 268
   1,01E+08 60 69 65 80 274
   1019702 58 60 63 78 259
   1020102 36 60 60 52 208

  • Palautetta yleisesti H3 ja H4 tehtävistä

   Oli havaittavissa, että niissä palautuksissa, joissa ei dokumentaatiossa oltu esitetty ja avattu laskentaa ja käytettyjä kaavoja, myös Exceleissä oli havaitttavissa laskuvirheitä.. Ja sitten toisin päin. Kattavasti dokumentoidut työt olivat pääsääntöisesti myös oikein. Kannattaa aina laskea ensin auki manuaalisesti mallinnettava tapaus/case. Siten voidaan varmistua, että laskentamalli tuottaa oikeita tuloksia.

   H4 harjoituksessa oli joissakin palautuksissa laskettu lämpösisältöjen (entalpia H) sijaan lämpösisällön muutosta deltaH. Tätähän ei pyydetty laskemaan.

   Laskentamallien käyttöliittymät ja niiden dokumentaatio vaihteli suuresti. Oli lähes valmiita "tuotteita" ja sitten taulukoita, joista piti- hetken aikaa etsiä miten toimii ja mihin mitäkin syötetään.

   Myös esitettävien desimaalien määrään kiinnittäisin huomioita. Tarpeettomat numerot pilkun jälkeen tuhoaa luettavuuden ja lukuarvon esittämisen selvyyden.

   t. Jouni