Osion kuvaus

  • Tehtävä icon
   Harjoitus 1. Koesuunnitelma (DOE) Tehtävä
   Saatavilla vasta, kun: Kuulut ryhmään A01 (SISU)

   Ensimmäinen harjoituksista on koesuunnitelman laadinta.

   Tehdään yksilötyönä.

   Tehtävänanto oheisen liitetiedoston mukaisesti.

   Lähtökohta: Harjoitustehtävät on tehtävissä Excelillä. Muitakin soveltuvia ohjelmistoja (R, Matlab, Minitab, Origin,…) voi vapaasti käyttää.

   Raportointiin kannattaa käyttää esim Word’ia.

   Palautuspäivä viimeistään 8.11.2023 (klo 23:59)

   Tehtävän arvioinnin kriteerit ja pisteet:

   H1: KOESUUNNITTELUTEHTÄVÄ (DOE)            
   Pisteet                  
   10 Tehtävän tavoitteen ja tutkimuskysymyksen esittäminen      
     Käytettävän metodiikan,työtapojen sekä käytettävien ohjelmistojen esittely  
     Edelliseen: Lähtöarvojen/lähtötilanteen esittäminen        
        ratkaisupolun ja sen vaiheiden esittäminen      
   5 Koesuunnittelutyön dokumentointi vaiheittain        
                      
   50 Tuloksen oikeellisuus (arviointikriteeri)          
       Käytetty oikeaa metodiikkaa          
       Tulos/matriisi/koesuunnitelma on oikein annettujen lähtöarvojen puitteissa
       Lopputuloksen esittäminen          
   5 Dokumentaation selkeys ja rakenne          
                      
   70 pistettä (max)              

   Raportoinnin ohjeistuksen tarkennusta:

   Wordillä yms tuotettu looginen raportti kattaen arvosteluperusteissa/pisteytyksessä sekä tehtävänannossa määritellyt kohdat riittää. Tarvittavat kuvat ja taulukot kannattaa liittää tekstin yhteyteen. Ei tarvitse liittää Excel-taulukoita oheen. Mutta saa jos haluaa ja kokee sen selventävän asiaa (syytä silloin viitata tekstissä näihin taulukoihin). Muista raportin lukija ja luettavuus! 

  • Tehtävä icon
   Harjoitus 2: Datan analysointi ja visualisointi Tehtävä
   Saatavilla vasta, kun: Kuulut ryhmään A01 (SISU)

   Tehdään yksilötyönä

   Harjoitus sisältää kaksi osatehtävää. Molemmat liittyvät massojen jauhatuksen esimerkkiin.

   Tarkempi ohjeistus on tehtävänannossa, joka löytyy liitetiedostona tästä kansiosta.

   TEHTÄVÄ:

   OSA 1

   Koivumassan jauhatuksen toistettavuuden arvioimiseksi on päätetty tehdä kolme samanlaista jauhatussarjaa.

   Näistä kolmesta eri jauhatussarjasta otetaan näytteet samasta jauhatusenergian pisteestä ja tehdään SR-luvun analyysit. Analyysien tulokset on esitetty aineistossa ”Harjoitus 2 Tehtävä 1 data2023.xls” joissa kussakin on 15 havaintoa (Data1, 2, 3).

   Tehtävänäsi on selvittää:

   a) Poikkeavatko kolmen testiajon saman vastemuuttujan havaintoaineistojen (Data1, Data2, Data3) keskiarvot toisistaan?

   Riskitaso a=0.05

   b) Poikkeavatko kolmen testiajon saman vastemuuttujan havaintoaineistojen (Data1, Data2, Data3) varianssit toisistaan?

   Riskitaso a=0.05

   Valitse perustellen soveltuva tilastollinen testi kohtiin a) ja b) !

   Tee ensiksi aineistoja kuvaava yleinen tilastollinen kuvaus käyttäen data-analyysin "descriptive statistics" toimintoa.

   Käytä valitsemaasi tilastollista testiä ja perustele johtopäätöksesi hyödyntäen testin antamia tunnuslukuja.

   Hyödynnä tarvittaessa tilastollisten testien ja analyysien lisäksi visualisointia (kuvaajia) tarkastellessasi ja esittäessäsi havaintoja ja tuloksia.


   OSA 2

   Massojen jauhatuskokeiden tulokset ovat valmiit. Tarkasteltavaan aineistoon sisältyy erilliset massat, ei niiden seosta (joka oli mukana koesuunnitteluvaiheessa). Tutkittavat massat olivat valkaistu koivu- ja mäntysulfaatti. Jauhatussarjoista otetuista massanäytteistä tehdyistä laboratorioarkeista mitattiin seuraavat paperitekniset ominaisuudet :

   •Neliömassa (g/m2),  Tiheys (kg/m3), Valonsirontakerroin (m2/g)
   •Vetolujuus (kN/m), Murtovenymä (%), Repäisylujuus (mN m2/g), Ilmanläpäisy (ml/min)

   TEHTÄVÄSI:

   •Tee aineistosta korrelaatiomatriisi ja pyri löytämään vahvimmin keskenään riippuvat tekijät.
   •Pohdi voiko koko aineistosta tehdä yhden korrelaatiotarkastelun vai pitääkö/kannattaako tarkastella massoja erikseen.
   •Tee päätelmät mitä vaikutussuuntia näiden tekijöiden välillä esiintyy. Onko massojen välillä eroa näiden korrelaatioiden suhteen?
   Tee näistä vahvimmin keskenään riippuvista tekijöistä x-y-kuvaajat (Scatterplot). Kiinnitä huomiota kuvaajien ulkoasuun, kuten akselien teksteihin sekä merkitsevien numeroiden/desimaalien määrään.

  • Tehtävä icon
   H3+H4 Laskentamallit Tehtävä
   Saatavilla vasta, kun: Kuulut ryhmään A01 (SISU)

   Harjoitus sisältää kaksi osatehtävää (H3, H4):

   H3: Neutralointireaktion laskentamalli

   H4: Nesteiden sekoituksen laskentamalli


   •Lähtökohta:  Harjoitustehtävän osiot tehdään Excelillä.

   •Tehtävän suorituksen raportointiin kannattaa käyttää esim Word’ia.
   •Laaditut Excel-tiedostot ladataan myös palautuskansioon.
   •Kiinnitä huomiota Excel-tiedoston käytettävyyteen, logiikkaan sekä ulkoasuun, jotta sen käytettävyys ja informatiivisuus on hyvä.
   •Tämä harjoitus (H3+H4) voidaan tehdä ryhmätyönä (max 3 hlö/ryhmä). Myös yksilötyö on mahdollinen.
   Jokainen palauttaa selosteen liitteineen MyCourses’iin. Merkitkää selosteeseen ryhmän kaikkien jäsenten nimet sekä ryhmän jäsenten työpanos tehtävän suorittamisessa.


   Ohjeistus löytyy liitetiedostosta tästä kansiosta.


  • Saatavilla vasta, kun: Kuulut ryhmään A01 (SISU)