Topic outline

 • Yleistä

  ARK-C003 - Tila 2, 25.10 - 8.12.2023

  Laajuus 4 op


  OSAAMISTAVOITTEET

  Tila 2 syventää ensimmäisen vuoden Perusteet -kursseilla opittua yleisnäkemystä arkkitehtuurista taiteen ja tekniikan lajina. Harjoitustehtävissä opitaan suunnittelun toiminnallisia, teknisiä, maisemallisia ja ekologisia aineksia.

  Asiasisältö

  Tila 2 jatkaa arkkitehtuurin taiteenlajin ja ammattitaidon perustana olevien ilmiöiden, tietojen ja taitojen kartoitusta.

  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet

  Kurssi on lähiopetusta. Se sisältää ohjattuja harjoitustehtäviä sekä edellyttää osallistumista viikkoharjoituksiin, mahdollisiin seminaareihin sekä väli- että loppukatselmuksiin. Arvostelu 0-5.

  Työmäärä toteutustavoittain
  42 h ohjattua työskentelyä, 66 h itsenäistä työskentelyä 


  KURSSIHENKILÖKUNTA

  • Jenni Reuter, professori
  • Tuomas Siitonen, lehtori
  • Iris Andersson, tuntiopettaja
  • Jere Pääkkönen, tuntiopettaja
  • Kirsti Paloheimo, tuntiopettaja
  • Antero Heino, oppilasassistentti


  HARJOITUSTYÖT

  Kurssilla tehdään harjoitustöinä kolme (3) erillistä tehtävää:

  1. Pientalon visuaalinen analyysi 
  2. Tonttianalyysi ja maastomallit
  3. Neljä konseptia


  Työt esitellään muille pienryhmissä sekä palautetaan MyCoursesiin omaan kansioonsa. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisen harjoitustehtävän palauttamista. Annetuista aikatauluista tulee pitää kiinni.

  Kurssi on lähiopetusta. Harjoitustöiden ohjaukset toteututetaan yksilö- ja pienryhmäohjauksena. Kutakin pienryhmää vetää oma vastuuopettaja. Ohjausta tehtäviin on saatavilla aikatauluun merkittyinä harjoitusaikoina. Läpikäynnit toteutetaan pienryhmissä.

  Tarkemmat aikataulut ja ohjaustavat / -tilat ilmenevät aikataulusta.

  Ryhmien kokoonpano ilmoitetaan kurssin Mycourses-sivulla kurssin alkaessa.

  Tukea tietokonetyöskentelyyn saa koulun Digi-klinikalta sekä omatoimisesti Digital Design -alustalla.

  https://digitaldesign.aalto.fi/example-library/


  Kurssin suoritettuaan opiskelija on

  • kerännyt tietoa eri aikakausina suunnitelluista pientaloista
  • kehittänyt kykyään kuvailla, keskustella ja tarkastella kriittisesti niin omia kuin muiden töitä
  • kehittänyt vapaan käden tai tietokoneavusteisen piirtämisen taitoa, pienoismallin rakennustaitoa sekä kykyä tuottaa luonnosmaisia malleja
  • kehittänyt ymmärrystä piirustusmetodin/työkalun sekä konseptuaalisen sisällön välillä
  • laajentaneet tietojaan arkkitehtuurin esittämisestä sekä tutustunut tekoälyn käyttöön arkkitehtuurin esittämisessä
  • tutustunut erilaisiin näkökulmiin tarkastella ja analysoida rakennettua ympäristöä, sen rakennuksia ja rakennuspaikkoja
  • kehittänyt itsenäisen työskentelyn ja ryhmätyöskentelyn taitoja