Topic outline

 • Yleistä

  Not available unless: You are a(n) Student

  YLEISTÄ


  Osaamistavoitteet
  Synteesi syventää edelleen yleisnäkemystä arkkitehtuurista taiteen ja tekniikan lajina. Harjoitustehtävissä opitaan suunnittelun funktionaalisia, teknisiä, maisemallisia ja ekologisia aineksia. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa yhdistellä aiemmilla arkkitehtuurin perusteiden ja rakennusopin kursseilla opittuja tietoja ja taitoja. Opiskelija ymmärtää rakenteiden, materiaalien ja detaljien roolin osana arkkitehtonista kokonaisuutta.

  Avainsisältö
  Synteesi jatkaa arkkitehtuurin taiteenlajin ja ammattitaidon perustana olevien ilmiöiden, tietojen ja taitojen kartoitusta.

  Toteutus, työmuodot ja arvostelu
  Luentoja ja ohjattuja harjoitustehtäviä; osallistuminen viikkoharjoituksiin sekä väli- ja loppukatselmuksiin. Arvostelu asteikolla 0-5.

  Työmäärä toteutustavoittain
  87 h kontaktiopetusta (sis.12h luentoja), 210 h itsenäistä työskentelyä ( sis. 12h luentojen reflektointia). Yhteensä 297h = 11op. (Ero Sisun merkintöihin johtuu, III-periodin arviointiviikon huomioimisesta, jolloin ei ole luentoa, sekä aiempia vuosia pidemmästä pääsiäislomasta.)

  Korvaavuudet ja esitietovaatimukset
  Kurssi toteutetaan toisen vuosikurssin opiskelijoille. Kurssi korvaa Arkkitehtuurin perusteiden kurssin 2B ARK-A1505 ja Rakennusopin perusteiden kurssin 2B ARK-A3503. Vain toisen oppituolin osuuden suorittamisesta pitää keskustella opettajien kanssa. Kurssin esitietovaatimukset ovat kurssit Tila 2 sekä Aine 2.


  KURSSIHENKILÖKUNTA


  Arkkitehtuurin perusteet

  • Jenni Reuter, professori
  • Tuomas Siitonen, lehtori
  • Iris Andersson, tuntiopettaja
  • Kirsti Paloheimo, tuntiopettaja
  • Jere Pääkkönen, tuntiopettaja
  • Antero Heino, oppilasassistentti


  Rakennusopin perusteet

  • Matti Kuittinen, professori
  • Simon Mahringer, yliopisto-opettaja 
  • Alli Bur, tuntiopettaja
  • Mikko Liski, tuntiopettaja
  • Paul Thynell, tuntiopettaja
  • Reetta Kanervo, oppilasassistentti   LUENNOT

  Kurssiin sisältyvät luennot maanantai-iltapäivisin 8.1-12.2.2024 klo 13.15-15.00 salissa A1 paitsi 22.1. salissa U4


  OHJAUSKÄYTÄNNÖT

  Kurssi on lähiopetusta. Harjoitustöiden ohjaukset toteututetaan yksilö- ja pienryhmäohjauksina. Kutakin pienryhmää vetää oma vastuuopettaja. Ohjausta tehtäviin on saatavilla aikatauluun merkittyinä harjoitusaikoina. Työt esitellään muille pienryhmissä sekä palautetaan MyCoursesiin omaan kansioonsa. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisen harjoitustehtävän palauttamista. Annetuista aikatauluista tulee pitää kiinni.

  Tarkemmat aikataulut, ohjaustavat ja -tilat ilmenevät aikataulut -välilehdeltä.

  Ryhmien kokoonpano ilmoitetaan kurssin Mycourses-sivulla kurssin alkaessa.

  Tukea tietokonetyöskentelyyn saa koulun Digi-klinikalta torstaisin klo 16.30 - 18.30 (Väre J302)  sekä omatoimisesti Digital Design -alustalla.  HARJOITUSTYÖ

  Arkkitehtuuri on rakentamisen taidetta. Laadukas arkkitehtuuri syntyy arkkitehdin kyvystä ymmärtää ihmisen ja ympäristön, luonnonvoimien, materiaalien ja rakennustekniikan välisiä suhteita, sekä arkkitehdin kyvystä yhdistää ja luoda näistä osatekijöistä ihmiselle mittakaavaltaan soveltuvaa ja kestävää elinympäristöä.

  Synteesi -kurssin nimi viittaa tähän arkkitehtuurin asioita yhdistävään ominaisuuteen. Sanana “synteesi” juontaa juurensa kreikan kielestä “syn” summa ja “thesis” asema. Synteesi tarkoittaa siis olemassa olevien asioiden yhdistämistä yhdeksi uudeksi kokonaisuudeksi, joka on enemmän kuin osiensa summa. 

  Synteesi -kurssilla suunnitellaan taiteilijatalo annetun taiteilijan, tilaohjelman ja tontin pohjalta.

  Kurssi koostuu kolmesta osatehtävästä ja näiden synteesinä eli summana tuotetusta lopullisesta suunnitelmasta. Osatehtävät eivät ole irrallisia taiteilijatalosta, vaan niiden tarkoituksena on tarkastella pientaloprojektia eri näkökulmista ja tukea suunnittelutyötä vaiheistamalla prosessia osiin. 

  Osatehtävät ovat:

  1. konteksti ja toiminta
  2. rakenne ja metabolismi, periaatteet
  3. rakenne ja metabolismi, detalji

  Annetulle taiteilijalle suunnitellaan noin 150– 200 m2 kokoinen asuintalo, joka sisältää tilan taiteelliseen työskentelyyn. Tontit sijaitsevat Helsingin Lauttasaaressa. Kyseiset tontit ovat ennestään tuttuja kurssilta Tila 2.

  Tontit, taiteilijat ja vastuuopettajat:

  1. Itälahdenkatu: Sari Palosaari, vastuuopettajat Kirsti ja Mikko
  2. Heikkiläntie: Islaja, vastuuopettajat Jere ja Alli
  3. Pajalahdentie: Matti Pikkujämsä, vastuuopettajat Iris ja Paul
  4. Pohjoisväylä: Elina Brotherus, vastuuopettajat Tuomas ja Simon

  Työtä on suositeltavaa ohjauttaa tontin vastuuopettajalla kussakin osatehtävässä vähintään kerran. Muuten ohjausta voi ja kannattaa ottaa vapaasti kaikilta opettajilta. Opiskelijalla on aktiivinen rooli suunnitteluprosessin eteenpäin viemiseksi. Kurssilla käytetään ohjauslistaa, jota voitte hyödyntää apuna oman prosessin aikatauluttamisessa.  ARVOSTELUPERUSTEET

  Taiteilijatalon loppupalaute annetaan arviointimatsriisin avulla, joka on löydettävissä Materiaalit-välilehdellä. Arvioinnin osa-alueita ovat: arkkitehtoninen kokonaisote, suhde paikkaan, toiminnallisuus, rakenteellinen johdonmukaisuus, kestävyys, innovatiivinen materiaalin käyttö, detaljointi, esitystapa ja oppimisprosessi. 

  Jälkipalautuksista ei saa kirjallista palautetta.


  KURSSIN SUORITETTUAAN OPISKELIJA ON:

  • tutustunut asiakkaan kanssa toimimiseen
  • harjoitellut pientalon suunnittelua asiakkaan toiveiden ja tontin reunaehtojen pohjalta
  • tutustunut pientalon suunnitteluun eri suunnittelu mittakaavoissa,  kaupunkirakenteesta detaljointiin
  • harjoitellut tilojen ja toimintojen mitoitusta
  • tutustunut eri rakennusmateriaalien teknisiin ja arkkitehtonisiin ominaisuuksiin, sekä harjoitellut soveltamaan niitä omassa suunnitellessaan
  • tarkastellut suunnittelun eri osa-alueita valitsemastaan kestävyyden näkökulmasta
  • harjoitellut esittämään ideoitaan ja suunnitelmiaan niin suullisesti kuin visuaalisesti piirustuksin, kuvin ja pienoismallein
  • harjoitellut aikatauluttamaan omaa työskentelyään pitkässä prosessissa
  • harjoitellut antamaan vertaispalautetta